Stadgar

Fremias nuvarande stadgar antogs på stämman 11 juni 2024.

Näringskännetecken, säte och tecknande av firma

§ 1

Föreningens näringskännetecken är Fremia ideell förening med säte i Stockholm.

§ 2

Föreningens firma tecknas av styrelsen och de personer som styrelsen bemyndigar.

Ändamål

§ 3

Fremia är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen som arbetsgivare i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare för kooperativa och värderingsstyrda företag, idéburen välfärd och civilsamhällets organisationer. Även arbetsgivare som har eller har haft anknytning till sådana verksamheter kan inneha medlemskap i Fremia. Ändamålet ska uppfyllas genom att erbjuda medlemmarna relevanta tjänster samt genom att bedriva intressepolitiskt arbete i lämpliga former.

§ 4

Fremia utgår från en demokratisk värdegrund, är partipolitiskt och religiöst obunden samt vilar på övertygelsen om alla människors lika värde. Fremia präglas av ett demokratiskt arbetssätt och bejakar en mångfald av ägar- och driftsformer. Den svenska modellen, där arbetsmarknadens parter i förtroende för varandra förhandlar fram ett väl fungerande regelverk, ska värnas och utvecklas för att möta samhällets utmaningar. Ett aktivt arbete ska bedrivas för att stärka den idéburna sektorns roll i Sverige.

I sådant syfte har Fremia särskilt att

 • träffa avtal med arbetstagarorganisationer för medlemmarnas räkning
 • bistå medlemmarna med arbetsrättslig rådgivning
 • bistå medlemmarna vid förhandlingar och tvister med arbetstagarorganisationer och enskilda arbetstagare
 • erbjuda kompetensutveckling genom kommunikation, kurser och utbildningar för att stärka medlemmarnas kompetens i arbetsgivarfrågor
 • erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga pensions-, omställnings- och försäkringslösningar
 • bidra till att skapa förutsättningar för medlemmarnas verksamhet samt
 • vara en mötesplats för medlemmarna för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, samt
 • sammanföra intresse- och branschorganisationer till en samlande kraft för att förverkliga medlemmarnas intressen.

Kollektivavtal

§ 5

Det tillkommer Fremia en exklusiv rätt att för medlemmarna teckna centrala kollektivavtal med centralorganisationer och centrala fackförbund. Vid tolkning av sådant kollektivavtal ska medlem samråda med Fremia och följa de riktlinjer som Fremia lämnar.

§ 6

Medlemmar är skyldiga att iaktta inbördes lojalitet vid en arbetskonflikt. En medlem får inte genom att utnyttja en konflikt hos en annan medlem till dennes skada genom särskilda åtgärder tillvinna sig dennes intressenter eller motsvarande.

Medlemskap

§ 7

Medlemskap i Fremia beslutas av styrelsen efter prövning.

§ 8

Medlem kan den arbetsgivare, en juridisk person eller enskild näringsidkare, bli som delar Fremias värdegrund enligt dessa stadgar och som förväntas uppfylla sina medlemsåtaganden.

§ 9

Medlem är skyldig att följa dessa stadgar och de anvisningar som styrelsen meddelar med stöd av dem.

§ 10

Ansökan om medlemskap ska göras på av Fremia tillhandahållen särskild ansökningshandling samt undertecknas av behörig firmatecknare.

§ 11

Politiskt parti, samt därtill ansluten förening, facklig organisation och arbetsgivarorganisation och därmed jämförlig organisation kan inte bli medlem i Fremia ideell förening. Sådan organisation kan i stället ingå serviceavtal med Fremia Service AB.

Serviceavtal

§ 12

Ett serviceavtal innebär en organisation enligt §11 kan anslutas till de kollektivavtal Fremia förhandlat fram, samt få tillgång till den arbetsgivarservice som tillhandahålls av Fremia och/eller Fremia Service AB, däribland stöd vid förhandlingar och tvister med arbetstagarorganisationer och enskilda arbetstagare.

§ 13

Den organisation som ingått serviceavtal med Fremia Service AB betalar serviceavgift till Fremia Service AB, men ingen medlemsavgift till Fremia ideell förening.

§ 14

Den som ingått serviceavtal omfattas inte av övriga bestämmelser i dessa stadgar.

Anslutna organisationer

§ 15

En intresse- och branschorganisation som delar Fremias värderingar, och vars ändamål även tillvaratar Fremias medlemmars intressepolitiska behov och särskilda intressen, kan ansöka om anslutning till Fremia.

Ansluten intresse- och branschorganisation ska i dess egna stadgar uppta i § 16 angivna bestämmelser.

§ 16

Av ansluten intresse- och branschorganisations stadgar ska framgå följande:

 • att organisationen är ansluten till Fremia
 • att samverkan med Fremia bygger på en ömsesidig anslutning av organisationernas medlemmar
 • att medlemmar i ansluten organisation förbinder sig att följa samverkansavtal mellan Fremia och anslutande organisation.

§ 17

Fremias samarbete med en ansluten intresse- och branschorgani-sation ska regleras i ett av styrelsen godkänt samverkansavtal.

Om en intresse- och branschorganisation har medlemmar som är medlemmar i en annan arbetsgivarorganisation än Fremia ska detta förhållande regleras i det samverkansavtal som upprättas mellan Fremia och ansluten intresse- och branschorganisation i enlighet med första stycket.

§ 18

En ansluten intresse- och branschorganisation ska vara medlem i Fremia och omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som gäller för andra medlemmar.

Medlemskapets omfattning

§ 19

Medlem är under hela medlemstiden bunden av samtliga de kollektivavtal som omfattar medlemmens bransch/kollektivavtalsområde (avseende bland annat allmänna anställningsvillkor, tjänstepension, försäkringar och förhandlingsordningar).

§ 20

I samband med inträdet är medlem skyldig att teckna de försäkringar och övriga förbindelser med försäkringsbolag och andra berörda institut som krävs för kollektivavtalens upprätthållande.

§ 21

Ett medlemskap omfattar medlemmens samtliga anställda i den eller de verksamheter för vilken eller vilka anslutningar till Fremia har skett. Styrelsen får besluta om undantag från denna bestämmelse.

§ 22

För tid efter medlemskapets upphörande är medlemmen enligt 26 § andra stycket lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet skyldig att fortsätta tillämpa kollektivavtalen under dess återstående innevarande avtalsperiod, dock ej såvitt gäller förhandlingsordningar. Se dock 26 § stadgarna.

Medlemsuppgift

§ 23

En medlem är årligen skyldig att lämna uppgift om såväl årslönesumma som antalet anställda. Årslönesumman utgör grund för beräkning av årsavgifter. Fremia äger även rätt att från medlem begära in andra uppgifter som kan vara av betydelse för Fremias verksamhet.

§ 24

Om uppgifter om lönesumman inte lämnas inom föreskriven tid får styrelsen fastställa årslönesumman med ledning av vad som är känt om omfattningen av medlemmens verksamhet. Styrelsens beslut om en ny årslönesumma gäller från och med 1 januari det år beslutet fattas. Beslutet ska skickas till medlemmen.

Övertagande av medlemskap

§ 25

Övergår en verksamhet som en medlem bedriver till annan och denne önskar överta medlemskapet, ska ansökan göras som vid ansökan om nytt medlemskap. Övertagande av medlemskap avser endast själva medlemskapet, så som det regleras i dessa stadgar.

Medges övertagandet av styrelsen, inträder den nya medlemmen i den avträdande medlemmens alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet.

Medlemskapets upphörande

§ 26

Medlem som önskar träda ur Fremia ska skriftligen framställa sådan begäran till Fremia. Begäran ska signeras av firmatecknare. Ansökan om utträde kan inte prövas under varslad eller pågående arbetskonflikt, berörande Fremia eller någon av dess medlemmar.

§ 27

Medlemskapet upphör vid det halv- eller helårsskifte som infaller närmast sex månader efter det att begäran om utträdet framställts till Fremia.

§ 28

Styrelsen får medge undantag från vad som stadgas gällande uppsägningstid, om det föreligger särskilda skäl.

§ 29

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem. Uteslutning kan ske om medlem brutit mot stadgarna eller mot beslut som fattats med stöd av stadgarna eller inte i tid erlagt de årsavgifter som följer av medlemskapet. Uteslutning kan också ske om medlem brutit mot god sed på arbetsmarknaden, kollektivavtal eller arbetsrättslig författning eller på annat sätt agerat på ett sätt som inte ska behöva tålas av Fremia.

Vid utredning om uteslutning ska styrelsen skriftligen informera medlemmen om det eller de skäl som anförs till grund för uteslutning. Medlemmen har därefter möjlighet att yttra sig.

Ett beslut om uteslutning delges genom en skriftlig underrättelse till medlemmen och ska innehålla en motivering till beslutet.

En medlem som utträtt eller blivit utesluten har inte rätt att få tillbaka avgifter eller bidrag eller i övrigt få någon del av Fremias tillgångar. Fremia äger rätt att utkräva årsavgifter fram till och med dagen för medlemskapets upphörande.

Vid beslut om uteslutning upphör medlemskapet med omedelbar verkan.

§ 30

Medlem som försatts i konkurs upphör vid konkurstillfället att vara medlem i Fremia. Om medlem som är fysisk person avlider, upphör medlemskapet per dödsdagen.

§ 31

Fremia äger rätt att i samband med en medlems utträde eller uteslutning meddela dennes kollektivavtalsmotparter, försäkringsbolag och andra berörda institut att medlemskapet upphör per ett visst datum samt att

 • den utträdande medlemmen inte har för avsikt att tillämpa Fremias kollektivavtal efter medlemskapets upphörande, mer än vad som följer av 26 § MBL (såvitt gäller befintligt kollektivavtal som löper på bestämd tid bortom uppträdesdagen)
 • att tillsvidareavtal ska anses uppsagda per utträdesdagen (vid uteslutning ska dock avtalet tillämpas tre månader från uteslutningsdagen)
 • att de eventuella nya kollektivavtal som tecknas av Fremia under uppsägningstiden - oavsett om dessa är prolongeringar eller nyteckningar - inte ska binda den utträdande medlemmen efter medlemskapets uppphörande.

Sådant meddelande befriar dock inte medlemmen från att i förekommande fall själv behöva säga upp försäkringsavtal eller likande avtal som har ingåtts av medlemmen direkt med försäkringsbolag/institut.

Organisation

§ 32

Medlemmarnas inflytande på Fremias verksamhet och förvaltning utövas genom

 • stämma
 • styrelse
 • förhandlingsdelegationer
 • intressepolitiska kommittéer
 • branschkommittéer
 • revisorer

§ 33

Fremia kan helt eller delvis äga andra juridiska personer liksom vara medlem i andra juridiska personer.

§ 34

Styrelsen får besluta att förlägga del av eller hela verksamheten i en annan juridisk person.

Stämman

Ordinarie stämma

§ 35

Stämman är Fremias högsta beslutande organ. Den av stämman utsedda styrelsen är högsta beslutande organ när stämman inte är samlad.

§ 36

Ordinarie stämma ska hållas varje år före juni månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Styrelsen får besluta att stämma ska hållas helt eller delvis digitalt.

§ 37

Kallelse till ordinarie stämma ska ske senast tre veckor i förväg genom e-postutskick till samtliga medlemmar samt genom publicering på Fremias hemsida.

§ 38

Motion från en medlem att behandla vid stämman ska vara styrelsen tillhanda senast den 1 mars.

§ 39

Styrelsen ska senast två veckor före stämman tillhandahålla medlemmarna följande handlingar

 • föredragningslista
 • verksamhets- och förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse
 • inkomna motioner från medlemmar samt styrelsens utlåtande över dessa
 • förslag från styrelsen samt
 • valberedningens förslag.

§ 40

Vid ordinarie stämma får inte beslut fattas i andra frågor än de som angetts i föredragningslistan samt sådana frågor som står i direkt samband med dessa.

Extra stämma

§ 41

Extra stämma hålls då styrelsen finner det behövligt, då minst en av revisorerna eller då minst tio procent av medlemmarna hos styrelsen skriftligen med angivande av ärende begär det.

§ 42

Extra stämma ska hållas på tid och plats som styrelsen beslutar. Styrelsen får besluta att extra stämma ska hållas helt eller delvis digitalt samt att medlem kan delta digitalt.

§ 43

Kallelse till extra stämma ska ske senast två veckor före extra stämma. Om ett ärende kräver skyndsam behandling får styrelsen besluta om extra stämma att sammanträda snarast efter kallelse.

§ 44

Kallelse till extra stämma sker på samma sätt som vid ordinarie stämma.

§ 45

Extra stämma kan endast behandla de frågor som angetts i kallelsen.

Ärenden vid ordinarie stämma

§ 46

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden behandlas:
1. Stämmans öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Val av:
a) stämmoordförande
b) styrelsens förslag till protokollförare vid stämman
c) två justeringspersoner, tillika rösträknare, att jämte stämmoordföranden justera protokollet
4. Beslut om stämman blivit behörigen utlyst enligt stadgarna
5. Behandling av Fremias verksamhetsberättelse, årsredovisning samt dess helt ägda juridiska person/ers årsredovisning/ar
6. Behandling av revisorernas berättelse
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av Fremias vinst eller förlust
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören
9. Information om den framtida verksamheten
10. Förslag från styrelsen
11. Behandling av inkomna motioner, med styrelsens yttrande över dessa
12. Eventuellt beslut om förändring av årsavgifter
13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
14. Val av ordförande och styrelseledamöter till styrelsen
15. Val av ombud vid stämma eller motsvarande i sådan/a juridisk/a person/er, vid vilken/vilka Fremia äger rätt att närvara
16. Val av revisorer jämte eventuella suppleanter för dessa
17. Beslut om arvode till ledamöterna i styrelsen och valberedningen
18. Fastställande av valberedningsinstruktion
19. Val av ledamöter till valberedningen
20. Stämmans avslutning.

Därutöver behandlas de övriga ärenden som angivits i kallelsen eller omedelbart föranleds av styrelsens eller revisorernas berättelser. Andra ärenden får upptas till behandling, men inte till beslut.

Röstning, röstlängd och protokoll vid stämma

§ 47

Vid röstning har medlem en röst och ytterligare en röst för varje fullt femtal anställda i enlighet med stadgarnas § 23 om lämnad medlemsuppgift. Medlems röstetal kan som mest utgöra en femtedel av det vid stämman sammanlagda röstetalet, räknat i helt tal så att bråkdelar bortfaller. För att vara röstberättigad ska medlemmen ha betalat årsavgift.

§ 48

Röstning sker öppet, om inte någon röstberättigad begär sluten omröstning. I de fall stadgarna inte anger något annat gäller den mening som får flest av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal genomförs ytterligare en omröstning. Vid lika röstetal även då, ska lottning avgöra.

§ 49

Varje medlem företräds av en person. Frånvarande medlem kan representeras genom fullmakt. Närvarande medlem får representera högst fyra andra medlemmar. Det röstetal sådan medlem representerar får inte utgöra, utöver medlemmens eget röstetal, mer än en tjugondel av det vid stämman sammanlagda röstetalet, räknat i helt tal så att bråkdelar bortfaller.

§ 50

För upprättande av röstlängd ska medlem, som önskar utöva rösträtt som ombud med fullmakt för en annan medlem, göra anmälan om detta till Fremias kansli minst fem arbetsdagar före stämman. Fullmakt ska bifogas anmälan. Medlem som önskar utöva rösträtt för egen del ska av samma skäl göra anmälan om detta minst fem arbetsdagar före stämman. Anmälan sker skriftligen till Fremias kansli. Om denna tid inte kan iakttas med hänsyn till kallelsetiden vid en extra stämma ska anmälan göras så snart det är möjligt.

§ 51

Yttrande- och förslagsrätt vid stämman tillkommer medlemmarnas röstberättigade representanter, stämmoordföranden, styrelsens och valberedningens ledamöter samt revisorerna. Yttranderätt vid stämman tillkommer de övriga vid stämman tjänstgörande funktionärerna, verkställande direktören samt de övriga personer för vilka stämman beslutar.

§ 52

Vid rösträkning räknas inte en blank eller nedlagd röst som en avgiven röst.

§ 53

En röstberättigad representant som är styrelseledamot får inte delta i val av revisorer eller i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, eller i övrigt vid avgörandet av en fråga för vilken medlemmen som styrelseledamot är eller har varit ansvarig.

§ 54

Vid stämma ska föras protokoll. Medlem som är röstberättigad äger rätt att anteckna reservation mot beslut samt beslut att avstå från röstning.

Styrelsen

§ 55

Styrelsen väljs av stämman och består av en särskilt utsedd ordförande och ytterligare minst 12 och högst 16 styrelseledamöter.

§ 56

Styrelseledamöter väljs för en mandattid av två år, där hälften väljs udda år, resterande jämna år. Styrelsens ledamöter väljs av stämman för tiden fram till och med nästa ordinarie stämma hållits, andra året efter valet.

§ 57

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande.

Styrelsens uppgifter

§ 58

Styrelsen ansvarar för Fremias verksamhet enligt stadgar och stämmobeslut, och har att i övrigt svara för föreningens angelägenheter samt av Fremias ägda juridiska personers verksamhet. Styrelsens huvudsakliga uppgift är att

 • företräda föreningen och besluta i frågor som inte är undantagna från styrelsens befogenheter
 • verkställa beslut fattade av stämman
 • anställa och entlediga verkställande direktör
 • upprätta verkställande direktörens arbetsinstruktion
 • fastställa årlig budget och verksamhetsplan
 • ansvara för att Fremias ekonomiska redovisning följer god redovisningssed
 • årligen avge verksamhetsberättelse och årsredovisning
 • ansvara för förvaltningen av föreningens tillgångar
 • förbereda ärenden till stämman
 • lämna förslag till arvoden till valberedningen
 • verka för medlemsanslutning till Fremias förening
 • verka för att stadgarna efterlevs av medlemmarna
 • vid behov bilda förhandlingsdelegationer, intressepolitiska kommittéer och branschkommittéer samt
 • befullmäktiga ombud när det behövs för att på Fremias vägnar föra föreningens talan såväl inför domstol och andra myndigheter som i övrigt.

Styrelsearbetet

§ 59

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, verkställande direktören, revisorerna eller då minst fem av styrelseledamöterna har begärt det. Styrelsen ska ha ett system som innebär att densamma kallas skyndsamt om förhållandena kräver det. Till styrelsemöte ska samtliga ledamöter kallas.

§ 60

Varje styrelseledamot har en röst. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta närvarande förenar sig kring och vid lika röstetal den mening som ordförande biträder.

§ 61

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av dess ledamöter är närvarande.

§ 62

Vid styrelsens sammanträden ska föras protokoll. Om en styrelseledamot avstår från att rösta eller reserverar sig mot ett beslut ska detta framgå av protokollet.

§ 63

I behandlingen av ett ärende som angår någon av styrelseledamöterna enskilt får denne inte delta (jäv). Detta ska framgå av protokollet.

§ 64

Styrelsen får till sig adjungera de personer som behövs för olika uppgifter.

Verkställande direktören

§ 65

Verkställande direktören leder Fremias verksamhet i enlighet med styrelsens arbetsinstruktion och företräder Fremia i den löpande förvaltningen.

§ 66

Den arbetsinstruktion som styrelsen har att upprätta enligt § 58 bör bland annat adressera vilka bemyndiganden som verkställande direktören har att å styrelsens vägnar fatta beslut i frågor rörande årslönesumma, års- och serviceavgifter, serviceavtal, medlemskap och medlemskaps upphörande.

§ 67

Verkställande direktören äger rätt att befullmäktiga annan tjänsteperson inom Fremia eller Fremia Service AB att, inom ramen för verkställande direktörens egen behörighet, företräda Fremia.

Förhandlingsdelegationer

§ 68

Förhandlingsdelegation utgör Fremias rådgivande organ inom berört avtalsområde i samband med kollektivavtals träffande. Ledamot i förhandlingsdelegation för kollektivavtal med huvudorganisation utses av styrelsen årligen. Av styrelsen utsedd förhandlingsdelegation ska även sammanträda vid varsel eller verkställd arbetskonflikt. Ledamot i övriga förhandlingsdelegationer utses av verkställande direktör. Förhandlingsdelegation kallas vid behov.

Intressepolitiska kommittéer

§ 69

Intressepolitiska kommittéer utgör Fremias rådgivande organ inom berört intressepolitiskt område och i frågor som berör övergripande villkor och förutsättningar. Ledamot i intressepolitiska kommittéer utses årligen av styrelsen efter samråd med berörda medlemmar. Intressepolitiska kommittéer sammanträder vid behov.

Branschkommitté

§ 70

Branschkommitté är en frivillig sammanslutning av medlemmar inom en viss bransch som önskar arbeta med branschspecifika förutsättnings- och villkorsfrågor. Ledamot i branschkommitté utses årligen av styrelsen efter samråd med berörda medlemmar.

Valberedning

§ 71

Inom Fremia ska finnas en valberedning som har till uppgift att lämna förslag till de val stämman har att göra enligt § 46 p. 14, 16 och 17, samt att svara för genomförande av stämmovalen. Valberedningen har också som uppgift att föreslå kandidater till ny valberedning enligt § 46 p. 19.

§ 72

Valberedningen består av fem ledamöter, varav en är sammankallande.

§ 73

Valberedningen väljs vid ordinarie stämma för tiden till och med nästkommande ordinarie stämma. Om en ledamot lämnar valberedningen under tiden mellan två stämmor ska styrelsen utse en ersättare för tiden fram till nästa ordinarie stämma.

§ 74

För valberedningen ska finns en av stämman fastställd instruktion. Se senast fastställda instruktion. 

§ 75

Valberedningen har motsvarande uppgifter vid eventuella fyllnadsval vid en extra stämma.

§ 76

Valberedningen får därutöver fullgöra uppgifter enligt stämmans beslut eller efter överenskommelse med styrelsen.

Revisorer

§ 77

För granskning av Fremias räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt utser ordinarie stämma årligen lägst en och högst tre revisorer. Av dessa ska minst en vara auktoriserad eller godkänd revisor. För en revisor får utses en eller flera suppleanter.

§ 78

Förtroendevald revisors huvudsakliga uppgift består i att granska förvaltningen utifrån Fremias ändamål och stämmobeslut.

§ 79

Revisorerna ska efter att de avslutat sin granskning avge en revisionsberättelse. I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Verksamhets- och räkenskapsår

§ 80

Fremias verksamhetsår är kalenderår.

§ 81

Räkenskapsåret ska följa verksamhetsåret och föras enligt god redovisningssed.

§ 82

För varje räkenskapsår ska styrelsen avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

Årsavgifter

§ 83

Verksamheten finansieras genom årsavgift uppdelad i medlemsavgift och serviceavgift. Varje medlem erlägger medlemsavgift till föreningen. Serviceavgift erläggs till Fremia Service AB.

§ 84

Stämman kan, efter förslag från styrelsen, besluta att ta ut särskild avgift från de medlemmar som bedriver arbete inom en branschkommitté.

§ 85

Årsavgifterna beslutas av stämman efter förslag från styrelsen och faktureras av Fremia Service AB. Årsavgifterna ska betalas under årets första kvartal.

§ 86

Serviceavgiften ska beräknas i förhållande till lönesumman för året innan. En minimiavgift i fast belopp ska alltid betalas. Före februari månads utgång varje år ska varje medlem, och organisation med serviceavtal, lämna uppgift till Fremia om utbetald årslönesumma för föregående år. Den som inte lämnar uppgifterna i utsatt tid får ett avgiftspåslag, baserat på föregående års inrapporterade årslönesumma uppräknad med 20 procent.

§ 87

Ny medlem betalar hel årsavgift om medlemskap beslutats under årets första halvår och halv årsavgift om medlemskap beslutats under årets andra halvår.

§ 88

Styrelsen får besluta om undantag från vad som stadgas i § 82 och § 83 om det finns särskilda skäl.

Konflikt

§ 89

Medlem som drabbas av olaglig stridsåtgärd är skyldig att samråda med Fremia om detta.

Om en laglig stridsåtgärd har vidtagits mot medlem ska styrelsen efter samråd med denne eller berörd förhandlingsdelegation på lämpligt sätt försöka lösa konflikten.

Ersättning vid konflikt

§ 90

Medlem som utsatts för stridsåtgärd och lidit skada kan erhålla ekonomiskt bidrag om Fremias styrelse efter en diskretionär prövning finner det skäligt. Sådant bidrag kan finansieras genom att avgift uttaxeras av Fremias kollektivavtalsbundna medlemmar.

Tvist

§ 91

Tvist mellan Fremia och medlem i anledning av medlemskapet ska avgöras av skiljenämnd som utses enligt gällande lag om skiljeförfarande. Skiljenämnden ska bestå av tre ledamöter. Skiljeförfarandet ska genomföras i Stockholm.

Stadgeändring och likvidation

§ 92

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av stämman. Beslutet är giltigt om det har biträtts av minst två tredjedelar (2/3) av avgivna röster, eller en enkel majoritet vid på två varandra följande stämmor varav minst en är ordinarie stämma. Ett beslut om stadgeändring gäller från och med den tidpunkt då stämman vid vilken ändringen slutligt beslutats avslutades om inte stämman beslutar om en senare tidpunkt.

§ 93

Beslut om likvidation av Fremia ska fattas av stämman med minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid beslut att likvidera Fremia ska dess samtliga nettotillgångar utskiftas till de vid beslutstidpunkten befintliga medlemmarna, såvida inte stämman beslutar om annan användning av nettotillgångarna. Vid fördelning till medlemmarna ska denna göras i förhållande till respektive medlems andel av den senaste totala årsavgiften som samtliga medlemmar betalat till Fremia.

§ 94

Beslut om hur tillgångarna ska fördelas ska fattas på en sista stämma.

Tvingande bestämmelser

§ 95

Om tvingande bestämmelser i lag som i sak ingår i dessa stadgar ändras eller tillkommer, skall motsvarande ändring eller tillägg i stadgarna anses beslutad av stämman.

Uppdaterad
för 2 dagar sen