Om Fremia

Sveriges nya arbetsgivarorganisation

Snabba fakta om oss

Ändamålet med föreningen

Fremia är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen som arbetsgivare i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Vår inriktning är kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer.

Även arbetsgivare som har eller har haft anknytning till sådana verksamheter kan vara medlemmar i Fremia. Ändamålet ska uppfyllas genom att erbjuda medlemmarna relevanta tjänster samt genom att bedriva påverkansarbete.

Demokrati är grunden för vårt synsätt

Fremia utgår från en demokratisk värdegrund, är partipolitiskt och religiöst obunden samt vilar på övertygelsen om alla människors lika värde. Fremia har själva ett demokratiskt arbetssätt och vill se en mångfald av ägar- och driftsformer.

Vi tror på den svenska modellen

Den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter i förtroende för varandra förhandlar fram ett väl fungerande regelverk, ska värnas och utvecklas för att möta samhällets utmaningar, tycker vi. Vi jobbar aktivt för att stärka den idéburna sektorns roll i Sverige. Det behövs.

Kollektivavtal är grunden för det vi gör

Arbetsgivarföreningen Fremia förhandlar fram kollektivavtal för ett trettiotal olika branscher. Eller avtalsområden som det kallas i vår värld. Kollektivavtal är enkelt uttryckt en uppsättning regler för hur en arbetsplats fungerar, och ett antal försäkringar för de anställda, i ett och samma paket. Kollektivavtalet är också själva kärnan i den svenska modellen. Som vi och våra medlemmar tror på och värnar. Vi ger våra medlemmar personligt och professionellt stöd i alla arbetsgivarfrågor. Vi jobbar också strategiskt och aktivt med intressepolitik för att förbättra villkoren för våra medlemmar.

Fremia

Basen i vår arbetsgivarservice

Komplett arbetsgivarservice på ett enda ställe

Förutom kollektivavtal om löner och allmänna villkor, tecknar vi även egna avtal om pension och försäkringar. Tack vare vårt huvudavtal har vi en särställning som arbetsgivarorganisation i förhållande till våra avtalsparter. Det ger oss en viss frihet. Samtidigt innebär det ett stort ansvar.

Våra branscher och avtalsområden

Våra medlemmar är både små och stora verksamheter, till exempel

Inom varje bransch eller avtalsområde erbjuder vi kollektivavtal med flera fackliga motparter beroende på vilka yrkesgrupper du har i din organisation.

Dagens och framtidens arbetsmarknad

Vi måste också titta bortom horisonten. Fremia kom till för att våra medlemmar ser ett Sverige där allt fler känner ett behov av en förändring. Med en stabil stomme av hållbarhet och demokrati.

Framtidens arbetsmarknad är redan här och den ställer krav på oss som arbetsgivarorganisation. Långsiktiga trender som globalisering, digitalisering och automatisering innebär både möjligheter och utmaningar för ekonomi och samhälle.

Hård konkurrens och snabb teknisk utveckling innebär stora utmaningar här hemma på den svenska arbetsmarknaden. Hanteras möjligheterna väl kan vi få ökat välstånd, förbättrad arbetsmiljö och hållbar utveckling. Vi vill ta den svenska modellen vidare. Med bland annat moderna kollektivavtal som känns relevanta i sin samtid.

Förändringstrycket i svensk ekonomi är starkt och kommer med all sannolikhet fortsätta att vara det. Vissa jobb försvinner, andra förändras och nya tillkommer. Det sker i snabb takt och berör hela arbetsmarknaden.

Vad är arbete?

Dagens och framtidens arbetsmarknad består av många olika arbetsformer; lönearbete, egenföretagande, nätverksföretagande, kreativt arbete, gigarbete genom tekniska plattformar, arbete i hemmet och volontärarbete är några exempel.

The International Labour Organization, ILO, har uppskattat att bara hälften av det arbete som utförs i världen sker genom en traditionell anställning. Nya och mer varierade kontrakt som till exempel franchise, egenföretagande och plattformsföretag blir allt vanligare. De nya typerna av kontrakt bidrar till att gränsen mellan anställning och egenföretagande suddas ut.

Det är den verklighet vi som arbetsgivarorganisation har att hantera. Den ställer höga krav på nytänkande.

Om namnet Fremia

Att uträtta ett ärende

Fremia uttalas främja. Som verbet. Att främja något i betydelsen gynna, framdriva eller verka för. Fremia härstammar från fornnordiskan långt före vi ens kunde skriva svenska. Till exempel förekommer ordet i forngutniskan på Gotland under 900-talet och senare på 1600-talet med betydelsen att framföra och att uträtta ett ärende. Det beskriver vår verksamhet ganska bra, tycker vi.

Nyfiken på medlemskap?

Roligt! Här kan du läsa mer om vad ett medlemskap innebär och göra en medlemsansökan.

Uppdaterad
den 20 februari, 2023