Inspektion

Arbetsmiljöverket har bland annat i uppdrag att verka för att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs. Ett sätt är att genomföra inspektioner ute på olika arbetsplatser. Så här går det till.

Det är du som arbetsgivare som har huvudansvaret för verksamhetens arbetsmiljö och för att dina anställda inte drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. För att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor ska ni bland annat följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Resultat av inspektion

Strax efter att Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion får du som arbetsgivare ta del av resultatet genom ett så kallat inspektionsmeddelande. Där står vilka åtgärder du måste vidta och när det ska vara klart.

Föreläggande eller förbud

Om du som arbetsgivare inte följer de krav som står i inspektionsmeddelandet kan Arbetsmiljöverket meddela om ett föreläggande eller ett förbud. Ett föreläggande är ett tvingande beslut att rätta till de brister i arbetsmiljön som har beskrivits. Föreläggandet eller förbudet kan vara kopplat till ett vitesbelopp. Ett förbud innebär att viss hantering eller viss verksamhet förbjuds.

Av beslutet framgår inom vilken tid du kan överklaga och var du ska skicka överklagan. En ny inspektion behöver göras för att kontrollera om bristerna finns kvar innan beslut fattas om föreläggande eller förbud.

Den som rättar sig efter kraven löper inte risk för att få betala vite.

Övriga sanktioner på arbetsmiljöområdet

Utöver föreläggande eller förbud kan administrativa sanktionsavgifter riktas mot arbetsgivaren om vissa bestämmelser inte följs.

En arbetsgivare kan även dömas till böter om den lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller bryter mot skyldigheten att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöbrott omfattar straffansvar för enskilda personer vid allvarliga händelser. Företagsbot kan under vissa förutsättningar riktas mot näringsidkare.

Sanktionsavgifter

Vad är en sanktionsavgift?

Sanktionsavgift är en administrativ påföljd som riktas mot arbetsgivaren, juridisk eller fysisk person. En sanktionsavgift kan tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Ingen prövning sker av skuldfrågan.

Ärendet hanteras av Arbetsmiljöverket och avgiften tas ut genom avgiftsföreläggande. Arbetsgivaren kan välja att inte godkänna avgiftsföreläggandet. Om det sker får verket avgöra om ansökan ska lämnas till förvaltningsrätten för beslut om sanktionsavgift. Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätt. Sanktionsavgift får påföras senast fem år från delgivning av ansökan om att överträdelse skett.

Utökat system med sanktionsavgifter

Den 1 juli 2014 infördes ett utökat system med sanktionsavgifter i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Ändringen innebär att straff på ett antal områden i dessa föreskrifter ersätts med sanktionsavgifter. Det tidigare straffet innebar att man kunde bli dömd till böter om man bröt mot bestämmelserna.

Ändringarna gäller brott mot arbetsmiljölagen. Det vill säga överträdelse av föreskrifter som meddelats av Arbetsmiljöverket.

Det finns vissa straffbestämmelser i Arbetsmiljöverkets föreskrifter som inte påverkas av denna förändring. Till exempel föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) och föreskrifterna om anteckningar om jourtid, övertid och mertid (AFS 1982:17).

Kerstin Wrisemo

Titel
Arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor
Telefonnummer
08-702 54 37
E-postadress
Uppdaterad
den 23 mars, 2020