Mer än 75 år av arbetsgivar­service ser vi som en bra start

Berättelsen om Fremia

Det här är berättelsen om idédrivna människor och organisationer. Och om en resa från Sveriges största lönekontor fram till en modern arbetsgivarorganisation för kooperativa, värderingsstyrda företag, civilsamhälle, idéburna välfärdsorganisationer och samhällsnyttiga företag. Idag företräder vi en hel samhällssektor som är under stark utveckling i Sverige.

Fremia, KFO och Idea

Fremia är resultatet av samgåendet mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Arbetsgivarförbundet Idea. Fremia är ett nytt namn i partsvärlden men vår historia sträcker sig långt tillbaka. En del om det berättar vi här.

Kooperationens förhandlingsorganisation

Förkortningen KFO stod ursprungligen för Kooperationens förhandlingsorganisation. På den tiden var Kooperativa Förbundet (KF) inte bara på väg att bli Sveriges största företagsgrupp, utan var också initiativtagare till en helt egen idédriven sektor på den svenska arbetsmarknaden. KF ville vara en mönsterarbetsgivare.

Förutom detaljhandeln som drevs av konsumentföreningarna hade KF industriella verksamheter. Här producerades allt från cornflakes och polyesterkostymer till gaffeltruckar och bildäck.

Arbetsgivarföreningen KFO var en gång en del av Kooperativa Förbundet

Kooperativa Förbundets egen varudistribution. Foto: KF bibliotek.

Och vi var KF:s lönekontor

Anledningen till den omfattande egna tillverkningen var att kooperationen tidigt utsattes för leveransbojkotter av producenter som var starkt kopplade till den privata detaljhandeln. Tyngdpunkten på detaljhandel och industri avspeglade sig även på KFO, som under storhetstiden i mitten av 1960-talet hade cirka 60 anställda, inklusive en egen tidsstudie­avdelning.

Kort berättelse om lång arbetsfred

Ryggrad med huvudavtal

Allt sedan bildandet 1943 har Fremias organisatoriska ryggrad utgjorts av det huvudavtal som tecknades med LO. Huvudavtalet omfattar samtliga medlemmar. Det innebär att vi garanterar de fackliga motparterna konkurrensneutrala avtal. Samtidigt som de fackliga organisationernas motprestation är arbetsfred.

De tröga ventilernas mirakler

Vi är en fredlig organisation, brukar vi säga. Huvudavtalet ger oss unika möjligheter till att fortsätta vara det. I vanliga fall är strejk och lockout det yttersta sättet att lösa en intressekonflikt på mellan arbetsgivarorganisation och fackliga motparter. Vi hanterar istället sådana tvister genom formella och interna medlingar som parterna efter en strandad förhandling tvingas in i. Huvudavtalet och dess uppbyggnad skyddar Fremias medlemsföretag från legala konflikter.

Nya medlemsgrupper

Under åttiotalet började den KF-ägda industrisektorn att avvecklas, mot bakgrund av att världshandeln utvecklades snabbt och det inte längre fanns inköpshinder. Samtidigt skärptes konkurrensen inom detaljhandeln betydligt.

Allan Larsson håller föredrag under årsmötet när Arbetsgivarföreningen KFO fyller 75 år

Hur kan vi förstå tiderna vi lever i? EU-kommissionens rådgivare Allan Larsson håller föredrag under årsmötet på 75-årsjubileet. (2018)

För oss innebar detta ett tapp av ett stort antal medlemsföretag. Samtidigt lockades en mängd idéburna och nykooperativa verksamheter till KFO tack vare värdegrunden och huvudavtalet med de fackliga organisationerna.

Medlemsantalet växte i takt med att nya medlemsgrupper valde att ansluta sig. 1980 kom de ideella organisationerna. I slutet av åttiotalet blev det möjligt att driva kooperativa förskolor finansierade av kommunerna och 1988 blev kooperativa förskolor en ny medlemsgrupp i KFO.

Under nittiotalet blev även vård- och omsorgsföretag, friskolor och personlig assistansanordnare nya avtalsområden.

Erfarenheterna av att etablera nya avtalsområden och den stora acceptansen för KFO:s värdegrund och huvudavtal ledde till att även verksamheter inom folkrörelserna och arbetskooperativen blev medlemmar.

Medlemsutveckling 1943–2020

Medlemstillväxten i siffror.

Milstolpar längs vägen

ÅrtalHändelse
1906 KF:s kongress vill ha åtta timmars arbetsdag. »Kooperationen bör föregå med gott exempel«, resonerades det.
1912 Det första kollektivavtalet tecknas. Gäller KF:s kontors- och lagerpersonal vid huvudkontoret i Stockholm och förbundets avdelningar.
1938 Saltsjöbadsavtalet tecknas mellan Landsorganisationen i Sverige (LO) och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF, nu Svenskt Näringsliv). Blir förebild för andra huvudavtal.
1942 Konsumentkooperationens pensionslösningar omfattar alla kategorier av anställda.
1943 Kooperationens Förhandlingsorganisation (KFO) bildas den 31 januari. Medlemmarna är KF, KF-industrier, Konsum och Folksam.
1946 Huvudavtal med LO tecknas. Parternas gemensamma önskan är att »den kooperativa rörelsen inte hindras i tävlan på lika villkor med annan företagsamhet att utvecklas i allt större omfång och betydelse«.
1947 Företagsnämnder, samråd och förslagskommittéer införs. Fokus på rådgivning, arbetarskydd, trivsel, arbetsmiljö, utbildning och information.
1949 OK-koncernen blir medlem.
1951 Fonuskoncernen blir medlem.
1972 Riksbyggenkoncernen blir medlem.
1980 Ideella organisationer ny medlemsgrupp.
1988 Förskolor och föräldrakooperativ ny medlemsgrupp.
1991 Vård- och omsorgsföretag ny medlemsgrupp.
1994 Friskolor och personlig assistansanordnare nya medlemsgrupper.
1995 Folkrörelser ny medlemsgrupp.
1998 Arbetskooperativen ny medlemsgrupp.
2000 Folkets hus och Parker ny medlemsgrupp.
2005 Namnändring till Arbetsgivarföreningen KFO och stadgeändring.
2017 Lansering av intressepolitiskt program för att stärka den kooperativa och idéburna sektorn.
2018 Arbetsgivarföreningen KFO fyller 75 år.
2019 Vi lanserar vår största förändring på 20 år när våra nya avtalsförsäkringar börjar gälla. Vi startar också en egen omställningsstiftelse (Ciko) tillsammans med LO för att ytterligare pressa ner de pensions- och försäkringspremier arbetsgivarna betalar och för att omfatta fler anställningsformer än tidigare.
2020 Historiskt beslut tas på stämman den 28 maj när medlemmarna röstar ja till samgående med Arbetsgivarförbundet Idea. Likadant gör medlemmarna på Ideas stämma om samgående med KFO samma dag. Namnet på den nya organisationen föreslås bli Fremia och uttalas främja.
2021 Den 1 januari går arbetsgivarorganisationerna Idea och KFO samman och bildar Fremia. Det blir Sveriges största oberoende arbetsgivarorganisation med 5 400 medlemsföretag som tillsammans har 145 000 anställda.

Nyfiken på medlemskap?

Vad roligt, då vill vi gärna veta mer om dig!

Bli medlem

…eller läs mer om våra tjänster först.

Uppdaterad
för 5 månader sen