Delegering

Arbetsmiljöansvaret går att delegera, förutsatt det är tydligt vem som bär ansvaret. Här får du förutom information två mallar för att delegera och lämna tillbaka ansvaret.

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön bärs i första hand av den högste chefen. Det går också att delegera ansvaret. Enligt arbetsmiljölagen är det mycket viktigt att det är tydligt klargjort vem som i olika avseenden bär ansvaret för att arbetsmiljölagstiftningens bestämmelser följs. Genom delegering frånhänder sig inte arbetsgivaren sitt ansvar utan ansvar att utöva tillsyn och kontroll kvarstår.

Delegering

Även utan delegering har anställd med arbetsledande uppgifter ett ansvar för arbetsmiljöuppgifter i sin ställning som arbetsledare. Detta ansvar är i viss mån begränsat och kan utökas och klargöras genom delegering.

En delegering bör uppfylla följande krav

  • Det bör finnas ett klart behov eller annat berättigat intresse att fördela arbetsuppgifterna.
  • Ansvarfördelningen ska vara klar och tydlig.
  • Den som får delegeringen ska ha en självständig ställning.
  • Den som tilldelas ansvaret ska ha tillräckliga beslutsbefogenheter.
  • Personen ska ha tillräcklig erfarenhet och kunnande för uppgiften.

Den som har delegerats ett arbetsmiljöansvar har möjlighet att lämna tillbaka ansvaret till arbetsgivaren.