Styrelsens ansvar

En person som blir vald till styrelseledamot får ett särskilt ansvar.

Personen som fått övriga medlemmars förtroende att sköta organisationens förvaltning förväntas göra det inom angivna ramar.

I styrelseledamöternas åliggande ingår att:

  • följa gällande lagar och bindande regler för organisationen
  • verkställa beslut som årsmötet fattat
  • planera, leda och fördela arbetet inom organisationen
  • ansvara för och förvalta organisationens medel
  • förse revisorerna med räkenskaper m.m.
  • förbereda årsmöte

Varje enskild styrelseledamot ska utföra sitt uppdrag på ett korrekt, lojalt och omsorgsfullt sätt. Annars riskerar han eller hon att bli personligen ansvarig för den skada som åsamkas organisationen. Huvudregeln är att det är den juridiska personen som med sina tillgångar svarar för organisationens åtaganden. Styrelsen går fria från ansvar så länge som verksamheten sköts korrekt. Medlemmarna går i princip alltid fria från ansvar. 

Arbetsgivaransvaret innebär att styrelsen ska ta ansvar även ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det kan betyda att den fackliga organisationen och/eller den anställde riktar ekonomiska krav gentemot styrelsen om den brutit mot till exempel medbestämmandelagen (MBL) eller lagen om anställningsskydd (LAS). Styrelseledamöterna kan även få vitesföreläggande eller till och med fängelsedom om inte arbetsmiljölagen (AML) följs.

Uppdaterad
den 26 februari, 2020