Pensionering

Viktigt. Kontakta din rådgivare om uppsägning, anställning och anställnings upphörande för att säkerställa att du som arbetsgivare agerar korrekt. 

 

Sedan den 1 oktober gäller de nya reglerna för LAS. Det innebär att just ditt kollektivavtal kan påverkas på olika sätt.

Det finns idag ingen fast pensionsålder i Sverige. Däremot kan du som arbetsgivare kan säga upp en arbetstagares anställning när hen uppnått en viss ålder.

Pensionsålder enligt LAS

Vad gäller idag?

Idag har arbetstagare, enligt lagen om anställningsskydd (LAS), rätt att arbeta till 68 års ålder. Detta är det som ofta kallas "LAS-åldern". När arbetstagaren fyllt 68 år har du som arbetsgivare rätt att säga upp hen utan att det krävs saklig grund, genom ett så kallat förenklat uppsägningsförfarande.

Vad händer framöver i denna fråga?

Från och med 1 januari 2023 höjs LAS-åldern till 69 år. I övrigt sker inga förändringar i regleringen.

Förenklat uppsägningsförfarande

När arbetstagaren har uppnått LAS-åldern, vid utgången av den månad som arbetstagaren har fyllt 68 år, kan arbetsgivaren genom ett förenklat uppsägningsförfarande säga upp arbetstagaren.

Det krävs inte saklig grund vid uppsägning av en arbetstagare som uppnått LAS-åldern. Uppsägning behöver inte ske just vid utgången av den månad arbetstagaren fyller 68, det går bra att säga upp när som helst efter denna månad.

Arbetsgivaren ska vid uppsägningen underrätta och varsla enligt 30 § LAS (de regler som gäller vid en uppsägning på grund av personliga skäl); undantag görs för fall då förhandling enligt 11–14 §§ MBL har hållits i frågan.

Arbetsgivaren behöver i uppsägningsbeskedet inte ange någon besvärshänvisning (avseende yrkanden om ogiltighet och skadestånd) eller ange om arbetstagaren har företrädesrätt eller inte.

Arbetsgivaren är inte skyldig att vid anfordran ange grunden för uppsägningen. Det är inte möjligt för arbetstagaren att ogiltigförklara uppsägningen.

Kvar i tjänst efter uppnådd pensionsålder

För arbetstagare som har uppnått LAS-åldern men står kvar i anställning gäller följande regler:

  • Uppsägningstiden är en månad.
  • Företrädesrätt till återanställning, till högre sysselsättningsgrad eller vid turordning föreligger inte.
  • Vid anställningvikariat eller särskild visstidsanställning kan arbetstagaren inte inlasas (blir inte per automatik tillsvidareanställda efter mer än två år som vikarie eller tolv månader som särskilt visstidsanställd).
  • Ett av arbetsgivaren verkställt avskedande kan inte ogiltigförklaras av arbetstagaren. Arbetsgivaren behöver inte i avskedandebesked informera arbetstagaren om ogiltigförklaring.

67-årsanställningsformen försvinner ur LAS-katalogen

Eftersom arbetsgivaren när som helst kan säga upp en arbetstagare som uppnått LAS-åldern behövs inte någon särskild visstidsanställningsform för de som uppnått nämnda ålder. Denna försvinner därför ur LAS-katalogen.

Kollektivavtal som har en självständig katalog med anställningsformer kommer att fortsätta gälla men kommer sannolikt att förändras i avtalsrörelsen.

Anställningsformer, kontakt

Vill du veta mer om kollektivavtal och arbetsrätt?

Perfekt, det är enkelt att bli en engagerad arbetsgivare. Börja med att kontakta oss här.

Fredrik Mandelin

Titel
Pensions- och försäkringsexpert
Telefonnummer
08-702 54 26
E-postadress

Sven Rosqvist

Titel
Chefsjurist, juridisk verksamhet
Telefonnummer
08-702 54 16
E-postadress
Uppdaterad
för en dag sen