Tjänstepension och försäkring

Ett komplett försäkringspaket för dina anställda - under marknadspris.

Tjänstepension och andra kollektivavtalade försäkringar gör dig till en attraktiv arbetsgivare. Du ger ju dina medarbetare en tryggare tillvaro. Genom kollektivavtal får du samtidigt ner försäkringskostnaderna till en nivå långt under kostnader för motsvarande skydd på den öppna marknaden.

Vad är kollektivavtalad försäkring?

Dina medarbetares viktigaste anställningsförmån förutom lönen är tjänstepension och kollektivavtalade försäkringar.

Komplement till lagstadgat försäkringsskydd

Kollektivavtalade försäkringar kompletterar det lagstadgade försäkringsskydd och den allmänna pension vi har i Sverige. Hela 90 procent av alla anställda i Sverige har kollektivavtal på sina arbetsplatser. Tjänstepension och kollektivavtalade försäkringar följer då med anställningen.

Kollektivavtalad försäkring är unikt prisvärt

Kollektivavtalad tjänstepension och kollektivavtalade försäkringar är dessutom unikt prisvärt, eftersom försäkringarna omfattar så stora grupper, och ger ett heltäckande skydd som är mycket svårt för dig som arbetsgivare att själv handla upp till en rimlig kostnad.

Uppdaterade avtal för pension och försäkring

Det finns mycket att vinna på att ha stabila lösningar som ger låga premier och koll på kostnaderna. Under de senaste åren har vi på Fremia gjort en stor genomgång av våra avtal och lagt samman små grupper till större kollektiv. Ett exempel på det är Avtalsförsäkring KFO-LO.

Det sänker dina kostnader som arbetsgivare, och det ger dina medarbetare bättre pension, tack vare lägre förvaltningskostnader.

Vad är tjänstepension?

Tjänstepensionen är för de allra flesta den enskilt viktigaste delen av det kollektivavtalade pensions- och försäkringspaketet.

Ett antal av Fremias kollektivavtal, men inte alla, innehåller dessutom bestämmelser om delpension.

Två olika system för tjänstepension

En tjänstepension kan konstrueras på två olika sätt.

  • Förmånsbestämd pension som exempelvis KTP 2 och ITP 2.
  • Premiebestämd pension som exempelvis GTP och ITP 1.

Förmånsbestämd tjänstepension

I en förmånsbestämd pension, som KTP avdelning 2 eller ITP avdelning 2, är det förmånen, det vill säga medarbetarens framtida pension, som är bestämd i förväg.

Pensionens storlek beräknas sedan utifrån lönens storlek före pensionstidpunkten. Det innebär att pensionskostnaden är individuell för varje medarbetare, och att kostnaden också kan variera över tid.

Kostnadsvariationerna är den främsta anledningen till att förmånsbestämda pensionsplaner är under långsam utfasning.

Premiebestämd tjänstepension

I en premiebestämd pension, som GTP eller ITP avdelning 1, är det däremot premiens storlek som är bestämd i förväg. Det innebär att arbetsgivarens kostnad är förutsägbar och inte varierar från år till år.

Medarbetarens pension kan däremot vara svårare att förutse. Den beror på sådana faktorer som hur stora pensionspremier som satts av, under hur lång tid och hur pensionskapitalet sedan utvecklats.

Alla nya pensionsplaner är premiebestämda eftersom de ger arbetsgivaren bättre kostnadskontroll.