Uppsägning och anställnings upphörande

Viktigt. Kontakta din rådgivare om uppsägning, anställning och anställnings upphörande för att säkerställa att du som arbetsgivare agerar korrekt. 

 

Sedan den 1 oktober gäller de nya reglerna för LAS. Det innebär att just ditt kollektivavtal kan påverkas på olika sätt.

En arbetsgivare kan ensidigt avsluta en anställning genom uppsägning eller avskedande.

Lagstiftningen ställer höga krav på att arbetsgivaren kan visa att den anställde inte bör ha fortsatt anställning. Såna ärenden är normalt svåra att bedöma och konsekvenserna kan bli stora för dig som arbetsgivare om du gör fel.

Kontakta alltid din rådgivare hos oss innan du säger upp någon.

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska enligt lagen om anställningsskydd (LAS) vara sakligt grundad. Lagstiftaren skiljer mellan två typfall av uppsägning.

Om en arbetsgivare inte kan visa att sakliga skäl funnits för en uppsägning kan uppsägningen, på yrkande av den anställde eller dennes fackliga organisation, förklaras ogiltig av domstol. Arbetsgivaren kan dessutom få betala allmänt skadestånd för den felaktiga uppsägningen.

Den anställde kan välja att bara yrka skadestånd för felaktig uppsägning. Men då såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd. Detta gäller för dem som är tillsvidareanställda.

Skriftlig uppsägning

En uppsägning från arbetsgivaren ska vara skriftlig och överlämnas till den anställde personligen. Om den anställde inte kan anträffas får uppsägningen skickas i rekommenderat brev till den senast kända adressen.

I sådant fall anses uppsägningen ha skett tio (10) dagar efter det att brevet skickades. Har den anställde semester anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter det att semestern upphörde.

Uppsägningshandlingen ska innehålla uppgifter om vad den anställde ska iaktta om han eller hon vill ogiltigförklara, begära skadestånd för uppsägningen samt när detta måste ske, eller både och.

Under uppsägningstiden

Under uppsägningstiden har den anställde rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner även om arbetsgivaren inte erbjuder några arbetsuppgifter.

Om den anställde inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande under denna tid, får arbetsgivaren dra av inkomster som den anställde förvärvat i annan anställning, eller uppenbart kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning.

Den anställde har under uppsägningstiden rätt till skälig ledighet för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Arbetsgivaren får inte förflytta den anställde till annan ort under uppsägningstiden om detta försämrar möjligheten att söka nytt arbete.

Upplys den anställde

Upplys den anställde som blir uppsagd om att hen senast den första dagen efter att anställningen har upphört ska anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Annars riskerar hen att inte få någon ersättning vid exempelvis sjukdom och föräldraledighet..

Anställnings upphörande på grund av hel sjukersättning

Arbetsgivare som vill att en anställd ska lämna sin anställning då han eller hon får rätt till hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad ska lämna skriftligt besked om detta till den anställde. Beskedet ska lämnas så fort arbetsgivaren får reda på beslutet om sjukersättning tills vidare. Anställningen upphör då den anställde fått beskedet från arbetsgivaren.

Den anställde har rätt att överklaga beslutet om hel sjukersättning. Om det händer bör du kontakta din rådgivare.

Tidsbegränsad anställnings upphörande

En tidsbegränsad anställning upphör normalt när den avtalade tiden löpt ut, när säsongen är slut eller när arbetet som anställningen avsåg är utfört.

Huvudregeln är att en tidsbegränsad anställning inte kan avbrytas före den överenskomna tidens utgång om inte arbetsgivaren och den anställde kommit överens om detta.

Provanställnings upphörande

Före prövotidens utgång

Om du som arbetsgivare vill avbryta en provanställning före prövotidens utgång ska du lämna underrättelse om att provanställningen kommer upphöra minst två veckor i förväg till den anställde.

Om arbetstagaren är organiserad ska varsel lämnas till den fackliga organisationen vid samma tidpunkt. Den anställde och arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren.

Överläggningen påverkar inte tidpunkten för slutdatum av anställningen. Något skäl till varför provanställning avbryts behöver inte anges av arbetsgivaren.

När anställningen avslutas lämnas också besked om att provanställningen upphör till den anställde.

Vid prövotidens utgång

En arbetsgivare som inte vill att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning ska minst två veckor i förväg lämna underrättelse om att provanställningen kommer upphöra till den anställde, och om arbetstagaren är organiserad, lämna varsel till den fackliga organisationen vid samma tidpunkt.

Något skäl till varför provanställning avbryts behöver inte anges av arbetsgivaren. Däremot kan det vara värdefullt för arbetstagaren att inför framtida anställningsrelationer få veta varför provanställningen inte gick över till tillsvidareanställning.

När anställningen avslutas lämnas också besked om att provanställningen upphör. Även om underrättelse eller varsel inte lämnats upphör anställningen om beskedet överlämnas den sista dagen i provanställningsperioden.

Överläggningen påverkar inte tidpunkten för slutdatum av anställningen. Arbetsgivarens skäl för att avsluta eller avbryta en provanställning kan i princip inte prövas av domstol.

Den anställde

Den anställde kan under prövotiden själv avbryta provanställningen med omedelbar verkan. Dock senast vid prövotidens utgång.

Slutlön

En arbetstagare som slutar sin anställning har rätt till innestående lön och semesterersättning. Observera arbetsgivarens kvittningsrätt om den anställde fått till exempel förskottssemester eller reseförskott.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg behövs bland annat då en arbetstagare söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd.

Omställningsförsäkring

Dina medarbetare får stöd och ekonomisk ersättning via den omställningsförsäkring som ingår i det kollektivavtal du har som medlem i Fremia.