Semesterlönegrundande frånvaro

I vissa fall ska frånvarodagarna räknas med i anställningstiden då antalet betalda semesterdagar beräknas:

FrånvaroorsakSemesterlönegrundande frånvaro (kalenderdagar)
Sjukdom 180 dagar per intjänandeår
Arbetsskada Ingen begränsning per intjänandeår

För både sjukdom och arbetsskada gäller numera att frånvaron inte är semesterlönegrundande, om den anställde varit frånvarande från arbetet i en följd under ett helt intjänandeår, utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar.

Ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse eller adoption 120 dagar för vardera föräldern 180 dagar för ensamstående förälder
Ledighet med tillfällig föräldrapenning 120 dagar per intjänandeår 180 dagar för ensamstående förälder
Ledighet för smittbärare 180 dagar per intjänandeår
Ledighet med ersättning för närståendevård Högst 45 dagar per intjänandeår
Ledighet för grundläggande svenskundervisning för invandrare Ingen begränsning per intjänandeår
Grundutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt 60 dagar per intjänandeår

Frånvaro del av dag

Vid frånvaro på grund av sjukdom förbrukas alltid en hel semesterlöne-grundande frånvarodag, oavsett om arbetstagaren är sjukskriven till viss del eller 100 procent.

Om halvtidssjukskrivningen fortsätter efter dag 180 räknas den anställde som närvarande och tjänar in semester i förhållande till den faktiskt arbetade tiden.

Uppdaterad
den 21 mars, 2020