Smitta på arbetsplatsen

Guide för arbetsgivare

Hur kan du som arbetsgivare hantera smitta på jobbet, både vad gäller coronapandemin och andra smittor? Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om coronasmitta och vaccination. Här finns även en checklista där du kan checka av att du är på rätt väg med att förebygga och förhindra smitta för en god arbetsmiljö.

Coronaviruset (SARS-CoV-2) är bedömt till riskklass 3 av 4. Smittämnen i riskklass 3 kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade. Klassificeringen innebär även att sjukdomen är mycket smittsam.

Vaccin kommer inte att vara den enda lösningen mot smittspridning av covid-19. Vaccination ska inte ses som en isolerad åtgärd för att inte smittas utan är en extra möjlighet till att skydda sig mot smitta i arbetet.

Prio ett är att förebygga förekomsten av smittämnen. När det inte går behöver medarbetarna skyddas. Det kan exempelvis göras genom utbildning, ändrade arbetssätt, goda hygienrutiner, bra ventilation, användning av personlig skyddsutrustning, erbjudande av vaccination med mera. 

Vid arbete i någon annans hem där personer i bostaden har misstänkt eller konstaterad covid-19 ska enligt Arbetsmiljöverket andningsskydd och visir användas. Arbetsgivaren ska säkerställa att den personliga skyddsutrustningen används på rätt sätt.

Grunden för att kunna förebygga smitta och ohälsa är det systematiska arbetsmiljöarbetet med de krav som ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker

Följ löpande aktuell information från myndigheter och smittskyddet i regionen om vad som gäller och vid behov uppdatera er interna information.

Se även vår arbetsgivarguide där vi tar upp övriga frågor och svar kring covid-19.

Generellt om förebyggande av smitta

På många arbetsplatser är kontaktsmitta vanligt. Viktiga åtgärder för att minska smittrisker:

 • hålla minst två meters avstånd
 • god handhygien och användning av handsprit
 • inte ha händerna i ansiktet
 • bra städrutiner på arbetsplatsen
 • god ventilation och vädring
 • utrusta och organisera arbetet så att smitta förebyggs (exempevis ordna så att det går att hålla avstånd till varandra och undvika trängsel)
 • utbilda personalen om riskerna
 • ge de instruktioner som behövs om det finns stor risk att smittas av allvarliga smittämnen (exempelvis coronavirus)
 • tvätta arbetskläder oftare
 • använda personlig skyddsutrustning när det behövs.

Viktigt är även att alla anställda arbetar efter de hygienrutiner som finns, tvättar händerna och i övrigt arbetar på ett smittsäkert sätt enligt arbetsgivarens instruktioner. För att förhindra smittspridning kan arbetsgivare behöva fylla på med utbildning, ändra rutiner, arbetstider och arbetssätt.

Arbetstagare ska följa arbetsgivarens instruktioner. Information ska ges bland annat om vilka smittämnen som kan finnas i arbetet, vilka riskerna är vid smitta, varför hygienrutiner finns, hur arbetstagarna skyddar sig, betydelsen av vaccination.

Arbetsgivaren ska fortlöpande arbeta med sina riskbedömningar och vidta åtgärder beroende av hur utvecklingen blir i samhället och vad som händer i arbetsgivarens verksamheten.

Även för andra smittsamma sjukdomar gäller att arbetsgivaren ska erbjuda kostnadsfri vaccination till arbetstagarna, i de fall arbetsgivarens riskbedömning visar att behovet finns. Vaccination kan ge extra säkerhet för arbetstagarna, men arbetsgivaren kan inte tvinga arbetstagare till att vaccinera sig. 

Utökad testning vid smittspårning på arbetsplatser

Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även symtomfria personer ska testas i samband med smittspårning på arbetsplatser. Syftet är att snabbare förhindra större utbrott. Särskilda rekommendationer gäller sedan tidigare för personal i hälso- och sjukvård och omsorg. Barn och elever i förskola och grundskola ingår inte i denna testrekommendation. Däremot ingår gymnasieelever och lärare.

Frågor och svar om covid-19 och vaccination

Enligt Folkhälsomyndigheten skyddar vaccinationen mot covid-19 vaccinerad person mot att bli allvarligt sjuk.

Fortfarande ska alla, vaccinerade eller inte vaccinerade, fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid minsta symtom på sjukdom, arbeta hemifrån när det går och hålla avstånd för att bromsa smittan att sprida sig i samhället. Vaccination skyddar i första hand personen som vaccinerat sig från att bli allvarligt sjuk. Det kan också bidra till att sjukfrånvaron minskar.

Medarbetare som inte är vaccinerade ska behandlas på samma sätt som vaccinerade medarbetare. I dagsläget finns det inga särskilda rekommendationer från myndigheter för arbetstagare som inte är vaccinerade. Det saknas belägg för att en vaccinerad person inte sprider smitta till annan person.

Eventuella förändringar för arbetstagare som saknar vaccination vad gäller arbetsplats eller arbetsuppgifter ska göras inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet i anställningen. Var gränsen går för arbetsskyldigheten i det specifika fallet kan vara en svårbedömd fråga; kontakta gärna din rådgivare på Fremia för diskussion. Om det är frågan om större förändringar för individen som inte är högst tillfällig kan arbetsgivaren dessutom behöva påkalla MBL-förhandling innan beslutet verkställs.

Nej, en arbetsgivare kan inte tvinga en arbetstagare att vaccinera sig. I Sverige är det frivilligt att vaccinera sig.

Vill inte arbetstagare vaccinera sig innebär det inte i sig att arbetsgivaren har rätt att vidta arbetsrättsliga åtgärder. Kontakta din rådgivare på Fremia för vidare råd om detta innan åtgärd.

Tydlig uppdaterad information från myndigheter och smittskyddet i regionen om vaccination och vad det innebär kan bidra till att mildra eventuell oro. Om arbetstagare är oroliga för att vaccinera sig ska oron tas på allvar.

Det är upp till varje arbetsgivare att själv bestämma om arbetstagare kan vaccinera sig på betald arbetstid eller inte. Arbetsgivaren bestämmer också hur detta praktiskt ska hanteras utifrån verksamhetens behov. Det finns ingen rättighet enligt lag eller kollektivavtal för arbetstagare att vaccination ska ges på betald arbetstid.

Eftersom det för samhället är av stort intresse att stoppa spridningen av coronaviruset är det bra om arbetsgivaren har en generös inställning till att underlätta för medarbetare att vaccinera sig. Särskilt gäller det för de medarbetare som arbetar inom så kallade kontaktyrken inom vård och omsorg med mera.

Vid vissa arbeten där det finns risk för smitta kan arbetsgivare behöva kontrollera om arbetstagare är vaccinerad och annars erbjuda vaccination. Detta gäller även minderåriga.

Exempel på arbeten där det kan finnas risk för smitta och att kontakt med kroppsvätskor kan ske är tandvård, förskola, skola, särskilda boenden, personlig assistans, hemtjänst, städning, hälso- och sjukvård, arbete med djur, arbete med förorenad jord med mera.

Vaccination är ett exempel på förebyggande kontroll och åtgärd för att skydda arbetstagares hälsa. Grunden för att kunna förebygga många risker för smitta är arbetsgivarens riskbedömning och utredning samt utifrån det ordna med rätt skyddsåtgärder. Sakkunnig hjälp kan behöva anlitas för bedömning av smittrisken.

Enligt Folkhälsomyndigheten (januari 2021) erbjuds till en början inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller till personer som är gravida.

Om vaccination ska ges på betald arbetstid är det upp till varje arbetsgivare själv att besluta om. Eftersom det för samhället är av stort intresse att stoppa spridningen av coronaviruset är det bra om arbetsgivaren har en generös inställning till att underlätta för medarbetare att vaccinera sig. Särskilt gäller det för de medarbetare som arbetar inom så kallade kontaktyrken inom vård och omsorg med mera.

Till en början erbjuds inte vaccination till gravida personer, enligt Folkhälsomyndigheten (januari 2021).

Att arbeta under en graviditet är för många positivt för hälsan. När arbetsgivaren får kännedom om att en arbetstagare är gravid ska undersökning av arbetsförhållanden och arbetsuppgifter göras. Utifrån undersökningen ska riskerna bedömas. Arbetsgivaren ska samverka med den gravida kvinnan. Finns risk för skadlig inverkan på graviditet eller amning eller för annan ohälsa eller olycksfall ska arbetsgivaren snarast vidta de åtgärder som behövs för att undanröja riskerna. Om det inte går att undanröja riskerna ska arbetsgivaren vidta alla åtgärder som är praktiskt möjliga och rimliga för att ge kvinnan andra arbetsuppgifter (AFS 2007:5).

Enligt Arbetsmiljöverket (januari 2021) är kunskapsläget oklart vad gäller risker och hur den gravida, fostret och det nyfödda barnet påverkas av coronaviruset. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida kvinnor ska vara extra försiktiga under hela graviditeten och särskilt inför förlossningen. 

Med tanke på det osäkra kunskapsläget om vilka risker coronaviruset kan leda till för gravida arbetstagare och fostret bör arbetsgivare vara extra noggranna i sina undersökningar och bedömningar.

Länkar till myndigheters sidor om vaccination: 

Folkhälsomyndigheten: 

Informationsblad: Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Informationssida om covid-19

Arbetsmiljöverket:

Information om ventilation och andningsskydd vid arbete i någons hem

Smittspridning och ventilation

Informationssida om gravida

Föreskrifter, AFS 2018:4, om smittrisker

Föreskrifter, AFS 2007:5, gravida och ammande arbetstagare

Samlingssida: Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens stöd i arbetsmiljöarbetet under covid-19-pandemin

Läkemedelsverket

Informationssida med samlat stöd om vaccination

Skolverket

Informationssida med samlat stöd

Socialstyrelsen

Informationssida med stöd

Anmälan och dokumentation vid bekräftad covid-9

Arbetsgivare är skyldiga att rapportera och dokumentera exponering av smitta enligt arbetsmiljölagstiftningen. Läs mer om anmälningar och dokumentation.

Undvik smitta även efter coronakrisen

Beredskap och planer

Att ha beredskap och planer för eventuella nya händelser och utbrott av smitta kan behöva upprättas om du inte redan gjort det. Sen bemanning förstås. Om sjukfrånvaron ökar igen behöver du kanske ha vikarier på plats.

Men inte bara det. Ändringar i verksamhetsplaner, på arbetet och i organisationen kan också behövas.

Beroende på din verksamhets behov kan du behöva ta fram nya planer och vara beredd på det oväntade. Du kan behöva fundera på olika scenarier. Vad kommer att hända efter coronakrisen?

Det är inte så lätt att veta. Men vi kan dra lärdomar från det som hittills varit. 

Behåll det som är bra

Däremot den krisorganisation som under våren har upprättats i många verksamheter, och den ordning för samverkan som arbetsgivare upparbetat med skyddsombud och fackliga företrädare, kan behöva finnas kvar en bra tid framöver. Du behöver fortsatt upprätthålla en god beredskap och en god arbetsmiljö.

Återhämtning som förebyggande

Orken i längden

Medarbetare och chefer som under året har jobbat ovanligt mycket, och haft hög arbetsbelastning under lång tid, kan behöva få extra återhämtning. Orken är något vi vet kan tryta i tider av pandemi. Fundera på beredskap och plan för att alla ska orka i längden.

Arbetstider och arbetsuppgifter

Återhämtning både i och utanför arbetet är till stor del avgörande för hur bra det förebyggande arbetet blir. Förläggning av arbetstid och tydlighet i vad som ska levereras i arbetet spelar stor roll här. Stöd från chef och kollegor har också stor betydelse. Läs mer om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Checklista för balans

Organiseringen av arbetet och fördelningen av arbetsuppgifter kan behöva ses över under en längre tid framöver för att återfå balansen i verksamheten och hos de anställda.

 1. Vad behöver organisationen för att klara av nya utbrott av smitta?
 2. Vad behöver chefer för att klara av nya utbrott av smitta?
 3. Vad behöver de anställda för att klara av nya utbrott av smitta?
 4. Behöver rutiner och instruktioner uppdateras?
 5. Nya arbetssätt inrättas?
 6. Behöver kunskap fyllas på?
 7. Behövs bättre arbetsutrustning på arbetsplatsen?
 8. Finns tillräckligt med personlig skyddsutrustning?
 9. Nya informations- och rapporteringsvägar?
 10. Förbättrad samverkan med andra?
Uppdaterad
för 1 månader sen