Sjuklön och sjuklönelagen

Du som arbetsgivare ska enligt sjuklönelagen betala sjuklön till arbetstagaren under kalenderdag 2–14 i varje sjuklöneperiod.

Är arbetstagaren sjuk längre tid kan det finnas rätt till kollektivavtalad sjuklön från kalenderdag 15

Läs mer om att staten tar över sjuklöneansvaret med anledning av coronavirus och covid-19.

Sjuklöneperiod enligt lag

En sjuklöneperiod startar med ett karensavdrag som räknas på en period som är 20 procent av en normal arbetsvecka. Under dag 2–14 betalar arbetsgivaren sjuklön motsvarande 80 procent av ordinarie lön.

Även arbetsfria dagar räknas in i sjuklöneperiodens 14 dagar, men sjuklön ska bara betalas för de dagar som arbetstagaren skulle ha arbetat.

Du som är arbetsgivare ska anmäla till Försäkringskassan om sjukskrivningen pågår i mer än 14 dagar.

Det finns en regel som säger att arbetstagaren efter sjukfrånvaro ska ha återgått i arbete och utfört arbete under minst en dag för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala sjuklön. Om så inte är fallet, är arbetsgivaren heller inte skyldig att betala ut sjuklön.

Sjuklön enligt kollektivavtal

Från och med kalenderdag 15 får den sjuka arbetstagaren sjukpenning från Försäkringskassan. Många kollektivavtal innehåller dessutom bestämmelser som innebär att arbetsgivaren betalar en viss löneutfyllnad utöver sjukpenningen under kalenderdag 15–90.

Fortsatt sjukdom efter dag 91 omfattas normalt av tjänstepensionsavtalets sjukpensionsregler och hanteras av det försäkringsbolag som har ställt ut sjukförsäkringen.

Kontrollera alltid det aktuella kollektivavtalet för exakta regler för sjuklönens beräknande.

Särskilt högriskskydd för arbetsgivaren

Sjuklönelagen har ett särskilt högriskskydd som innebär att arbetsgivarens kostnader för en enskild anställd (sjuklön och lagstadgade sociala avgifter) kan bli ersatta av Försäkringskassan. Det särskilda högriskskyddet beviljas personer som har en medicinsk betingad nedsättning av arbetsförmågan som kan förväntas leda till många och/eller långa sjukfrånvarotillfällen.

Det är den anställde som ska ansöka om högriskskyddet hos Försäkringskassan. Vid beviljat högriskskydd betalar arbetsgivaren sjuklön som vanligt och ansöker i efterhand om ersättning från Försäkringskassan.

Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader

En arbetsgivare kan enligt 17 § sjuklönelagen ansöka om ett generellt högkostnadsskydd hos Försäkringskassan. Det ger möjlighet till ersättning för sjuklönekostnader som överstiger en viss procentsats av arbetsgivarens totala lönekostnad.

Tillfälliga förändringar om högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader

Eftersom det har varit en rad undantag med anledning av coronakrisen, där arbetsgivare fått utökade stöd för sjuklönekostnader, och staten har gått in och betalat sjuklönekostnader från första kronan, så ändras 17 § om högkostnadsskydd i sjuklönelagen tillfälligt under år 2020.

Du som arbetsgivare kan inte få högkostnadsskydd under april–september 2020. Under den perioden gäller istället följande.

Ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader

Ersättningen regleras i efterhand via din organisations skattekonto.

Perioden januari–mars 2020

För perioden januari-mars 2020 gäller ordinarie beräkningsgrunder enligt vad som regleras i 17 § sjuklönelagen.

Perioden april–juli 2020

Under perioden april–juli 2020 tar staten över hela sjuklöneansvaret och betalar ut hela sjuklönen enligt undantagsbestämmelser med anledning av coronakrisen. Här tillämpas alltså andra regler.

Perioden augusti–december 2020

Under perioden augusti–december 2020 betalar staten inte längre hela, utan en del av sjuklönen, enligt en beräkningsmodell i 17 § i sjuklönelagen.

Arbetsgivaren fortsätter som vanligt att betala sjuklön även under augusti–december 2020. Den enda skillnaden är ersättningens beräkningsgrunder i sjuklönelagen, vilket innebär att andra procentsatser gäller, under dessa fem månader.

Här är de beräkningsgrunder som gäller augusti–december 2020.

(Utdrag från SFS 2020:510, 9 §)

I stället för vad som anges i 17 § sjuklönelagen ska en arbetsgivare vars kostnader för sjuklön, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, överstiger en viss del av arbetsgivarens totala lönekostnader, inklusive därpå belöpande avgifter och skatt, få ersättning för överskjutande del av sjuklönekostnaden enligt andra stycket.

Ersättning för sjuklönekostnaden lämnas, med den begränsning som följer av 17 a § lagen om sjuklön, till den del kostnaden överstiger.
  • 0,35 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad uppgår till högst 250 000 kronor per månad,
  • 0,63 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 250 000 kronor men inte 500 000 kronor per månad,
  • 0,77 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 500 000 kronor men inte 1 000 000 kronor per månad,
  • 0,86 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 000 000 kronor men inte 1 667 000 kronor per månad, och
  • 1,07 procent av den totala lönekostnaden om arbetsgivarens lönekostnad överstiger 1 667 000 kronor per månad.
Med avgifter och skatt avses avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift samt skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
Uppdaterad
för 9 månader sen