Tio procent av välfärden ska vara idéburen

Den idéburna sektorn berikar och utvecklar den svenska välfärden. Deras verksamheter gör stor skillnad för människor i utsatta livssituationer. Fremia vill stärka möjligheterna för organisationer inom den idéburna välfärden att verka och växa.

Innehåll
Idéburna aktörer lagar glipor i välfärden
Varför mer idéburen verksamhet?
Låg andel idéburet i Sverige
Viljan finns – politiskt ledarskap
Ny lagstiftning ger nya möjligheter
Vad menas med en idéburen aktör i välfärden?
Vill du veta mer?

Idéburna aktörer lagar glipor i välfärden

Idéburna organisationer inom vård, social omsorg, förskola och skola bidrar till mångfald och alternativ i den offentligfinansierade välfärden. Många har ett fokus på människor i social utsatthet, som den offentliga sektorn har svårt att nå och där det inte finns pengar att tjäna.

De idéburna aktörerna fungerar som utförare av offentligfinansierad välfärd, men lagar också glipor i välfärdens skyddsnät. Deras sociala insatser är omistliga för ett medmänskligt samhälle, ger röst åt dem som själva kan ha svårt att göra sig hörda och bidrar till verklig valfrihet genom sina olika värdegrunder. Våra medlemmar är även värderingsstyrda arbetsgivare som ger välfärdens viktiga professioner alternativa anställningsmöjligheter i den offentligfinansierade verksamheten.

Varför mer idéburen verksamhet?

Det finns många mervärden, både för den enskilde och för samhället, med att välfärdsverksamheter drivs i idéburen regi. Idéburna organisationer får ofta sin kraft ur viljan att bidra till att lösa specifika behov, för specifika målgrupper. Det ger innovationskraft och fokus på uppgiften.

I de idéburna verksamheterna finns en stark värdegrund – en syn på varje människa som oersättlig och värdefull. Det lägger grunden för en helhetssyn, som främjar ett gott bemötande och omhändertagande. Många idéburna verksamheter engagerar volontärer vid sidan om det professionella. Det skiljer dem från såväl offentliga som privata, kommersiella aktörer. När människor ger av sin tid, skapas mervärden i form av engagemang och tillit. Om det uppstår ett överskott återinvesteras det i verksamheten.

I en forskningsstudie från Göteborgs universitet som jämför kvaliteten vid landets äldreboenden har de idéburna verksamheterna dessutom sammantaget bäst kvalitetsresultat. Läs mer om studien.

Vi vill se fler studier som jämför kvaliteten, mer forskning och statistik som tar hänsyn till driftsform. Idéburna verksamheter måste gå att särskilja från kommunala och kommersiella privata aktörer.

Karin Liljeblad, branschexpert idéburen välfärd

Låg andel idéburet i Sverige

Trots alla dess mervärden står den idéburna sektorn i dag för en liten del av välfärden. Fremia vill stärka den idéburna sektorns möjligheter att verka och växa i den svenska välfärden. Tillsammans med Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd har vi satt målet att de idéburna aktörernas andel i välfärden ska växa från dagens tre procent till 10 procent, senast 2030.

Viljan finns – politiskt ledarskap

En stor majoritet av landets politiker, på såväl riksnivå som i regioner och kommuner, ser positivt på idéburen verksamhet. Famnas senaste politikerenkät visar att politikerna vill att sektorn på sikt ska stå för 20 procent av välfärden. Nu förväntar vi oss att de går från ord till handling och fattar beslut som underlättar för den idéburna sektorn att växa.

Ny lagstiftning ger nya möjligheter för idéburen välfärd

Efter mångårigt och framgångsrikt påverkansarbete av Fremia, Famna och andra i den idéburna sektorn finns från 1 januari 2023 ny lagstiftning på plats. Numera kan staten, kommuner och regioner rikta upphandlingar och valfrihetssystem (med undantag av primärvård) till idéburna organisationer i välfärden.

För att underlätta för upphandlande myndigheter kan idéburna aktörer registrera sig hos Kammarkollegiet.

Att registrera sig är frivilligt. Fremia jobbar, tillsammans med Famna, för att utformningen av Kammarkollegiets register ska bli bättre och avgiften rimlig, så att fler väljer att registrera sig. 

Lagändringarna innebär nya möjligheter att få mer idéburen välfärd i Sverige. Fremia verkar för att staten, kommuner och regioner ska nyttja de här möjligheterna.

Vad menas med en idéburen aktör i välfärden?

Enligt den nya lagstiftningen får staten, kommuner och regioner rikta upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer:

  • vars allmännyttiga syfte bidrar till att uppnå ändamålet med den tjänst som ska tillhandahållas.
  • där staten, en region eller en kommun inte har ett rättsligt inflytande.
  • som endast gör värdeöverföringar till andra registrerade idéburna organisationer eller till forskning (gäller fem år efter beslut om avregistrering).

Vill du veta mer? Ta del av vårt material

De idéburna står redo att växa. Men för att göra verklighet av de nya möjligheterna måste kunskap spridas och alla frågetecken rätas ut.
Fremia och Famna har tillsammans tagit fram material om de nya möjligheterna för idéburen välfärd, som vi välkomnar både medlemmar och beslutsfattare att använda. Materialen hittar du i länkarna nedan.

Karin Liljeblad, branschexpert idéburen välfärdKarin Liljeblad, idéburen välfärd
Ansvarar för branscharbete för medlemmar som bedriver vård och social omsorg i idéburen och annan fristående regi. 
➜ Kontakta Karin

 

Uppdaterad
för 10 månader sen

Relaterat innehåll