Arbetsplatsens utformning med hänsyn till arbetsmiljön

Arbetsmiljöverket har föreskrifter om hur en arbetsplats ska utformas sett ur ett arbetsmiljöperspektiv. Föreskrifterna är tvingande. Det betyder att du som arbetsgivare och ytterst ansvarig för arbetsmiljön måste följa föreskrifterna.

Syftet med föreskrifterna om arbetsplatsens utformning är att ingen av medarbetarna på arbetsplatsen ska drabbas av ohälsa eller skada sig på jobbet. Så i grund och botten är det sunt att föreskrifterna finns.

Föreskrifterna har beteckningen AFS 2020:1 hos Arbetsmiljöverket. AFS står för Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Nya föreskrifter från den 1 januari 2021

En idé om inkluderande arbetsmiljö

Den 1 januari 2021 ändras Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning. Idén är att arbetsmiljön ska vara inkluderande och bra för alla. Bland nyheterna kan nämnas hänsyn till funktionshindrade vid större ombyggnationer eller projektering av nya arbetsplatser. Till exempel regleras bredden på dörrar och att det ska finnas säkra utrymningsvägar.

De nya föreskrifterna är tydligare med att omfatta alla arbetsplatser där arbetsgivare kan påverka utformningen av lokalerna. Det finns också undantag för arbete i eget eller andras hem. Det påverkar avtalsområden inom personlig assistans, hälsa, vård och övrig omsorg, och hushållsnära tjänster.

Tydligare krav redan på ritbordet

Det ställs tydligare krav på byggherrar, arkitekter och projektörer och att de ska ta hänsyn till arbetsmiljön i den färdiga byggnaden redan när den är i planeringsstadiet.

Arbetsplatsens utformning ur arbetsmiljöperspektiv

Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning med hänsyn till arbetsmiljön kommer tidigt in i byggprocessen.

0,8 meters arbetsutrymme blir generell regel

Ett annat exempel är krav på rörelseutrymme för att arbeta på ett för kroppen ergonomiskt och skonsamt sätt. Det tidigare allmänna rådet om 0,8 meter fritt arbetsutrymme inom vård och omsorg blir nu en generell regel som gäller alla verksamheter. Regeln gäller arbetsmoment som innebär kraftutövning eller att medarbetare behöver vrida, huka eller böja sig ned.

Tillgänglighet nu som tidigare

Befintliga arbetsplatser ska liksom tidigare vara tillgängliga för dem som arbetar där. (Funktionsnedsättning eller inte ska egentligen inte behöva nämnas eftersom det gäller alla.) Det gäller även personalutrymmen och toaletter.

115 bestämmelser blir 166

Som tidigare innehåller föreskrifterna omfattande regler om hur en arbetsplats ska vara utformad. Det rör sig om totalt 115 bestämmelser som den 1 januari 2021 blir totalt 166.

Beteckningen blir AFS 2020:1

Allt som rör de nya reglerna om arbetsplatsens utformning kommer att samlas och publiceras i ett häfte med beteckningen AFS 2020:1.

Exempel på bestämmelser som upphör

En konsekvens av de nya föreskrifterna är att en del äldre föreskrifter faktiskt försvinner. Istället införs uppdaterade regler i de nya föreskrifterna.

Exempel på det är arbete i kylda livsmedelslokaler. Det påverkar handelns avtalsområde och inom lagerverksamhet.

Ansvar trots undantag

Även om det finns undantag från föreskrifterna för arbetsplatser där arbetsgivare inte kan påverka utformningen har du ändå alltid ansvar för dina medarbetare enligt arbetsmiljölagen. Det gäller faktiskt oavsett var arbetet utförs.

God arbetsmiljö är att förebygga

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar handlar övergripande om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även uppnå en god arbetsmiljö. Grunden för detta är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) som i praktiken aldrig upphör. Skyddsombud och medarbetare ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.