Hantera kriser i din organisation

I samband med kriser, olyckor och extraordinära händelser i vår omvärld aktualiseras frågan om den egna organisationens rutiner för krisberedskap.

Det är svårt att förutse en kris eller olycka, när de inträffar och dess omfattning. Men det går att vara förberedd och skapa förutsättningar för att krisen kan hanteras på ett strukturerat sätt när du som arbetsgivare och din verksamhet ställs inför den.

En arbetsgivare har genom arbetsmiljölagstiftningen ansvar för att bedriva en säker verksamhet. När en kris eller olycka inträffar kan de vanliga rutinerna ställas på ända. Vad gör du när det oväntade inträffar? Hur kan du förbereda dig så att din verksamhet fortsätter att fungera så bra som möjligt? Hur hanterar du krisen på ett så planerat och kontrollerat sätt som möjligt?

Det är viktigt att göra en analys över den verksamhet du som arbetsgivare bedriver. Utifrån analysens utfall kan du vidta åtgärder.

Frågor till stöd för analys

 • Vilka risker finns hos oss?
 • Vad kan hända hos våra kunder/klienter etc. där vi behöver hjälpa till?
 • Vad behöver vi göra för att vara förberedda om något oväntat händer? Exempelvis: ta fram en krisplan, besluta om krisorganisation, säkerställa reservlösningar för kritisk verksamhet etc.
 • Vilka behöver vi informera om läget och på vilket sätt?
 • Inom vilka områden är vi sårbara? Exempelvis: cybersäkerhet, exponerad personal, personal i utlandet.
 • Har vi kontaktuppgifter till vår personal?
 • Har vi uppgifter om närmast anhörig så att vi kan ta kontakt om det behövs?
 • Vad står fastighetsägaren för där du bedriver din verksamhet? Vad faller på ditt ansvar?
 • Vad gör vi vid brand i egen eller närliggande fastighet och vi behöver utrymma?
 • Hur omhändertar vi medarbetare i kris? Hur tar vi hand om deras anhöriga?
 • Har vi den krishanteringskompetens vi behöver? Behöver vi utbildning?

Hantera konflikter

Vid konflikter stora som små, är det viktigt att du som arbetsgivare är tydlig med att verksamheten måste fungera. Det kan uppstå motsättningar mellan medarbetare i samband med en kris. Fånga upp och försök lösa den uppkomna situationen, tydliggör att kränkningar och liknande inte accepteras och hänvisa till den ordning som finns.

Läs mer i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA. I lagstiftningen ges vägledning om vilka rutiner som ska vara på plats vid kränkning och särbehandling.

➜ Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), föreskrifter

Personal i utlandet

Om er verksamhet har personal utomlands kan Utrikesdepartementets webbsida swedenabroad.se ge information om aktuell situation i olika länder.

Mer information från MSB

På MSBs wbbplats finns information samlat för företag och hur man förbereder sig för att hantera kriser och olycka. Här kan man hämta information, få råd och tips samt läsa om hur andra företag har tänkt och förberett sig utifrån sin situation.

➜ Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig (msb.se)