Idéburen välfärd har mer att ge vårt samhälle

Idéburna välfärdsföretag och organisationer bidrar till ökat inflytande och delaktighet för medborgare och brukare. Med idéburen välfärd menas idéburen vård och social omsorg samt idéburen förskola och skola.

Alla företag som tillhandahåller välfärdstjänster, oavsett ägarform och typ av verksamhet, bör drivas hållbart och långsiktigt.

Idéburna välfärdsföretag som arbetsgivare

Fremias medlemmar finns inom områden som personlig assistans, förskola och skola, äldreomsorg, social omsorg och vård. Tillsammans bidrar de till ökat inflytande och delaktighet för medborgare och brukare.

Om utmaningarna för idéburen välfärd i Sverige.

Under de senaste 25 åren har den svenska välfärden avreglerats, vilket har möjliggjort för både våra medlemmar och andra aktörer att bedriva verksamhet. Det är bra, men avregleringen gjordes snabbt och regelverken anpassades inte för att stimulera kooperativt, samhällsnyttigt eller idéburet företagande.

Jämförelser i Sverige och Skandinavien

Sned fördelning mellan logiker

Eftersom välfärden i Sverige öppnades för konkurrens för många år sedan är det lätt att tro att mångfalden slagit rot och fått växa. Men så är det faktiskt inte. Fördelningen är sned. Idéburna sektorn har en mycket mindre del av välfärdsproduktionen än det var tänkt.

Den dominerande kategorin aktörer är fortfarande offentliga. De kommersiella, vinstmaximerande marknadsaktörerna har växt kraftigt. Såhär fördelar sig offentlig sektor, marknadssektor och idéburen sektor bland utförarna i svensk välfärd.

 

Fördelningen av aktörer med olika logiker i den offentligt finansierade välfärden i Sverige. Källa: Sivesind, 2016.

Sverige, Norge och Danmark

Så lite som 2–3 procent av den offentligt finansierade välfärden i Sverige utförs alltså av kooperativa och idéburna verksamheter. Det kan jämföras med våra grannländer där Norge har dubbelt så stor andel idéburen välfärd och Danmark cirka fem gånger så stor. (Sivesind, 2016.) Sverige har i internationell jämförelse hamnat i bakvattnet.

Likvärdiga förutsättningar, tack

Vår strävan är att öka kunskap och förståelse för välfärd som utförs av kooperativa och idéburna företag och skapa likvärdiga förutsättningar att bedriva verksamhet oavsett associationsform. En sådan utveckling gynnar pluralism och skapar verklig delaktighet och inflytande för brukarna av dessa offentligfinansierade tjänster.

Utredningen Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Regeringen utreder just nu möjligheten att stärka idéburna aktörers roll i den svenska välfärden. Den 12 december 2019 överlämnade utredaren Samuel Engblom ett betänkande, SOU 2019:56, till civilminister Lena Micko. Syftet med utredningen är att komma tillrätta med just den här sneda fördelningen.

Fremia har deltagit i utredningens referensgrupp under arbetets gång och medverkat till att samordna civilsamhällets representanter under processen.

Famna och målet Tio2030

Sveriges riksorganisation för idéburen välfärd, Famna, har satt målet att tio procent av svensk välfärd ska vara idéburen år 2030. Arbetsnamnet är Tio2030. Vi samarbetar med Famna för att nå målet.

Exemplet med branschen personlig assistans

Vi har under lång tid bedrivit intressepolitiskt påverkansarbete inom området personlig assistans. Vår utgångspunkt är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som sätter fokus på allas lika värde och lika rätt.

År 2016 bildades branschorganisationen Fremia Personlig Assistans, som företräder assistansanordnarna inom Fremia, med syfte att nå ökat inflytande samt påverka på politisk och myndighetsnivå.

Den övergripande målbilden

Fremia verkar inom det allmänna intressepolitiska arbetet för övergripande frågor och långsiktigt reformarbete som stärker hela sektorn och kan bidra till mer jämlik välfärd i Sverige.

Läs mer om arbetet med att samla sektorn: Bloggen om #NyOrg2020

Intressepolitik för idéburen välfärd

Vi vill stärka förutsättningar för idéburen välfärd genom att

  • öka kunskap om kooperativt, samhällsnyttigt och idéburet företagande inom välfärden hos politiker, opinionsbildare och myndigheter,
  • underlätta för stat, kommuner och regioner att sluta ändamålsenliga avtal och underlätta för samverkan med kooperativa, samhällsnyttiga och civilsamhällets idéburna verksamheter,
  • verka för rimliga och förutsägbara ersättningssystem och regelverk,
  • verka för utveckling av nationell statistik av god kvalitet inom Statistiska centralbyrån,
  • verka för forskning och utveckling för kooperativt och idéburet företagande och
  • bedriva utvecklingsarbete för ledning och styrning av välfärdsverksamheter inom vår sektor.
Uppdaterad
för 2 månader sen