Ensamarbete

Undersök arbetsförhållandena med ditt systematiska arbetsmiljöarbete

I dina allmänna skyldigheter som arbetsgivare ingår att du ska uppmärksamma den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att en arbetstagare utför arbete ensam.

Det kan till exempel röra sig om risk om hot och våld, upplevd otrygghet i arbetet, eller svårigheter att få snabb kontakt med kollegor eller dig som arbetsgivare vid behov.

Aktivt förebyggande arbete

Om ensamarbete förekommer i din verksamhet ska du se till att eventuella risker förknippade med detta tas med i det systematiska arbetsmiljöarbetet och att du aktivt jobbar för att eliminera eller minska riskerna.

Observera att minderåriga inte bör arbeta ensamma.