Anställd säger upp sig

Den som är anställd tills vidare kan själv säga upp sig muntligt eller skriftligt och behöver inte ange något skäl till uppsägningen. Här är vad som gäller när en anställd säger upp sig, inklusive provanställning.

Om uppsägningen sker muntligen bör du skriftligen bekräfta uppsägningen för att undvika att oklarheter uppstår. En uppsägning är en ensidig och omedelbart bindande rättshandling som endast undantagsvis kan återtas. 

Arbetstagaren måste iaktta den uppsägningstid som gäller för anställningen. Om inget annat anges i anställningsavtalet eller i kollektivavtalet gäller en månads uppsägningstid enligt reglerna i lagen om anställningsskydd.

Under uppsägningen är arbetstagaren skyldig att utföra arbete om inte du och arbetstagaren kommer överens om något annat.  

Provanställning

En provanställd arbetstagare kan när som helst under prövotiden själv avbryta provanställningen med omedelbar verkan, dock senast vid prövotidens utgång. Enligt vissa kollektivavtal gäller dock en uppsägningstid även från den anställdes sida vid avbrytande av provanställning.

Uppdaterad
för 27 dagar sen