Influensatider

Hantera situationer när medarbetare riskerar att bli smittade

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren förebygga ohälsa i arbetet. Att minimera risk för smittspridning i influensa- och kräksjuketider är ett sätt att förebygga ohälsa.

Förebyggande arbete

Arbetsgivaren kan utifrån en riskbedömning planera för vilka åtgärder som kan behöva sättas in vid sjukdomsutbrott i samhället och på arbetsplatsen.

Till exempel

  • Vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid ett stort bortfall av personal.
  • Hur kommunikationen ska upprätthållas internt och externt.  
  • Vilka smittförebyggande åtgärder som kan/ska användas såsom möjligheter att arbeta på distans, begränsningar av tjänsteresor och möten, kontroll av externa besök i verksamhetslokalerna och förstärkta hygienrutiner.  

Distansarbete

För att undvika smittspridning på arbetsplatsen kan arbetsgivaren överväga att låta arbetstagare utföra arbete på distans, om det är möjligt för verksamheten. Det är naturligt att beslut om distansarbete fattas av arbetsgivaren i samförstånd med den anställde. Arbetsgivaren kan även inom ramen för arbetsledningsrätten beordra en arbetstagare att arbeta hemifrån. Ett sådant ensidigt beslut kan behöva MBL-förhandlas innan det fattas, förutsatt att det inte rör sig om en akut situation.

Om en sjuk medarbetare kommer till arbetsplatsen

Om en medarbetare dyker upp på arbetsplatsen och uppenbarligen är sjuk, kan arbetsgivaren skicka hem denne och förklara att hen inte är arbetsför. Arbetstagaren får i stället sjukanmäla sig.

Smittbärarpenning

Personer som är eller kan antas vara smittade av en allmänfarlig sjukdom men som inte är sjuk kan beviljas smittbärarpenning av Försäkringskassan. Om en anställd, skulle komma till arbetsplatsen ändå, har arbetsgivaren rätt att skicka hem denne.

Om företagshälsovård finns kopplad till verksamheten kan de svara på frågor om bland annat smitta. Arbetsgivaren kan även kontakta smittskyddsläkare i regionen där verksamheten är belägen. På Folkhälsomyndighetens hemsida finns aktuell information om smittläget i landet med tillhörande rekommendationer.

Erbjud vaccination

Arbetsgivare kan erbjuda vaccination mot exempelvis influensa, men inte tvinga någon arbetstagare att vaccinera sig. Förmån av fri vaccination som beror på tjänsten är skattefri. Det gäller exempelvis influensavaccinationer eller vaccinationer inför en tjänsteresa.

Arbetstid, mertid och övertid

Vid hög sjukfrånvaro av personal kan det bli nödvändigt att både ändra arbetstidsschema och beordra personal att arbeta både mertid och övertid för att klara av verksamhetens behov. Vissa begränsningar kan finnas vad gäller att beordra mertid. I verksamhetens kollektivavtal och arbetstidslagen finns regler om detta.

Sjukfrånvaro

I influensatider kan sjukfrånvaron av förklarliga skäl öka. Då gäller vanliga sjukfrånvaroregler enligt lag och kollektivavtal. Karensavdrag gäller även i dessa fall. Ledighet med tillfällig föräldrapenning för vård av barn och smittbärarpenning kan också bli aktuellt. Vid frånvaro från arbetet utan giltigt skäl har arbetsgivaren inte någon skyldighet att betala lön eller sjuklön.

Uppdaterad
för 5 månader sen

Relaterat innehåll