Pensionering

Det finns ingen fast pensionsålder i Sverige. Däremot kan du som arbetsgivare säga upp en arbetstagares anställning när hen uppnått en viss ålder. Här finns information om vad som gäller och hur du gör.

Pensionsålder enligt LAS

Vad gäller idag?

Idag har arbetstagare rätt att arbeta till 69 års ålder, enligt lagen om anställningsskydd (LAS). Det kallas ofta för LAS-åldern. När arbetstagaren fyllt 69 år har du som arbetsgivare rätt att säga upp hen utan att det krävs sakliga skäl, genom ett förenklat uppsägningsförfarande.

Förenklat uppsägningsförfarande

Vid utgången av den månad som arbetstagaren har fyllt 69 år, kan du säga upp arbetstagaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande. Vid en uppsägning för att arbetstagaren har uppnått LAS-åldern krävs inte sakliga skäl. 

Uppsägningen behöver inte ske just vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 69, det går bra att säga upp när som helst efter denna månad. Vid uppsägningen ska du underrätta och varsla enligt  30 § LAS (de regler som gäller vid en uppsägning på grund av personliga skäl); undantag görs för fall då förhandling enligt 11–14 §§ MBL har hållits i frågan. Till exempel i samband med en omorganisation.

Du behöver inte ange någon besvärshänvisning avseende yrkanden om ogiltighet eller skadestånd i uppsägningsbeskedet. Du behöver inte heller ange om arbetstagaren har företrädesrätt eller inte. Du är inte skyldig att ange grunden för uppsägningen vid anfordran. Det är inte möjligt för arbetstagaren att ogiltigförklara uppsägningen. 

Kvar i tjänst efter uppnådd pensionsålder

För arbetstagare som har uppnått LAS-åldern men står kvar i anställning gäller följande regler:

  • Uppsägningstiden är en månad.
  • Företrädesrätt till återanställning, till högre sysselsättningsgrad eller vid turordning föreligger inte.
  • Vid anställningvikariat eller särskild visstidsanställning kan arbetstagaren inte inlasas (blir inte per automatik tillsvidareanställda efter mer än två år som vikarie eller tolv månader som särskilt visstidsanställd).
  • Ett av arbetsgivaren verkställt avskedande kan inte ogiltigförklaras av arbetstagaren. Arbetsgivaren behöver inte i avskedandebesked informera arbetstagaren om ogiltigförklaring.

67-årsanställningsformen har försvunnit ur LAS

Eftersom arbetsgivaren när som helst kan säga upp en arbetstagare som uppnått LAS-åldern behövs inte någon särskild visstidsanställningsform för de som uppnått nämnda ålder. Därför har den tagits bort ur LAS-katalogen över tillåtna visstidsanställningar.

Kollektivavtal som har en självständig katalog med anställningsformer kommer att fortsätta gälla. 67-årsanställningsformen finns därför kvar i enstaka kollektivavtal.


Fredrik Mandelin

Titel
Pensions- och försäkringsexpert
Telefonnummer
08-702 54 26
E-postadress

Sven Rosqvist

Titel
Chefsjurist, juridisk verksamhet
Telefonnummer
08-702 54 16
E-postadress
Uppdaterad
för 1 månader sen