Föreskrifter om arbetsanpassning

De uppdaterade föreskrifterna innebär bland annat ett tydligare fokus på individen och på arbetsanpassning istället för rehabilitering.

Från och med den 1 juni 2021 träder nya föreskrifter om arbetsanpassning från Arbetsmiljöverket i kraft. De nya föreskrifterna är mer avskalade och enklare än tidigare. Bland annat är begreppet ”rehabilitering” borttaget. Ett begrepp som inte helt tydligt beskriver vad arbetsgivaren ska göra. Istället fokuserar föreskrifterna på arbetsanpassningen, ett begrepp som tydligare beskriver vad arbetsgivaren har att göra.

Alla arbetsgivare har en skyldighet att fortlöpande ta reda på om någon arbetstagare behöver arbetsanpassning. De nya föreskrifterna har ett tydligare fokus på individen. När de åtgärder som sätts in i det generella arbetsmiljöarbetet inte är tillräckliga kan trots detta individuella arbetsanpassningsåtgärder behövas.

Vad behöver du som arbetsgivare veta om arbetsanpassning?

Arbetsgivaren ska ha rutiner för om någon behöver arbetsanpassning och rutinerna ska vara kända för alla anställda på arbetsplatsen. Det ska framgå till vem medarbetare ska vända sig, vad som händer med informationen som lämnas och vad mottagaren, till exempel en chef, ska göra när hen fått reda på att behov av arbetsanpassning finns. Bra är om det i organisationen även finns stöd för chefen då en medarbetare är i behov av arbetsanpassning.

I arbetet ingår även att agera och ta ställning till hur arbetsanpassningen kan utformas när behov finns. När behov av arbetsanpassning finns ska arbetsgivaren så snart det är möjligt utreda och ta ställning till hur arbetsanpassningen ska utformas. Därefter genomföra arbetsanpassningen så snart det är möjligt, fortlöpande följa upp och kontrollera om arbetsanpassningen fungerar, samt vid behov justera..

Då det behövs individuella anpassningsåtgärder ska berörd arbetstagare ges möjlighet att i dialog medverka i utredning, utformning och uppföljning av arbetsanpassningen.

Dokumentera gärna arbetet med anpassningsåtgärder som sker i det enskilda ärendet.

Tidigare fanns också en särskild paragraf om arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering vid missbruk av alkohol eller andra berusningsmedel. Den är nu borttagen. Det var oklart vad som ingick i arbetsgivarens ansvar. Om en medarbetare har en pågående behandling kan, oavsett orsak, behov av arbetsanpassning i arbetet finnas för att medarbetaren ska kunna utföra sitt arbete.

I samband med att de nya föreskrifterna börjar gälla den 1 juni 2021 finns en vägledning till föreskrifterna tillgänglig, se länk nedan. 

Definition av arbetsanpassning

Individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att en arbetstagare, med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete, kan fortsätta arbeta, eller återgå i arbetet. Den används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro, samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig.

Föreskrifterna om arbetsanpassning och tillhörande vägledning finns hos Arbetsmiljöverket, www.av.se.

Arbetsmiljöverket: Vägledning om arbetsanpassning

Läs mer på våra sidor om rehabilitering.

Uppdaterad
den 20 april, 2022