Semesterdagar

Med semesterledighet menas antingen ledighet enstaka dagar eller period av semesterdagar som börjar och slutar med semesterdag. Semester kan endast avse hela kalenderdagar.

Under en semesterledighet räknas de dagar då arbetstagaren skulle ha arbetet som semesterdagar. Detta betyder att om en semesterledighet inrymmer klämdagar så inräknas inte dessa i antalet uttagna semesterdagar.

Den som arbetar måndag till fredag får normalt en sammanhängande ledighet på nio dagar om fem semesterdagar tas ut måndag till fredag. För arbetstagare som inte arbetar vanlig femdagarsvecka finns speciella regler.

En arbetstagare som exempelvis. arbetar på lördagar men är ledig på onsdagar skulle utan specialregler endast få sex dagars sammanhängande ledighet (söndag-fredag) om han eller hon tog ut fem semesterdagar. I rättvisesyfte har man därför tagit in vissa specialregler i 9 § SemL som i korthet innebär följande.

A) Vid semesterledighet mellan 5 och 18 dagar

En arbetstagare som arbetar lördag och/eller söndag har rätt till ledighet dels under veckosluten under semesterperioden dels under veckoslutet före eller efter semesterledighetsperioden.

B) Vid semesterledighet om minst 19 dagar

En arbetstagare som arbetar lördag och/eller söndag har rätt till ledighet dels under veckoslut under semesterledigheten och dels under veckoslut före och efter semesterledighetsperioden.

I fallen A och B gäller att om den som arbetar lördag eller söndag har ledighet under någon annan veckodag istället så räknas denna dag som semesterdag trots att arbetstagaren normalt inte skulle ha arbetat den dagen.

C) Vid semesterledighet högst 4 dagar

En arbetstagare som arbetar lördagar och/eller söndagar har ingen rätt att kräva semesterledighet under veckosluten före eller efter semesterledighets- perioden.

I fallet C gäller att om den som arbetar lördag och/eller söndag var ledig under någon av dessa dagar så räknas denna dag som semesterdag trots att lördagar och söndagar normalt inte räknas som semesterdagar. Däremot ska inte en fridag under veckan räknas som en semesterdag i detta fall.

Sparade semesterdagar

En anställd som under semesteråret har rätt till mer än 20 betalda semesterdagar kan spara överskjutande dagar till ett senare semesterår. Detta gäller dock inte om arbetstagaren under samma år tar ut sparad semester. Det är heller inte tillåtet att spara förskottssemester.

Vissa kollektivavtal innehåller avvikande bestämmelser om hur många semesterdagar som kan sparas och kan även i övrigt innehålla avvikelser från vad som beskrivs nedan.

Uttag av sparad semester

Det är arbetstagaren som bestämmer vilket år den sparade semestern ska tas ut. Arbetstagaren har rätt att få ut den sparade semestern i anslutning till det innevarande årets hela semester om hon eller han tar ut minst fem sparade dagar.

De sparade dagarna måste enligt semesterlagen läggas ut inom fem år från utgången av det år de sparades (vissa kollektivavtal saknar dock sådan tidsbegränsning).

Rätt att neka

Ni som arbetsgivare har möjlighet att neka arbetstagaren att ta ut sparad semester under ett visst år om särskilda skäl föreligger. Om ni och arbetstagaren tidigare kommit överens om att den sparade semestern skulle tas ut vid ett visst tillfälle, gäller dock en sådan överenskommelse.

Underrättelse om planerat uttag

Om arbetstagaren vill spara semesterdagar eller ta ut sparade semester-dagar, ska hon eller han underrätta er om detta.

Om arbetstagaren vill ta ut sparade semesterdagar i anslutning till årets semesterledighet, måste hon eller han underrätta er i samband med att denne beslutar om förläggningen av årets huvudsemester. Underrättelse behöver dock inte göras förrän arbetstagaren fått reda på hur många betalda semesterdagar som han eller hon har rätt till.

Önskar arbetstagaren ta ut sparade semesterdagar utan koppling till årets semesterledighet, ska ni underrättas två månader i förväg.

Semesterlön vid uttag av sparad semester

För månadsavlönade arbetstagare gäller enligt de flesta kollektivaval samma beräkningsregler som vid uttag av ordinarie semesterlön. Detta innebär att arbetstagaren får behålla sin ordinarie månadslön under semestern samt får ett semestertillägg per semesterdag med 0,8 % av månadslönen).

Uppdaterad
den 9 oktober, 2020