Uppsägning och anställnings upphörande

En arbetsgivare kan ensidigt avsluta en anställning genom uppsägning eller avskedande.

Lagstiftningen ställer höga krav på att arbetsgivaren kan visa att den anställde inte bör ha fortsatt anställning. Såna ärenden är normalt svåra att bedöma och konsekvenserna kan bli stora för dig som arbetsgivare om du gör fel.

Kontakta alltid din rådgivare hos oss innan du säger upp någon.

Det ska finnas sakliga skäl för en uppsägning från arbetsgivarens sida enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Lagstiftaren skiljer mellan två typfall av uppsägning.

Om en arbetsgivare inte kan visa att sakliga skäl funnits för en uppsägning kan uppsägningen, på yrkande av den anställde eller dennes fackliga organisation, förklaras ogiltig av domstol. Med påföljden att den anställde får tillbaka sin anställning.

Arbetsgivaren kan dessutom bli skyldig att betala allmänt skadestånd för den felaktiga uppsägningen. Den anställde kan välja att bara yrka allmänt och ekonomiskt skadestånd, utan att kräva anställningen tillbaka.

Skriftlig uppsägning

En uppsägning från arbetsgivaren ska vara skriftlig och överlämnas till den anställde personligen. 

Om den anställde inte kan anträffas får uppsägningen skickas i rekommenderat brev till den senast kända adressen. I sådant fall anses uppsägningen ha skett tio (10) dagar efter det att brevet skickades. Har den anställde semester anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter det att semestern upphörde.

Uppsägningshandlingen ska innehålla uppgifter om vad den anställde ska iaktta om han eller hon vill ogiltigförklara uppsägningen och/eller begära skadestånd för uppsägningen samt inom vilka frister detta ska ske.

Under uppsägningstiden

Under uppsägningstiden har den anställde rätt att behålla lön och andra anställningsförmåner även om arbetsgivaren inte erbjuder några arbetsuppgifter.

Om den anställde inte behöver stå till arbetsgivarens förfogande under denna tid, får arbetsgivaren dra av inkomster som den anställde förvärvat i annan anställning, eller uppenbart kunde ha förvärvat i annan godtagbar anställning.

Den anställde har under uppsägningstiden rätt till skälig ledighet för att besöka Arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Arbetsgivaren får inte förflytta den anställde till annan ort under uppsägningstiden om detta försämrar möjligheten att söka nytt arbete.

Upplys den anställde

Upplys den anställde som blir uppsagd om att hen senast den första dagen efter att anställningen har upphört ska anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Annars riskerar hen att inte få någon ersättning vid exempelvis sjukdom och föräldraledighet..

Anställnings upphörande på grund av hel sjukersättning

Arbetsgivare som vill att en anställd ska lämna sin anställning då han eller hon får rätt till hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad ska lämna skriftligt besked om detta till den anställde. Beskedet kan lämnas så fort sjukersättningsbeslutet har vunnit laga kraft (kontrollera!). Anställningen upphör då den anställde fått beskedet från arbetsgivaren.

Tidsbegränsad anställnings upphörande

En tidsbegränsad anställning upphör normalt när den avtalade tiden löpt ut, när säsongen är slut eller när arbetet som anställningen avsåg är utfört.

Huvudregeln är att en tidsbegränsad anställning inte kan avbrytas före den överenskomna tidens utgång om inte arbetsgivaren och den anställde kommit överens om detta i det individuella anställningsavtalet eller om en rätt att säga upp (eller på annat sätt avsluta) i förtid framgår av tillämpligt kollektivavtal.

För att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp en visstidsanställning till upphörande i förtid, ska det dessutom – i normalfallet – också föreligga sakliga skäl motsvarande för vad som gäller för tillsvidareanställning enligt 7 § LAS.

Provanställnings upphörande

Före prövotidens utgång

Om du som arbetsgivare vill avbryta en provanställning före prövotidens utgång ska du lämna underrättelse om att provanställningen kommer upphöra minst två veckor i förväg till den anställde.

Om arbetstagaren är organiserad ska varsel lämnas till den fackliga organisationen vid samma tidpunkt. Den anställde och arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren.

Överläggningen påverkar inte tidpunkten för slutdatum av anställningen. Något skäl till varför provanställning avbryts behöver inte anges av arbetsgivaren.

När anställningen avslutas lämnas också besked om att provanställningen upphör till den anställde. Använd Fremias blankett för underrättelse/varsel och besked, som numera är en blankett istället för två.

Vid prövotidens utgång

En arbetsgivare som inte vill att provanställningen ska övergå i en tillsvidareanställning ska minst två veckor i förväg lämna underrättelse om att provanställningen kommer upphöra till den anställde.

Om arbetstagaren är organiserad ska varsel lämnas till den fackliga organisationen vid samma tidpunkt. Den anställde och arbetstagarorganisationen har rätt till överläggning med arbetsgivaren.

Överläggningen påverkar inte tidpunkten för slutdatum av anställningen. Något skäl till varför provanställning avbryts behöver inte anges av arbetsgivaren. Däremot kan det vara värdefullt för arbetstagaren att inför framtida anställningsrelationer få veta varför provanställningen inte gick över till tillsvidareanställning. Överläggningen påverkar inte tidpunkten för slutdatum av anställningen. Arbetsgivarens skäl för att avsluta eller avbryta en provanställning kan i princip inte prövas av domstol.

När anställningen avslutas lämnas också besked om att provanställningen upphör. Använd Fremias blankett för underrättelse/varsel och besked.

Observera att även om underrättelse eller varsel inte har lämnats i rätt tid, upphör anställningen om beskedet överlämnas den sista dagen i provanställningsperioden; dock har arbetsgivaren i sådant fall brutit mot underrättelseskyldigheten.

Den anställde

Den anställde kan under prövotiden själv avbryta provanställningen med omedelbar verkan. Dock senast vid prövotidens utgång.

Slutlön

En arbetstagare som slutar sin anställning har rätt till innestående lön, semesterersättning och andra intjänade rättigheter. Kom ihåg att i slutlönen reglera även eventuella utestående fordringar som arbetsgivaren har på arbetstagaren, såsom förskottssemester och släpande sjukavdrag.

Arbetsgivarintyg

Ett arbetsgivarintyg behövs när en arbetstagare söker arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd. Arbetsgivaren är enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skyldig att utfärda ett arbetsgivarintyg. Det gör du neklast på arbetsgivarintyg.nu

Omställningsförsäkring

Dina medarbetare kan få stöd och ekonomisk ersättning i samband med anställnings upphörande via den omställningsförsäkring som ingår i det kollektivavtal du har som medlem i Fremia.