Idéburna äldreboenden toppar kvalitetsjämförelse

Karin Liljeblad, branschexpert:

"Ytterligare ett starkt argument för landets kommunpolitiker att se till att idéburen vård och omsorg växer."

Äldreboenden som drivs av idéburna aktörer har högst kvalitetsresultat, enligt en forskningsstudie från Göteborgs universitet. I studien jämförs kvaliteten vid idéburna äldreboenden med äldreboenden i kommunal och annan privat regi. Resultaten ger kommun- och regionpolitiker ytterligare argument att se till att idéburen välfärd växer i Sverige.

Forskarna Rasmus Broms, Carl Dahlström och Marina Nistotskaya vid Institutet för forskning om korruption och samhällsstyrningens kvalitet, Göteborgs universitet, har undersökt hur driftsform påverkar vårdkvaliteten. De jämför kvalitetsdata för äldreboenden i fyra olika fristående driftsformer: idéburen regi, privatägda bolag, riskkapitalbolag och börsnoterade bolag. Motsvarande kvalitetsdata för kommunalt drivna äldreboenden presenteras också.

Kvalitetsindikatorer och data är hämtade från Socialstyrelsens nationella enhets- och brukarundersökningar för särskilda boenden för äldre under perioden 2012–2019.

De övergripande resultaten i studien är:

  • Äldreboenden som drivs av idéburna aktörer hade sammantaget högst kvalitetsresultat på de undersökta kvalitetsparametrarna.
  • Forskarna drar slutsatsen att kvaliteten vid äldreboenden i kommunal regi ligger mellan idéburna och privat drivna äldreboenden.
  • I en fördjupad analys bland enbart fristående aktörer drar forskarna slutsatsen att idéburna äldreboenden har bättre kvalitetsresultat än äldreboenden som drivs av vinstdrivande företag.
  • I den fördjupade analysen hade idéburna äldreboenden högst personaltäthet, högst andel omsorgspersonal med adekvat utbildning och de nöjdaste brukarna av de fristående aktörerna. Idéburna äldreboenden hade vidare, tillsammans med äldreboenden i privatägd regi, bäst tillgång till sjuksköterskor.

Fremia skulle gärna se fler studier som jämför kvaliteten vid verksamheter i olika driftsformer. 

Se till att idéburen välfärd växer

– Resultaten i forskarnas studie visar att kvaliteten vid idéburna äldreboenden står sig mycket väl, jämfört med både kommunala äldreboenden och verksamheter som drivs i annan privat regi. Det är ytterligare ett starkt argument för landets kommunpolitiker att se till att idéburen vård och omsorg växer. Tillsammans med de nya möjligheter som öppnades i och med lagändringarna som trädde i kraft 1 januari, finns det inga ursäkter längre, säger Karin Liljeblad, senior branschexpert hos Fremia.

Fremia har i en presentation sammanställt resultaten i forskningsstudien, där vi presenterar de jämförande resultaten per indikator. Ta gärna del av den nedan.