Semester och ledighet

När behöver du som arbetsgivare vara klar med semesterplaneringen? Och vad gäller när du ska säsongsanställa eller anställa ungdomar?

Arbetsgivaren ska lägga ut fyra sammanhängande ledighetsveckor under juni–augusti. Beslut om när semesterperiod är förlagd ska arbetsgivaren ge minst två månader i förväg. Det innebär att du måste måste påbörja semesterplaneringen i god tid.

Det är inte helt ovanligt att många på samma arbetsplats vill ha semester under samma period. Småbarnsföräldrar kanske kräver ledighet när förskolan håller stängt. Någon vill ha sammanhängande semester och andra vill sprida ut sin.

Arbetsgivaren bestämmer tidpunkt för semester

Om ni inte kommer överens

Det är du som är arbetsgivare som bestämmer när de anställda ska ha semester. Men det sker oftast genom överenskommelser med de anställda. Om ni inte kan komma överens så är det arbetsgivaren som bestämmer när anställda ska ha semestern. Om du och den anställde inte är överens om när semestern ska vara ska du ge den anställde besked om detta två månader innan.

Om den anställde inte vill eller kan spara semesterdagar

Om den anställde inte vill eller kan spara semesterdagar så är det arbetsgivarens skyldighet att se till att alla dagar läggs ut. Detta kan då innebära att semester måste förläggas till tider då den anställde inte vill ha semester. När semesterdagarna behöver läggas ut beror på om semesterår och intjänandeår är kollektivavtalsreglerat eller om semesterlagens bestämmelser tillämpas.

Ta in önskemål och se om dessa fungerar med verksamheten i annat fall är det arbetsgivaren som ska lägga ut alla betalda dagar.

Semester kan inte bytas mot pengar

Det finns ingen möjlighet att byta semesterdagar mot pengar. Det kan bara ske om semester inte har kunnat läggas ut, på grund av sjukdom, tjänstledighet och så vidare. Det finns ingen rätt för den anställde att välja att kombinera semester med kompdagar. Det är arbetsgivaren som bestämmer om utläggning av både semester och komptid. Vad gäller komptid så är det den anställde som frågar om kompledighet kan tas ut och arbetsgivaren som beviljar eller inte.

Checklista för semesterplaneringen

  1. Fundera igenom vad som är viktigt för din verksamhet och stolpa ner vad det är som gäller vid semesterplanering. Det kan vara frågor som när planeringen ska vara klar, om vissa grupper ska tas extra hänsyn till eller om det finns en viss period då du vill att huvuddelen av semestern ska förläggas.
  2. Hur viktigt är det att din verksamhet rullar på som vanligt? Det kanske är så att du kan dra ner på verksamheten under en period och låta så få som möjligt jobba.
  3. Informera dina medarbetare om att börja titta på vilken eller vilka perioder de vill vara lediga. Att använda rullande semesterschema kan vara en bra idé då semesterperioderna blir tydliga.
  4. Ha en tanke om hur semesterplaneringen ska se ut men låt alla medarbetare komma till tals i samverkan. Det är viktigt att alla får förståelse för varandras hemmasituationer. Det är enklare att ta på sig ett arbetspass om man vet att kollegan har ett större behov av att vara hemma – just den här gången.
  5. Det är bra om medarbetarna kan vara eniga med hur ledigheten fördelas men kom ihåg att det trots allt arbetsgivaren som bestämmer. Det är arbetsgivarens ansvar att se till verksamhetens behov även under semestertider. Sätt ner foten och förklara varför du tog just det beslutet. Kom dock ihåg att arbetsgivaren måsta fatta beslut om utlägg två månader innan semestern inleds.
  6. För att verkligen kunna koppla av behövs en längre sammanhängande ledighet. Det gäller både dina anställda och dig. Du har ett helt år framför dig där du ska driva och leda organisationen.

Semester för sommarjobbare

Om en anställning ska pågå högst tre månader, kan arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om att betald semesterledighet inte är aktuellt, utan att semesterersättning ska betalas istället. För den som är anställd längre tid än tre månader ska betald semesterledighet ges.

(En annan sak är att semestern inte alltid hinner läggas ut under en kortare anställning, beroende på hur kollektivavtalets regler ser ut.)

Detta innebär att för sommarjobbare (som sällan är anställda mer än tre månader) bör normalt avtalas att semesterersättning ska betalas. Hur semesterersättningen beräknas regleras i varje branschs kollektivavtal. Semesterersättningen ska utbetalas senast en månad efter anställningens upphörande. Kontrollera särskilt vad som gäller i ditt kollektivavtal.

Säsongsanställning

Ibland kan det vara aktuellt att anställa så kallade säsongsarbetare. Säsongsarbeten kan vara olika långa men endast utföras under en viss del av året. Exempel på sådana arbeten är turistverksamhet, bärplockning och snöskottning.

Om den säsongsanställde personen har varit anställd på företaget mer än 6 månader under de senaste två åren har hen företrädesrätt till en ny säsongsanställning. Går inte detta måste du som arbetsgivare meddela personen minst en månad före den nya säsongen skriftligen.

Försäkring för säsongsanställda

Alla anställda omfattas av avtalsförsäkringarna. Skyddet gäller för alla anställda från och med den första arbetade timmen och den första intjänade kronan oavsett anställningsform, längd på anställning, antalet arbetade timmar eller ålder. Det innebär att även utländska medborgare och skolungdomar omfattas av försäkringar, dock är skyddet begränsat för den som är under 16 år.

Ålderspension betalas bara för anställda som under året uppnått 25 års ålder. Informera gärna dina säsongsanställda att på arbetsplatsen finns försäkringar för inkomstförlust som orsakats av arbetsskador, sjukdom och dödsfall.

Kom ihåg att upprätta ett anställningsavtal. Glöm inte bort att även ett muntligt avtal gäller men vissa uppgifter måste anställda få skriftligen.


Frågor och svar om semester

Vår arbetsgivarjour är flitigt använd av våra drygt 5 400 medlemmar. Många av frågorna vi får där återkommer med jämna mellanrum. Här ser du de vanligaste frågorna och svaren om semester och ledighet.

Semesterledighet är likställt med frånvaro i beräkningen av preliminärt stöd. Läs mer om korttidspermittering och semester.
Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester. Men ytterligare dagar kan förekomma enligt avtal. Bland annat beroende på ålder. Se efter i ditt kollektivavtal vad som gäller.
För den som arbetar deltid, jämnt fördelat över veckans alla dagar, blir antalet semesterdagar oförändrat. För att de som arbetar intermittent inte ska få en längre ledighet än andra sker en omräkning av rätten till lediga dagar. Hur omräkningen ska ske framgår av respektive branschavtal.

Anställd med månadslön

Under förutsättning att den anställde arbetat ett helt intjänandeår (vanligtvis perioden 1 april till 31 mars eller 1 januari till 31 december) eller haft frånvaro som är semesterlönegrundande, får den anställde sin ordinarie månadslön plus ett semestertillägg på 0,8 procent av månadslönen per betald semesterdag under sin semester. I vissa avtal finns regler om annan ersättning.

Anställd med timlön

Den anställde ska ha semesterlön enligt lag, det vill säga 12 procent på under året intjänad lön. Semesterersättning ska särredovisas och kan inte längre inkluderas i timlönen.

Om den anställde fortfarande är sjuk och troligtvis kommer att vara så även efter semestern ska ni se till att det finns ett läkarintyg för hela perioden så att arbetsgivaren inte behöver betala ytterligare 14 dagars sjuklön.

Under ett intjänandeår, vanligtvis perioden den 1 april år ett till den 31 mars år två, eller från den 1 januari till den 31 december, kan en anställd vara sjuk under 180 kalenderdagar utan att det påverkar semestern. Läs mer om semesterlönegrundande frånvaro.

Efter 180 sjukdagar tjänar den anställde inte längre in semesterlön om det är fråga om en heltidssjukskrivning. Har den anställde varit helt sjukskriven i mer än ett helt intjänandeår upphör rätten till semesterlön om sjukskrivningen inte beror på arbetsskada.

Den som, trots sjukskrivning, arbetar till viss del tjänar fortlöpande in semester och får därför full semester. När en anställd varit halvt sjukskriven i mer än ett helt intjänandeår ska semesterlönen betalas som om den anställde arbetar deltid.

Enligt semesterlagen gäller följande: 180 sjukdagar per år och sjukfrånvaro på grund av arbetsskada under ett helt intjänandeår, 120 dagar med föräldrapenning per barn, 120 dagar med tillfällig föräldrapenning (inklusive 10 pappadagar vid barns födelse), 45 dagar vid närståendevård, 180 för smittbärare, 60 dagar vid civilförsvarstjänst eller militär repetitionsövning, 180 dagar för ledighet med ersättning till deltagare i teckenspråksutbilning för vissa föräldrar (TUFF) eller utbildning som till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor samt all tid för svenskundervisning för invandrare.

Endast vid ett tillfälle kan semesterledighet bytas mot pengar.

För semester som inte har kunnat läggas ut gäller följande.

Semesterdagar med semesterlön som inte har sparats och som inte har kunnat läggas ut under semesteråret, exempelvis på grund av sjukdom betalas ut kontant om dagarna överstiger 25 tillsammans med årets nya dagar.

För den som är minderårig, alltså den som ännu inte fyllt 18 år, gäller särskilda föreskrifter. För att få arbeta ska den minderårige vara över 16 år och ha fullgjort sin skolplikt. Vissa arbetsuppgifter och arbetstider är inte tillåtna för dessa ungdomar. Ett fåtal arbeten är tillåtna för ungdomar mellan 13 och 16 år. För dem gäller särskilda bestämmelser.

Om du tänker anlita minderåriga sommarjobbare rekommenderar vi att du besöker Arbetsmiljöverkets sida om arbetsuppgifter för minderåriga. Skatteverket fastställer årligen den inkomst som skolungdom och studerande kan ha utan att behöva betala skatt.

Ja, rätten till ledighet omfattar även korttidsanställda, men avtal kan träffas för de med kortare anställningstid än tre månader om semesterersättning istället för lediga dagar. Semesterersättning ska alltid betalas och ska inte förutsättas ingå i lönen.
Nej, semester kan endast tas ut i hela dagar. En anställd som är halvt sjukskriven får heltidslön plus semestertillägg (se ovan) under semestern och halv sjukpenning från Försäkringskassan.
Uppdaterad
för 10 månader sen