MBL-förhandlingar

MBL-förhandlingar, förhandlingar med facket enligt medbestämmandelagen, är något du som arbetsgivare måste göra. Här går vi igenom grunderna i vad som gäller för MBL-förhandling och informationsskyldigheten enligt lagen. 

För dig som medlem i Fremia är reglerna om förhandling och din informationsplikt det viktigaste att ha kunskap om. Du har oftast primär förhandlingsskydlighet, som betyder att du är skyldig att kalla till förhandling. Om du åsidosätter förhandlingsskyldigheten och inte uppfyller den, kan det i värsta fall leda till skadestånd.

MBL-lagen och medbestämmandeavtal

Lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL, är en grundsten i den svenska arbetsrätten. Den reglerar föreningsrätten, förhandlingsrätten, informationsrätten, kollektivavtal, fackligt tolkningsföreträde och veto, fredsplikt och medling samt skadestånd och andra påföljder.

Fremias Medbestämmandeavtal, som reglerar medbestämmandefrågor, och Huvudavtal, som reglerar rättstvister, kompletterar MBL. Där föreskrivs att förhandling ska ske såväl lokalt som centralt och inom vilka tvister.

➜ Ladda ner och läs avtalen 

Som arbetsgivare kan du teckna ett lokalt medbestämmande- eller samverkansavtal med det lokala faket. Då kan ni skräddarsy hur era lokala MBL-förhandlingar ska bedrivas.

Begreppet förhandling

Begreppet förhandling/MBL-förhandling används flitigt inom arbetsrätten men med lite olika innebörder.

Ordet förhandling är egentligen lite missvisande, eftersom det kan ge intrycket av att du måste komma överens med den fackliga motparten. Så är det inte. Arbetsgivaren måste aldrig komma överens med facket.

Men det har självklart sina poänger att vara enig med facket, och är nödvändigt om ni ska träffa ett lokalt kollektivavtal. Facket representerar normalt många av arbetstagarna på din arbetsplats, är facket enigt med arbetsgivaren och går ut med positiv information till de anställda underlättar det självfallet för dig. 

Tre olika förhandlingstyper

MBL-förhandlingar kan delas upp i tre olika typer, beroende på förhandlingsfråga. Det är inget som uttryckligen regleras i lagen, men som kan vara bra att ha i bakhuvudet eftersom konsekvenserna vid oenighet är olika.

Allmän förhandlingsrätt

Alla fackföreningar kan göra en förhandlingsframställan till en arbetsgivare. Arbetsgivaren är då förhandlingsskyldig, förutsatt att förhandlingsfrågan rör förhållandet mellan arbetsgivaren och en medlem i den fackliga organisationen som är eller har varit anställd hos arbetsgivaren. Det spelar ingen roll om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej.

Även arbetsgivaren har rätt att påkalla förhandling.

➜ 10 § Lagen om medbestämmande

Vad innebär förhandlingsskyldigheten?

För att du ska uppfylla förhandlingsskyldigheten måste du:

  • Medverka till att ett förhandlingsmöte sätts ut
  • Närvara vid förhandlingen
  • Redovisa ditt förslag till beslut och argumenten för det
  • Lyssna på motpartens argument
  • Medverka till att förhandlingsprotokollet upprättas.

Primär förhandlingsskyldighet

Den primära förhandlingsskyldigheten innebär att du som arbetsgivare måste påkalla förhandling med de fackförbund som du är bunden av kollektivavtal gentemot, innan beslut fattas. Under förutsättning att fackförbundet har minst en medlem på arbetsplatsen. 

Förhandlingsskyldigheten gäller innan du fattar beslut om:

  • viktigare förändringar av verksamheten
  • viktigare förändringar av arbets- eller anställningsförhållanden för arbetstagare som tillhör kollektivavtalsslutande fackförbund. 

"Sekundär" förhandlingsskyldighet

Kollektivavtalsslutande fackförbund är de som har tecknat kollektivavtalen som gäller för din verksamhet.De kan även på eget initiativ påkalla förhandling i en fråga som arbetsgivaren ska besluta om, men som inte är av sådan dignitet att den faller inom den primära förhandlingsskyldigheten.

När facket påkallar en sådan förhandling, inträder verkställighetsförbud. Det innebär att du inte får fatta beslut i frågan förrän förhandlingen är avslutad. Du får bara fatta ditt beslut innan förhanldingen är avslutad om det finns särskilda skäl. Särskilda skäl är en nivå lägre än synnerliga skäl, men fortfarande ett smalt användningsområde.

➜ 12 § lagen om medbestämmande

Förhandlingsskyldighet med fackförbund som inte är kollektivavtalsslutande

Angår en fråga särskilt arbets- eller anställningsförhållanden för en arbetstagare som rä medlem i ett fackföbund du inte är bunden av kollektivavtal gentemot, måste du på eget initiativ påkalla förhandling med det fackförbundet.

Är det däremot en fråga som berör många arbetstagare, och som har eller kommer att förhandlas med de kollektivavtalsslutande facken enligt förhandlingsskyldighete, behöver du inte kalla till förhandling med det icke-kollektivavtalsslutande facket. Det kan till exempel handla om en arbetsbristsituation. 

➜ 13 § lagen om medbestämmande

Förhandlingsskyldighet vid fackligt tolkningsföreträde

I vissa situationer kan facket använda sig av tolkningsföreträde. Det innebär att den fackliga uppfattningen gäller till dess att domstol bestämmer annat. Reglerna innehåller vissa förhandlingsregler.

Tolkningsföreträde kan användas om arbetsgivaren och ett kollektivavtalsslutande fack inte är överens om:

  • Lön eller annan ersättning
  • Arbetstagares arbetsskyldighet enligt kollektivavtal
  • Tolkning av ett medbestämmandeavtal

➜ 33-37 §§ lagen om medbestämmande

Så fort facket gör gällande en annan ståndpunkt än dig uppkommer tvist. För att vara helt säker bör du uttryckligen fråga facket om tolkningsföreträde görs gällande, eftersom fristerna för att begära förhandling och få saken prövad i domstol är korta. Håller du inte tidsfristen riskerar du att bli bunden av fackets uppfattning.

Förhandlingsskyldighet vid anlitande av entreprenörer

Du är förhandlingsskyldig innan du anlitar entreprenörer som ska utföra visst arbete för din verksamhet utan att vara arbetstagare hos dig. Förhandlingsskyldigheten gäller mot kollektivavtalsslutande fack.

Ett exempel kan vara att i stället för att ha en lokalvårdare anställd tänker du anlita ett städbolag. Du får fatta och verkställa ett beslut innan du fullgjort din förhandlingsplikt, om det finns synnerliga skäl. Synnerliga skäl är återigen mycket starka skäl, och ganska ovanligt. 

Förhandlingsframställan

Du påkallar en förhandling genom att göra en förhandlingsframställan till motparten. Det kan du göra muntligen, men du bör göra det skriftligen så att du kan visa att du har tagit initiativet vid primär förhandlingsskyldighet.

Längst ned på sidan hittar du en mall du kan använda för förhandlingsframställan.

När är en förhandling avslutad?

En förhandling avslutas när förhandlingsmötet avslutas, det vill säga när parterna reser sig från bordet. Om ni inte bestämt er för att ajournera mötet och träffas igen vid ett senare tillfälle. Du bör dock för tydlighetens skull uttala att förhandlingen förklaras avslutad vid det möte som avslutar förhandlingen. 

Tidsfrister och preskriptionsbestämmelser

Det finns inga uttryckliga tidsfrister för förhandling före beslut enligt MBL, mer än att de ska upptas skyndsamt efter gjord förhandlingsframställan. Det förutsätts att parterna kan komma överrens om när förhandlingen ska äga rum.

Övriga förhandlingen ska ske inom två veckor på lokal nivå. Det kan användas som jämförelse till ovan. Om lokal part vill påkalla central förhandling ska det göras inom sju dagar enligt Fremias Medbestämmandeavtal.

Förhandlingsprotokollet

Protokoll ska upprättas om någon part begär det enligt MBL. Du bör dock alltid se till att protokoll upprättas så att du kan bevisa att den primära förhandlingsskyldigheten fullgjorts.

➜ Guide till att skriva protokoll med exempelmallar

Arbetsgivarens informationsskyldighet

Vid sidan om förhandlandet är du enligt MBL även skyldig att delge i första hand det lokala facket viss information. Syftet är att ge facket en allmän insyn i verksamheten så att de kan följa utvecklingen och bilda sig en uppfattning om  framtiden. Syftet är också att skapa förutsättningar för ett ändamålsenligt utövande av det fackliga inflytandet.

Tystnadsplikt vid MBL-förhandling och informationsgivning

Normalt sett brukar kloka arbetsgivare och fack förstå att informationen som utbyts i en förhandling eller vid informationsgivning ska hanteras med den diskretion som ärendet kräver. Om ni kommer överens om det kan en formell tystnadsplikt gälla, och brott mot den blir då skadeståndsgrundand. Tystnadsplikten innebär dock att part får föra information vidare till sin styrelse.

Om ni inte kan enas om tystnadspliktkan frågan föras till Arbetsdomstolen för beslut. Det är extremt sällsynt och ska inte behövas. Då gäller tystnadsplikt i ärendet till dess Arbetsdomstolen har fattat beslut.

Får man registrera fackligt medlemskap?

Det korta svaret är ja. För att du ska kunna fullgöra dina skyldigheter inom arbetsrätten, måste du ha kunskap om de anställdas fackliga tillhörighet. Annars kan du inte tillämpa rätt kollektivavtalade anställnings- och lönevillkor eller fullgöra dina förhandlings- och informationsförpliktelser i olika arbetsrättsliga lagar.

Därför bör du varje årinför löne-/medarbetarsamtal eller på förekommen anledning, fråga de anställda om deras fackliga tillhörighet och registrera tillhörigheten i personalregistret. Det finns inga hinder för det enligt GDPR.

Uppdaterad
den 8 mars, 2023

Relaterat innehåll