Inspektion

Arbetsmiljöverket har bland annat i uppdrag att verka för att arbetsmiljölagstiftningen efterlevs. Ett sätt är att genomföra inspektioner ute på olika arbetsplatser. Så här går det till.

Det är du som arbetsgivare som har huvudansvaret för verksamhetens arbetsmiljö och för att dina anställda inte drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. För att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor ska ni bland annat följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det innebär en inspektion

Normalt meddelar Arbetsmiljöverket besöket i förväg, men har även rätt att göra oanmälda inspektioner. En inspektör från myndigheten besöker arbetsplatsen för att kontrollera att den lever upp till arbetsmiljöreglerna. Inspektionen kan också göras digitalt.

Inspektören vänder sig till arbetsgivaren och skyddsombudet och visar på brister i arbetsmiljön, förklarar risker och vilka regler som gäller. Under inspektionen har du möjlighet att ställa frågor och inspektören informerar om vad du kan göra för att förebygga olyckor och ohälsa.

Så kan du förbereda dig

Arbetsmiljöverket tar oftast kontakt med dig innan inspektionen och i samband med det får du reda på vad den kommer att handla om och hur du kan förbereda dig. Se över vad ni gör idag på området som ska inspekteras. Ha dokumentation lättillgänglig så att du kan dela med dig av den. Involvera skyddsombudet och se till att sätta av ordentligt med tid, både för dig och skyddsombudet, i samband med inspektionen.

Förutom själva granskningen av arbetsmiljön innebär inspektionen ett gyllene tillfälle att ställa frågor som kan underlätta i det fortsatta arbetet med att förbättra arbetsmiljön. Fundera över vad du behöver hjälp med och samla ihop dina frågor i förväg.

Resultat av inspektionen

Strax efter att Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion får du som arbetsgivare ta del av resultatet genom ett inspektionsmeddelande. Där står vilka åtgärder du måste vidta och när det ska vara klart.

När du har tagit emot skrivelsen är det upp till dig som arbetsgivare att se till att åtgärda bristerna och meddela om åtgärderna till myndigheten.

Föreläggande eller förbud

Om du inte följer kraven kan Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, och du riskerar att få betala vite. 

Föreläggande: Ett tvingande beslut att rätta till de brister i arbetsmiljön som har beskrivits.

Förbud: Innebär att viss hantering eller viss verksamhet förbjuds. Föreläggandet eller förbudet kan vara kopplat till ett vitesbelopp. 

Av beslutet framgår inom vilken tid du kan överklaga och var du ska skicka överklagan. En ny inspektion behöver göras för att kontrollera om bristerna finns kvar innan beslut fattas om föreläggande eller förbud.

Den som rättar sig efter kraven behöver inte betala vite.

Övriga sanktioner på arbetsmiljöområdet

Utöver föreläggande eller förbud kan administrativa sanktionsavgifter riktas mot dig som arbetsgivaren om vissa bestämmelser inte följs.

Du kan även dömas till böter om du lämnar oriktiga uppgifter, tar bort en skyddsanordning eller bryter mot skyldigheten att anmäla olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöbrott omfattar straffansvar för enskilda personer vid allvarliga händelser. Vissa bestämmelser om straff återfinns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter, som i till exempel i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö och om anteckningar om jourtid, övertid och mertid.

Under vissa förutsättningar kan företagsbot riktas mot näringsidkare.

Sanktionsavgifter

Sanktionsavgift är en administrativ påföljd som riktas mot arbetsgivaren, som juridisk eller fysisk person. Den kan tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Ingen prövning sker av skuldfrågan. Ärendet hanteras av Arbetsmiljöverket och avgiften tas ut genom avgiftsföreläggande.

Du kan välja att inte godkänna avgiftsföreläggandet. Om du gör det får verket avgöra om ansökan ska lämnas till förvaltningsrätten för beslut om sanktionsavgift. Ett beslut av Förvaltningsrätten kan överklagas till kammarrätten. En sanktionsavgift får påföras senast fem år från delgivningen av ansökan om att överträdelse skett.

Kerstin Wrisemo

Titel
Arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor
Telefonnummer
08-702 54 37
E-postadress
Uppdaterad
för 2 månader sen