Intressepolitiskt program

Genom att förena arbetsgivarfrågor med intressepolitik gör vi sektorn starkare

Fremias intressepolitiska program 2023–2026 sammanfattar hur vi ser på samhällsutvecklingen och i vilken riktning den bör gå. Vår sektor är omistlig för att skapa ett bättre samhälle, och måste behandlas så i politiska processer och andra viktiga beslutskedjor.

Vi lever i en orolig tid, där demokratiska principer ifrågasätts på daglig basis. Fremias medlemmar, med sina starka demokratiska rötter, är en avgörande motpol mot de destruktiva krafter som får samhället att falla isär. När vår sektor växer, blir samhället starkare och mer motståndskraftigt. Fremia vill vara en ledande aktör för en sådan utveckling. Vi menar att det görs bäst genom att organisatoriskt kunna förena arbetsgivarfrågor med intressepolitik, och i bred samverkan med andra.

Synliggör vår sektor i statistiken

Representanter från vår sektor måste få delta i alla relevanta sammanhang, på samma villkor som den offentliga sektorn och det privatägda näringslivet. Forskning och statistik måste synliggöra den mångfald av aktörer som finns i vår sektor. Det behövs mer kunskap om sektorn bland politiker, inom utbildningsväsendet och samhället i stort.

Värna den svenska modellen

Fremia värnar och vill stärka den svenska modellen. Vi uppmanar både arbetsgivare och arbetstagare att organisera sig, och vill att kollektivavtal ska ses som en konkurrensfördel. Centrala avtal samt lagar och regler på arbetsmarknadsområdet bör vara flexibla och kunna förhandlas bort i branschanpassade och lokala kollektivavtal. Även lagar och regler inom andra områden, både i Sverige och på EU-nivå, behöver anpassas för den särart som gäller vår sektor.

Långsiktiga och förutsägbara villkor

Civilsamhället är oumbärligt i kristider. Men för att kunna kliva fram snabbt när krisen kommer behöver goda politiska och finansiella förutsättningar finnas på plats permanent. Finansieringen av civilsamhället måste vara långsiktig och förutsägbar. Det måste vara enkelt att sluta ändamålsenliga avtal med organisationerna inom den idéburna välfärden och ersättningsnivåerna behöver räknas upp i tillräcklig takt.

Större andel av välfärden ska vara idéburen

Fremia vill att en betydligt större del av den offentligfinansierade välfärden ska ske i idéburen regi. Vi tror på en mångfald av utförare inom hela välfärdssystemet och verkar för att idéburna organisationers involvering och omfattning i offentligfinansierade välfärds- och arbetsmarknadsinsatser ska öka. Det måste finnas förutsägbarhet och framförhållning beträffande ersättningssystem, regelverk och uppföljning inom personlig assistans, arbetsmarknadsinsatser och inom välfärdssystemet som helhet.

Läs hela Fremias intressepolitiska program

Relaterat innehåll