Trygghet och säkerhet

Undersök arbetsförhållandena med ditt systematiska arbetsmiljöarbete

Att förbättra arbetsmiljön innebär också att undersöka tryggheten och säkerheten för anställda i organisationen.

Förebyggande åtgärder

Genom undersökning av arbetsförhållandena ska risker lyftas upp och åtgärder sättas in i förebyggande syfte. En god beredskap skapar tillit och trygghet.

Exempel på vad det kan handla om

  • Överfallslarm på arbetsplatsen.
  • Arbetstidens förläggning.
  • Kunskap om ett tryggt omhändertagande efter att något obehagligt inträffat på jobbet.
  • Kännedom om vilka risker som finns i arbetet.
  • Kunskaper om hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt.
  • Hur dina medarbetare ska hantera och agera i olika situationer.

Andra faktorer av betydelse är de rutiner och instruktioner som finns i verksamheten såsom hur arbetet organiseras och hur arbetsuppgifter fördelas.

Första hjälpen och krisstöd

På varje arbetsställe ska det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd som kan behövas. Dessa ska ha sin utgångspunkt i verksamheten och om det finns särskilda risker kopplade till arbetet som utförs.

Beredskap innebär bland annat detta

  • Samtliga anställda ska kunna de rutiner som finns och veta till vem de ska vända sig till om första hjälpen skulle behövas.
  • Det ska finnas tillräckligt antal personer med aktuella färdigheter i att ge första hjälpen i verksamheten.
  • Information med nödvändiga uppgifter om: var utrustning för första hjälpen finns, vilka personer som kan ge första hjälpen, telefonnummer till räddningstjänst och taxi, adress och eventuell färdbeskrivning till arbetsstället, finns på arbetsplatsen.

Beredskap handlar om att kunna ge snabb hjälp vid olyckor, akut sjukdom och liknande allvarliga händelser. Hur dessa händelser hanteras har betydelse för att hindra ytterligare skadeverkan.

Kunskaper om krisstöd

Chefer ocharbetsledare ska ha kunskaper om krisstöd för att kunna ordna detta på lämpligt sätt. I verksamheten behöver finnas kompetens och insikt om behovet av krisstöd och hur beredskapen för krisstöd i anslutning till allvarliga händelser ska ordnas. Medvetenheten om krisstödets betydelse bör tas med i planering av arbetet.

Det omedelbara medmänskliga omhändertagandet och att ge omsorg i det akuta skedet skapar trygghet. Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att mildra stressreaktioner och förebygga framtida sjukdomstillstånd.

Risk för våld och hot om våld

I vissa verksamheter kan hot och våld inträffa. Att råka ut för hot eller våld i arbetet är ett utav de mer allvarliga arbetsmiljöproblemen och något som arbetsgivare, tillsammans med sina arbetstagare, behöver förebygga så långt det går.

Se till att det finns säkerhetsrutiner

För arbete som kan medföra risk för våld och hot om våld ska det finnas särskilda säkerhetsrutiner. Rutinerna ska vara kända för alla arbetstagare som blir berörda av riskerna, bland annat ska det finnas möjlighet att påkalla snabb hjälp.

Ubildning och instruktion

De arbetstagare som arbetar där det finns sådana allvarliga risker ska ha tillräcklig utbildning och information och få tillräckliga instruktioner för att kunna utföra arbetet säkert och med tillfredställande trygghet.

Finns det risk för återkommande våld eller hot om våld ska arbetstagarna få särskilt stöd och handledning. Arbetsuppgift med påtaglig risk för våld eller hot om våld får inte utföras som ensamarbete.

Skyldighet att utreda

Tillbud och händelser med våld eller hot om våld ska dokumenteras och utredas. Det finns också en skyldighet att anmäla allvarliga händelser till Arbetsmiljöverket.

Skydd mot rån i handeln

Handeln, anställda och Polisen har gemensamt tagit fram programmet Skydd mot rån i handeln. Programmet handlar om förebyggande åtgärder, som i första hand syftar till att begränsa pengarnas tillgänglighet, och förebygga att personalen kommer till skada.

Webbutbildning

Till exempel när du anställer nya medarbetare

Säker i butik heter en kostnadsfri webbutbildning som vänder sig till anställda, chefer och skyddsombud inom handeln. Utbildningen hjälper arbetsgivare och anställda att öva på agerande i olika tänkbara situationer. Bra exempel på när du kan använda den är när du introducerar nyanställda medarbetare.