Uppdaterat kring medicinska kontroller

Inom vissa branscher behöver det finnas tydliga processer för obligatoriska läkar- och hälsoundersökningar. Dessa så kallade medicinska kontroller är viktiga delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, för att kunna garantera en säker och trygg arbetsmiljö. Syftet är att förebygga olyckor och arbetsrelaterad ohälsa.

Vilka medicinska kontroller som behöver göras beror på verksamheten i respektive bransch. De kan omfatta personal inom handel, både butik och lager, vård och omsorg samt nattbemannade bensinstationer.

Hur ser kraven ut?

I sällsynta fall är hälsoundersökningarna tvingande. Det gäller arbete med farliga ämnen eller uppgifter som innebär hög fysisk påfrestning, liksom mastarbete eller kemdykning. Arbetet får då bara uträttas av de arbetstagare som har genomgått en tjänstbarhetsbedömning.

Men de flesta medicinska kontroller är att betrakta som förmånliga för de anställda, då de ger en extra trygghet. Arbetsgivaren är skyldig att erbjuda hälsoundersökningen, men arbetstagaren är inte skyldig att medverka.

Det finns två typer av medicinska kontroller

  • De som måste genomföras för att en person ska få utföra arbetsuppgiften.
  • De som arbetsgivaren är skyldig att erbjuda, men arbetstagaren i sin tur kan neka till.

Regler för handintensivt arbete införs

Den stora nyheten är att medicinska kontroller införs för så kallat handintensivt arbete. Repetitiva rörelser som utförs i högt tempo kan skada muskler, senor och vävnad. Särskilt drabbade är de som sitter vid löpande band, men även personer anställda som lagerarbetare och kassapersonal kommer troligen att omfattas.

Vad som definieras som handintensivt arbete går att läsa om på Arbetsmiljöverket. 

Regler för arbete med kvicksilver införs

För de arbetstagare som sysselsätts i arbete som innebär exponering för kvicksilver i någon form ska arbetsgivaren anordna medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg. Särskilt drabbade är arbetstagare inom tandvården.

Nattarbete

Vidare kommer reglerna för nattarbete att anpassas till EU-direktivet och arbetstidslagen. Det händer att vi får frågor av medlemmarna om just medicinska kontroller för nattarbete. Definitionen som nu fastställs innebär att nattarbete avses perioden mellan klockan 22.00 och 06.00

Vad behöver du som arbetsgivare göra?

I rollen som arbetsgivare ingår det att ha koll på de risker som finns på arbetsplatsen och arbeta förebyggande som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du är skyldig att göra en riskbedömning, dokumentera och informera dina anställda om hur till exempel kemikalier ska hanteras på ett säkert sätt.

Kemikalier finns mer eller mindre i princip överallt. Det kan vara allt i från diskmedel, städmaterial, material som används inom tandvård och sjukvård samt i skolan vid undervisning. En del kemikalier som hanteras i vissa verksamheter kan vara hälsofarliga och då behöver arbetsgivaren öka medvetenheten kring om vilka kemiska risker som finns på arbetsplatserna.

Om det finns anställda som arbetar med händerna, ofta i ytterlägena med hög belastning och hög frekvens, finns det en risk för skador. Anlita då sakkunnig hjälp som kan komma ut och göra en bedömning på plats, via exempelvis företagshälsovård eller avdelningen för arbets- och miljömedicin som ofta finns på universitetssjukhus.

Fremia är remissinstans

Arbetet med just de här föreskrifterna påbörjades under 2014. Under remissprocessen har vi lämnat synpunkter med medlemmarnas perspektiv i åtanke.

Arbetsmiljöverket ser över sina regler löpande och vi på Fremia kommer se till att finnas med på ett hörn och fortsatt bevaka och uppmärksamma våra medlemmars intressen.