Intressepolitik för kooperativa och ömsesidiga företag

De kooperativa och ömsesidiga företagen är samhällsbärande både i Sverige och i världen och spelar en avgörande betydelse i ekonomin genom att ha en utjämnande och stabiliserande samhälls- och marknadsroll.

Det var med kooperativa verksamheter Arbetsgivareföreningen KFO (idag Fremia) skrev de första raderna av vår berättelse år 1943. Det var med kooperationens idéer om att vara en mönsterarbetsgivare allting började. Det är härifrån vårt unika huvudavtal med LO kommer. Därför har kooperativt företagande en alldeles särskild plats i våra hjärtan.

Hållbart över tid

En naturlig del av den kooperativa affärsmodellen är fokus på hållbart värdeskapande och socialt ansvar. Även om kooperation är en idé som varit med i drygt 100 år, så känns de kooperativa värderingarna hetare nu i samhällsdebatten än nånsin tidigare.

Kooperativa och ömsesidiga företag finns inom många områden och branscher. Från försäkringsbolag och de stora konsument-, bostads- och producentkooperationerna till små och medelstora företag inom idéburen välfärd, upplevelseindustri, energi och infrastruktur.

De sju internationellt antagna kooperativa principerna

Det finns sju principer för kooperation som tagits fram i samarbete med kooperativa rörelser i alla länder där sådana finns. Den internationella kooperativa samverkansorganisationen heter International Cooperative Alliance, ICA.

De sju principerna är:

 1. Frivilligt och öppet medlemskap.
 2. Demokratisk medlemsstyrning.
 3. Solidariskt ekonomiskt deltagande.
 4. Självständighet och oberoende gentemot omvärlden.
 5. Utbildning, praktik och information till medlemmar och allmänhet.
 6. Samarbete mellan kooperativ.
 7. Samhällshänsyn

Hur kan kooperation göra nytta idag?

Sverige står inför stora utmaningar, med en åldrande befolkning och ökad internationell konkurrens från snabbväxande ekonomier. Det gör det extra viktigt att ta vara på den positiva, livskraftiga och framåtsträvande kraft som det kooperativa näringslivet står för. En stor del av den allmänna opinionen delar kooperationens värdegrund. Detta gäller inte minst inom välfärdssektorn där det finns viktiga uppgifter att lösa och en stor potentiell marknad.

Svensk Kooperation: Kooperativ kraft genom coronakrisen

De ömsesidiga företagen

Även ömsesidiga företag kan spela en större roll för samhällsutvecklingen. Bolagsformen, som kännetecknas av att företagen ägs av sina kunder, är idag endast tillåten inom försäkringsbranschen. I övriga Europa är ömsesidiga företag betydligt vanligare och återfinns inom stora delar av välfärdssektorn, exempelvis sjukvård, äldreomsorg, förskola och skola.

Sverige behöver en stark kooperation, som erbjuder alternativ med tydliga värderingar, bortom offentliga utförare och konventionella företag vars främsta syfte är att generera ekonomisk vinst. Värdet av kooperationen kan mätas i många fler termer än monetära. Kooperationen står för en livskraftig idé och en hållbar affärsmodell som fungerar utmärkt i den moderna marknadsekonomin.

Plattformskooperation i den digitala ekonomin

I våra tidevarvs digitala ekonomi ser vi hur den kooperativa idén slår rot på andra ställen än tidigare. Ett digitalt plattformskooperativ skulle till exempel kunna utmana verksamheter som Über och AirBnB. Då kan vinst från digitala tjänster komma medlemmar och samhälle tillgodo.

Så jobbar vi intressepolitiskt

Vi vill stärka kooperationens förutsättningar genom att

 • öka kunskap om kooperativt företagande hos såväl politiker och opinionsbildare som inom akademi, finanssektor och myndigheter,
 • stödja infrastrukturen för nystart av kooperativa verksamheter,
 • verka för att utformningen av upphandlings-, avtals- och beskattningsregler tar hänsyn till de kooperativa företagens förutsättningar samt skapar jämlika konkurrensvillkor,
 • verka för ändamålsenlig associationsrätt, bland annat genom fortsatt utveckling av lagen om ekonomiska föreningar och att fler verksamheter ska kunna drivas som ömsesidiga bolag,
 • verka för utveckling av nationell statistik av god kvalitet inom Statistiska Centralbyrån,
 • verka för forskning och utveckling för kooperativt företagande och
 • bedriva utvecklingsarbete för ledning och styrning av kooperativa verksamheter.

Svensk Kooperation

Över hela västvärlden pågår en rörelse för att stärka kooperation som företagsform. Men genom en föråldrad lagstiftning och ensidigt gynnande av privata och offentliga företag har Sverige hamnat i bakvattnet när det gäller idéburet företagande. Därför har vi bildat Svensk Kooperation.

Svensk Kooperation, intressepolitik

De kooperativa idéerna ligger i tiden. Men den kooperativa företagsformen är okänd för många. Det ska vi ändra på.

Och det är precis därför vi tillsammans med Lantbrukarnas riksförbund, Kooperativa förbundet och HSB Riksförbund, och tillsammans med våra medlemmar Folksam, OK, Riksbyggen och Fonus har startat Svensk Kooperation.

Historiskt samarbete

Mellan konsument- och producentkooperation

Svensk Kooperation ekonomisk förening bildades våren 2017 och är ett historiskt samarbete mellan konsument- och producentkooperationen i Sverige.

Vi jobbar för affärsmöjligheter

Svensk Kooperation är en partipolitiskt obunden organisation. Ändå är vårt syfte och mål i högsta grad politiskt. Att sätta de kooperativa företagens villkor på den politiska agendan och stärka deras konkurrenskraft och affärsmöjligheter.

Svensk Kooperation

Talet tre har en speciell betydelse…

Svensk Kooperation

…för kooperationen i Sverige. Till exempel krävs det minst…

Svensk Kooperation

…tre personer för att starta en ekonomisk förening.

100 största omsätter över 500 miljarder

De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter över 500 miljarder kronor och har cirka100 000 anställda. De utgör en betydande del av närings- och samhällslivet i Sverige.

Syftet med föreningen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

 • öka kunskapen om kooperation,
 • sprida idéer och visioner,
 • driva opinionsbildning och
 • företräda medlemmarna i frågor som rör de kooperativa företagens villkor.

Jan Edén

Titel
Kommunikationschef
Telefonnummer
08-702 54 41
E-postadress
Uppdaterad
för 10 månader sen