Personlig skyddsutrustning

Den skyddsutrustning som omfattas av arbetsmiljölagstiftningen är den personliga skyddsutrustningen. För personlig skyddsutrustning finns särskilda föreskrifter.

De föreskrifter som reglerar användning av personlig skyddsutrustning kommer från Arbetsmiljöverket och är uppdelade i olika författningssamlingar. För att få en överblick kan du titta i sammanställningen Att välja personlig skyddsutrustning (ADI 489).

När det handlar om smitta kan personlig skyddsutrustning till exempel vara

 • handskar,
 • andningsskydd,
 • ögon- och ansiktsskydd samt
 • skyddskläder.

Rekommendationer för användning av munskydd och visir vid covid-19

Den senaste rekommendationen innebär att visir och munskydd ska användas för all vård och omsorg vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Bakgrunden till förändringen är att myndigheten har utvärderat kunskapsläget och vill underlätta lokala riskbedömningar. Därför skärps rekommendationen.

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg.

Om fler använder utrustningen

Den personliga skyddsutrustningen ska underhållas väl så att dess skyddseffekt och hygieniska standard bibehålls. Om den personliga skyddsutrustningen används för fler än en person ska åtgärder vidtas för att säkerställa att sådan användning inte skapar säkerhets-, hälso- eller hygienproblem för de olika användarna.

Skydd kan ses i ett vidare perspektiv

Skydd kan även ges genom tydliga instruktioner (kanske även på flera språk och med bilder), att särskilda arbetsmetoder ska användas, genom utbildning och möjlighet till praktisk träning samt i löpande information om att hur arbetet ska utföras på ett säkert sätt. Arbetstagarna ska ha fått information om de risker den personliga skyddsutrustningen ska skydda mot, förstått instruktionerna, ha tillräckliga kunskaper och känna till vilka risker som finns där arbetet utförs så att de kan arbeta på ett säkert sätt.

Covid-19 och arbete i annans hem

Vid arbete i någon annans hem där personer i bostaden har misstänkt eller konstaterad covid-19 ska enligt Arbetsmiljöverket andningsskydd och visir användas. Arbetsgivaren ska säkerställa att den personliga skyddsutrustningen används på rätt sätt.

Arbetsmiljöverket: Andningsskydd kan behövas vid arbete i någon annans hem

Rekommendationer för användning av munskydd och visir

Folkhälsomyndigheten: Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Fallet Hackås förskola

På Hackås förskola i Jämtland har ett skyddsombud vänt sig till Arbetsmiljöverket med en 6 6:a-anmälan. Anledningen är oro hos medarbetare när förskolebarn blir sjuka.

Arbetsmiljöverket har beslutat att vidta åtgärder och ställa krav på arbetsgivaren. Hackås förskola ska bland annat göra riskbedömningar och vid behov komplettera med fler skyddsåtgärder som exempelvis personlig skyddsutrustning.

Kravet på förskolor att göra riskbedömningar är inte unikt för Hackås förskola. Det ingår i alla arbetsgivares arbetsmiljöansvar. Men det kan vara för dig som driver förskola att veta att Arbetsmiljöverket uppmärksammar förskolor lite extra med anledning av dels det här fallet och dels inspektioninsatser bland enskilda förskolor.

Arbetsmiljöverket: Krav på skyddsåtgärder i Hackås förskola.

Frågor och svar

Frågor och svar relaterade till coronakrisen när det gäller brist på och användning av personlig skyddsutrustning:

Under pågående pandemi finns det inte alltid tillräckligt med personlig skyddsutrustning att få tag på. Arbetsgivaren behöver då göra det bästa av situationen, med utgångspunkt från de förutsättningar och möjligheter som finns, bristen till trots.

Arbetsmarknadsdepartementet: Undantag tillåts för användning av skyddsmask 90.

I de samverkansfora som arbetsgivaren har med skyddsombud, arbetstagare och fackliga representanter kan arbetsgivaren informera om det besvärliga läget med brist på skyddsutrustning. Parterna kan prata om vilka åtgärder som ändå kan vara lämpliga att sätta in för att göra arbetet så säkert som det går.

Till exempel kan

 • hygienrutiner ses över och vid behov uppdateras,
 • nya arbetssätt införas,
 • skyddsutrustning som ändå finns tillgänglig användas (även om den kanske inte är fullt tillräcklig),
 • arbetstagarna informeras om vad som gäller samt uppmärksammas på vilka risker som finns och vikten av att följa skyddsinstruktionerna,
 • arbetstagarna ska veta hur skyddsutrustningen används,
 • alla kan uppmanas till att rapportera om något i arbetet inte fungerar som det ska,
 • riskbedömningar genomföras löpande,
 • parterna kan boka in löpande avstämningar för att följa skyddsarbetet,
 • löpande information till arbetstagare om hur arbetet fortlöper,
 • letandet fortsätta efter bättre lämpadskyddsutrustning för arbetet,
 • kontakt tas med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kommunen, Socialstyrelsen eller annan,
 • följa utvecklingen via media och vad myndigheter rekommenderar och
 • uppmana till nya förslag och idéer till förbättringar.
Uppdaterad
den 22 april, 2022