Intressepolitik för ett starkt civilsamhälle

Ett välmående och självständigt civilsamhälle stärker och utvecklar demokratin, skapar goda förutsättningar för människor att själva forma sina liv och bidrar till positiv samhällsutveckling.

Det civila samhällets organisationer, till exempel folkrörelserna, spelar en avgörande roll för Sveriges demokratiska utveckling, genom att åstadkomma lösningar på samhällsproblem och försvara rättvisa och frihet. 

Drygt tre procent av BNP

Civilsamhället i Sverige karaktäriseras av olika associationsformer och stor bredd i verksamheter och geografisk spridning. 263 343 organisationer  omsatte drygt 266 miljarder kronor år 2018, vilket motsvarar 3,2 procent av BNP. I relation till andra länder utgör offentliga medel en liten del av intäkterna. (Källa SCB 2020)

Stort engagemang bland svenskarna

Mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning är regelbundet engagerade i frivilliginsatser och engagemanget ligger stadigt på en internationellt sett hög nivå. Samtidigt har det skett en professionalisering av civilsamhällets organisationer under de senaste decennierna med en ökning av antalet anställda, och av dessas formella utbildningsnivå. Civilsamhällets organisationer är idag betydelsefulla arbetsgivare med sammantaget drygt 191 000 anställda år 2018.

Social nytta

Civilsamhällets aktörer verkar på en annan grund och utifrån en annan logik än offentliga institutioner och vinstdrivande företag. Värdet av civilsamhällets företagande mäts bäst i både ekonomisk och social nytta. Folkrörelser och föreningsliv behöver fortsatt hälsosamt handlingsutrymme. Genom ändamålsenliga regelverk och förutsättningar blir detta möjligt.

Så jobbar vi intressepolitiskt

Vi vill stärka civilsamhällets förutsättningar genom att

  • verka för långsiktiga och förutsägbara ekonomiska villkor, inklusive former för finansiering vid nystart och expansion,
  • underlätta för stat, kommuner och landsting att sluta ändamålsenliga avtal med civilsamhället,
  • verka för utveckling av nationell statistik av god kvalitet inom Statistiska Centralbyrån,
  • bidra till forskning och utveckling för civilsamhället som arbetsgivare och
  • bedriva utvecklingsarbete för ledning och styrning av civilsamhällets organisationer.
Uppdaterad
den 1 november, 2022