Arbete i värme

Så förebygger du ohälsa och olycksfall när värmeböljan slår till

Med sommaren kommer efterlängtad värme. Men lagom är som bekant bäst. Dina medarbetare påverkas av klimatet och som arbetsgivare behöver du hålla ett öga på termometern. Finns det risk för att det blir för varmt på arbetsplatsen kan du behöva vidta åtgärder. Så här kan du förebygga värmeslag och besvär i samband med att temperaturen stiger.

Att bli för varm skapar inte bara obehag, det utgör också en ökad risk för ohälsa och olycksfall. För personal som arbetar i hög värme kan prestationsförmågan minska, orken tryta och risken för misstag och felbedömningar ökar. För vissa medför värmen ökad risk för sjukdom och ohälsa. Kort sagt så finns det flera anledningar till att vara uppmärksam på klimatet på arbetsplatsen.

Under ihållande värmeböljor behöver du vidta åtgärder.

Kerstin Wrisemo, expert arbetsmiljö, Fremia

Arbetsgivarens ansvar

Som arbetsgivare är det du som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Ligg steget före och se över den beredskap som finns för att det kan bli väldigt varmt.

– Under kortare värmeböljor accepteras arbete i högre värme men om värmen håller i sig behöver du vidta åtgärder. Det finns också arbete som utförs i hetta som inte är kopplat till väder, som till exempel inom vissa industrier. Bedriver du verksamhet där dina medarbetare kontinuerligt utsätts för värme i sitt arbete finns det särskilda regler för det, säger Fremias arbetsmiljöexpert Kerstin Wrisemo.

Det är du som arbetsgivare som leder och fördelar arbetsuppgifterna i verksamheten. Det finns alltså inte någon automatisk rätt för medarbetarna att avbryta arbetet och gå hem på grund av väder. Däremot måste du acceptera att produktionen kan gå ned vid extrema förhållanden.

Arbetsplatser inomhus ska ha lämpliga temperaturer, som är anpassade efter den verksamhet som bedrivs. Det finns ingen skarp gräns för hur varmt det får vara under arbetet, men om temperaturen överstiger 26 grader inomhus över en veckas tid behöver du se över vad som kan göras för att förbättra klimatet.

– Du har samma arbetsmiljöansvar oavsett om du äger eller hyr lokalerna som verksamheten bedrivs inom. Men är du hyresgäst kan du ställa vissa krav på hyresvärden. Till exempel kan du begära ersättning för komfortkyla om den ingår, men inte fungerar, tipsar Kerstin Wrisemo.

Arbetsplatser utomhus ska, om de är fasta, utformas så att det finns skydd för väder och vind. Är de tillfälliga ska de utformas så att medarbetarna i så stor utsträckning som möjligt kan skyddas mot väder och vind.

Ta stöd i föreskrifterna och anlita hjälp

Det finns vägledning att få i hur du kan utforma arbetsplatsen för att skapa ett bra arbetsklimat för dina medarbetare.

– I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning hittar du bland annat krav och råd om skydd mot väder och vind utomhus, inomhusklimat och ventilation, dagsljus och belysning, personalutrymmen och utrymning. Där kan du ta stöd i vad som gäller för din verksamhet. Behöver du vägledning så kan du också ta kontakt med din rådgivare på Fremia för att diskutera vidare, säger Kerstin Wrisemo.

➜ Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1)

Eftersom det inte finns något exakt svar på vilken lufttemperatur som kan vara lämplig för en arbetsplats kan det också vara värdefullt att ta hjälp av en extern sakkunnig som kan ge råd i frågan. Det kan vara en arbetsmiljöingenjör eller konsult som har kunskap om sådana beräkningar.

Det här kan du göra

Även om du inte har möjlighet att ändra på arbetsplatsens förutsättningar så finns en hel del enklare åtgärder att ta till för att dämpa tillfälliga värmetoppar och skydda medarbetarna mot överhettning.

– Försök att anpassa arbetsuppgifterna och arbetsförhållandena så gott det går. Tillåter verksamheten så kan du erbjuda fler raster och kanske till och med schemalägga vätskepauser. Se även till att det finns tillgång till tillräckligt med kallt dricksvatten, säger Kerstin Wrisemo.

I inomhusmiljöer kan du:

 • Köpa in och placera ut fläktar.
 • Stänga av onödiga värmekällor, som maskiner, datorer och belysning som inte behöver användas.
 • Ventilera extra nattetid och vädra ordentligt på morgonen innan det blivit varmt ute.
 • Skärma av mot direkt solljus med skärmar och gardiner.
 • Planera inför framtiden. Det blir allt vanligare med ihållande värmeböljor på sommaren. Se över om ni kan installera permanenta kylanordningar som luftkonditionering och markiser eller annan solavskärmning.

I utomhusmiljöer kan du:

 • Hitta sätt att kyla ned händer och fötter som snabbt fångar upp kyla. Lägg verktyg i en kyllåda, ordna med tillgång till kallt vatten att spola eller doppa händer och fötter i.
 • Köpa in kylvästar.
 • Tipsa medarbetarna om lämplig klädsel och dela ut huvudbonader.
 • Öka antalet pauser och tillåt längre raster så att medarbetarna hinner uppsöka skugga och svalka sig.
 • Om verksamheten tillåter, förlägg arbetet eller arbetsmoment till svalare tidpunkter på dagen.

Involvera klimatet i det systematiska arbetsmiljöarbetet

I det systematiska arbetsmiljöarbetet identifierar och förebygger du risker i arbetsmiljön tillsammans med dina medarbetare. I det ingår även att löpande kontrollera och åtgärda det termiska klimatet, så som lufttemperatur, temperaturen på omgivande ytor och luftfuktighet. Inför sommaren är det extra lämpligt att se över hur väl verksamheten är rustad inför värmeböljor.

Checklista

 1. Undersök arbetsförhållanden

  Hur är arbetsplatsen utformad, finns AC, möjlighet att ta skydd undan solen, tillgång till vätska, krävs fysiska ansträngningar?

 2. Bedöm risker du hittar

  Bedöm om det finns allvarliga risker och hur ofta medarbetarna kan utsättas. Finns hälsorisker eller risk för att allvarliga olyckor inträffar? 

 3. Åtgärda risker eller skydda personalen

  Kan du installera markiser för fönster på solsidan, införa schemalagda vätskepauser om verksamheten tillåter, eller köpa in fläktar?

 4. Kontrollera och följ upp åtgärder

  Vilket resultat gav åtgärderna? Behöver ni göra mer?

 5. Skriv en handlingsplan och fördela uppgifter

  Prioritera och genomför. Finns det åtgärder och arbetssätt som snabbt kan sättas in? 

Involvera dina medarbetare när arbetsmiljön ska utvärderas. Det är ni som vistas i arbetsmiljön varje dag som har bäst förutsättningar att identifiera riskerna och ta fram förslag på åtgärder som fungerar utifrån det dagliga arbetet.

➜ Läs mer om hur du kan jobba systematiskt med att förbättra arbetsmiljön.

Relaterad information

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Arbetsplatsens utformning