Vem gör vad i arbetsmiljöarbetet?

Exempel på roller och ansvarsfördelning i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Arbetsgivaren

Arbetsgivaren, det vill säga ditt organisationsnummer, är huvudansvarig för arbetsmiljön. I detta ingår att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ansvarar även för att ett förebyggande systematiskt arbetsmiljöarbete bedrivs och att samverkan i arbetsmiljöarbetet sker.

Om arbetsgivaren hyr in arbetskraft har arbetsgivaren som inhyrare arbetsmiljöansvar även för den inhyrda personalen och likställs i det avseendet som arbetsgivare.

Arbetsgivaren har också ett samordningsansvar för arbetsmiljön när personer från andra organisationer arbetar i verksamheten. Till exempel hantverkare. Detsamma gäller om arbetsgivaren utför arbete hos någon annan verksamhet. Samordning ska också ske om flera arbetsgivare utför arbete på samma arbetsplats.

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera i arbetsgivarens verksamhet kan uppgifter i arbetsmiljöarbetet delegeras till chefer i organisationen. De som arbetar med arbetsmiljöfrågor behöver ha kunskaper och befogenheter för delegering.

Chefer och arbetsledare

Chefer och arbetsledare agerar på arbetsgivarens uppdrag och har till uppgift att leda och fördela arbetet för sina medarbetare samt att utöva tillsyn över medarbetarna. I detta ligger en skyldighet att ge nödvändiga instruktioner om arbetet och informera om det finns olycksrisker.

Chefer och arbetsledare har även en skyldighet att ingripa om givna föreskrifter och instruktioner för arbetet inte följs eller om det finns fel eller brister i arbetet som kan leda till att någon arbetstagare blir sjuk eller skadar sig i arbetet.

För att det systematiska arbetsmiljöarbetet ska fungera behöver ibland fler personer utöver chefen få ansvar för olika uppgifter i arbetet.

De som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet behöver ha kunskaper för att kunna bedöma om vilka förebyggande åtgärder som kan behövas och för att kunna bedöma vilka risker som eventuellt kan finnas i arbetet.

De behöver även ha befogenheter och resurser för sina uppgifter. Denna uppgiftsfördelning ska vara skriftlig om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten.

Arbetstagaren

Arbetstagaren ska rapportera risker, tillbud och olycksfall till arbetsgivaren samt kan även lämna förslag på förbättringsåtgärder. Arbetstagaren ska också följa givna föreskrifter och iaktta försiktighet i övrigt som behövs så att inte skada uppkommer.

Skyddsombud och arbetsmiljöombud

Skyddsombudet ska vara med och planera genomförandet av åtgärder och delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud kan även företräda utomstående och inhyrd arbetskraft i vissa frågor.

Skyddsombud ska finnas på ett arbetsställe där minst fem arbetstagare regelbundet sysselsätts.

Skyddskommitté

En skyddskommitté består av företrädare för både arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Ordförande och sekreterare utses av arbetsgivaren. I kommittén ska skyddsombud ingå. Kommittén är ett forum för samverkan i arbetsmiljöfrågor och ska finnas där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts.