Våld i nära relationer – arbetsplatsens betydelse

Vem som helst kan drabbas av våld av en närstående. Som arbetsgivare har du ingen lagreglerad skyldighet att ingripa, men insatser från din sida kan ha stor betydelse för individen och samtidigt bidra till en tryggare arbetsplats för samtliga arbetstagare. Här kan du läsa mer om vad du kan göra för att öka beredskapen och vad du kan göra om en medarbetare skulle bli utsatt för våld i en nära relation.

Arbetsplatsen ska vara en trygg plats för alla anställda

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utgör våld i nära relationer ett allvarligt hot mot den utsattas hälsa och säkerhet. Förutom direkta fysiska skador kan det ge upphov till både psykisk och fysisk ohälsa.

Våld i nära relationer är tyvärr mer vanligt förekommande än vad många kanske tror och kan indirekt påverka en anställds mående och prestation i arbetet om hen är utsatt.

Som arbetsgivare kan du ha en viktig roll i att kunna stödja och hjälpa en medarbetare som kan befinna sig i en situation där våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck förekommer.

Att utsättas för våld, såväl fysiskt som psykiskt, av en närstående kan få stora konsekvenser för en medarbetares arbetsförmåga, hälsa och hela livssituation.

Stor hälsorisk

Att utsättas för våld kan bidra till ökad risk för olika former av psykisk och fysisk ohälsa, både på kort och på lång sikt. Våld kan ge upphov till akuta skador som kräver sjukvård, men också leda till bland annat kroniska smärtor, ångest, depression och posttraumatiskt stressyndrom. Vetenskapliga artiklar visar att utsatta personer ofta drabbas av både fysisk och psykisk ohälsa, vilket får inverkan på medarbetares arbetsprestation.

Ingen lagreglerad skyldighet, men…

Våld i nära relation följer ofta med in på arbetsplatsen och påverkar både anställdas och kollegors säkerhet och produktivitet. Verksamheten kan förlora intäkter och kostnaderna för arbetsgivaren riskerar att öka.

För våld i nära relationer finns ingen lagreglerad skyldighet för arbetsgivare att ingripa eller att arbeta med frågan. Men ur ett arbetsmiljö- och verksamhetsperspektiv kan insatser från arbetsgivarens sida göra stor skillnad för arbetstagare med erfarenhet av våld och dennes arbetsprestation.

Insatser från arbetsgivarens sida kan indirekt bidra till en tryggare arbetsplats för samtliga arbetstagare.

Utred och anmäl händelser som sker på arbetsplatsen

Alla former av trakasserier, våld, hot och hat ska tas på allvar. Får du som chef signaler på att detta förekommer på arbetsplatsen, i arbetet, ska du agera.

Om en anställd drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet behöver du ta hand om situationen och de drabbade. Du har också en utredningsskyldighet som regleras både i arbetsmiljölagens och diskrimineringslagens bestämmelser.

Vid våld eller hot i arbetet

  1. Anmäl till Arbetsmiljöverket

    Inträffar våld eller hot i arbetet bedöms det ofta som allvarligt. Utöver utredningsskyldigheten ska sådana allvarliga händelser anmälas till Arbetsmiljöverket.

  2. Anmäl arbetsskada

    Behöver det göras en anmälan till arbetsskadeförsäkringen ska den anmälas till Försäkringskassan.

  3. Polisanmäl brott

    Ibland kan du också behöva göra en polisanmälan.

Chefens roll

Att som chef få reda på att någon av dina medarbetare kan vara utsatt för våld i sin nära relation tillhör nog inte det vanliga i ditt dagliga arbete. Därför är det viktigt att verksamheten har en beredskap för att hantera detta när det händer.

Se till att det finns tydliga beskrivningar varifrån man kan få snabb hjälp, att det finns samtalsstöd till anställda vid behov, och att det finns det stöd och handledning till chefen för att klara av att agera i den situation som uppstått.

Fundera över hur du som chef kan få reda på om någon av dina medarbetare är utsatt för våld i nära relationer. Att i förväg veta vad du ska göra är ett stöd om du får kännedom om att våld, hot eller trakasserier förekommer.

Förebyggande arbete

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ska du undersöka arbetsförhållandena för att däri se om det finns några risker eller brister som behöver åtgärdas. Det förebyggande arbetet ska göras för att du i tid ska kunna sätta in rätt åtgärder så att dina medarbetare inte riskerar att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Tydliga policys och rutiner

Ett sätt att förebygga är att ha tydliga policys och rutiner för vad som gäller vid arbetsplatsen. Se till att alla medarbetare känner till vad som står i era policys och rutiner. Där bör det framgå vad som gäller vid arbetsplatsen och de anställda ska veta till vem eller vilka de kan vända sig för stöd när det behövs.

Prata återkommande om vad som gäller och vad som står i era interna dokument så att innehållet hålls aktuellt. Det kan vara vid ett personalmöte, temadagar eller en annan sammankomst på arbetsstället.

Våga fråga

Att inkludera våld i nära relationer i det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett sätt att öppna dörren för samtal i kring det här känsliga ämnet. På samma sätt som du brukar fråga om skadligt bruk och missbruk av alkohol och droger i mallen till medarbetarsamtal kan du ta med frågor om våld i nära relationer och om medarbetare upplever sig trygga både hemma och på jobbet. Ställ samma frågor till samtliga medarbetare oavsett roll i arbetet.

Om du har medarbetare som ofta arbetar på distans kan det vara extra viktigt att ställa frågor om hur upplevelsen av arbetsmiljön vid distansarbetsplatsen är. Tycker medarbetaren att den känns trygg och säker?

Om du har arbetstagare som av olika skäl ofta är frånvarande kan det vara bra att ställa frågor om vilka skälen är till frånvaron. Finns det någon koppling till trivsel och trygghet på arbetet? Eller finns det andra anledningar till att arbetstagaren inte kommer och ofta behöver vara borta från jobbet?

Låt medarbetarna prata med varandra och diskutera ämnet. Resonera tillsammans om olika situationer utifrån fallexempel där förutsättningar, relationer och händelser beskrivs. Utifrån det kan ni prata om vad kan arbetsgivaren kan göra och hur kollegor skulle kunna agera. Hur kan situationen hanteras? Vilka åtgärder kan behövas, vad bör eller ska göras och vad ska inte göras?

Läs på

Skaffa dig kunskaper så att du själv ska känna dig trygg i att upptäcka och närma dig dina medarbetare i frågor om våld i nära relationer.

Jämställdhetsmyndigheten har tips på hur du som chef kan skaffa dig kunskap och få verktyg för att komma i gång med arbetet. Myndigheten har bland annat en webbkurs om våld i nära relation och om hur chef eller kollega kan agera och filmer som kan användas för resonemang vid en arbetsplatsträff.

Stöd utanför arbetsplatsen
Hjälporganisationer till exempel kvinno- och mansjourer finns i olika delar av landet som kan ge individuellt stöd till den som behöver. Det finns också skyddade boenden runt om i landet. Kontrollera vad som finns i din kommun.

Relaterat innehåll