Sjuklön och sjuklönelagen

Du som arbetsgivare ska enligt sjuklönelagen betala sjuklön till arbetstagaren under kalenderdag 2–14 i varje sjuklöneperiod.

Är arbetstagaren sjuk längre tid kan det finnas rätt till kollektivavtalad sjuklön från kalenderdag 15

Läs mer om att staten tar över sjuklöneansvaret med anledning av coronavirus och covid-19.

Sjuklöneperiod enligt lag

En sjuklöneperiod startar med ett karensavdrag som räknas på en period som är 20 procent av en normal arbetsvecka. Under dag 2–14 betalar arbetsgivaren sjuklön motsvarande 80 procent av ordinarie lön.

Även arbetsfria dagar räknas in i sjuklöneperiodens 14 dagar, men sjuklön ska bara betalas för de dagar som arbetstagaren skulle ha arbetat.

Du som är arbetsgivare ska anmäla till Försäkringskassan om sjukskrivningen pågår i mer än 14 dagar. Läs mer om sjukintyg (läkarintyg).

Det finns en regel som säger att arbetstagaren efter sjukfrånvaro ska ha återgått i arbete och utfört arbete under minst en dag för att arbetsgivaren ska vara skyldig att betala sjuklön. Om så inte är fallet, är arbetsgivaren heller inte skyldig att betala ut sjuklön.

Sjuklön enligt kollektivavtal

Från och med kalenderdag 15 får den sjuka arbetstagaren sjukpenning från Försäkringskassan. Många kollektivavtal innehåller dessutom bestämmelser som innebär att arbetsgivaren betalar en viss löneutfyllnad utöver sjukpenningen under kalenderdag 15–90.

Fortsatt sjukdom efter dag 91 omfattas normalt av tjänstepensionsavtalets sjukpensionsregler och hanteras av det försäkringsbolag som har ställt ut sjukförsäkringen.

Kontrollera alltid det aktuella kollektivavtalet för exakta regler för sjuklönens beräknande.

Särskilt högriskskydd för arbetsgivaren

Sjuklönelagen har ett särskilt högriskskydd som innebär att arbetsgivarens kostnader för en enskild anställd (sjuklön och lagstadgade sociala avgifter) kan bli ersatta av Försäkringskassan. Det särskilda högriskskyddet beviljas personer som har en medicinsk betingad nedsättning av arbetsförmågan som kan förväntas leda till många och/eller långa sjukfrånvarotillfällen.

Det är den anställde som ska ansöka om högriskskyddet hos Försäkringskassan. Vid beviljat högriskskydd betalar arbetsgivaren sjuklön som vanligt och ansöker i efterhand om ersättning från Försäkringskassan.

Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader

En arbetsgivare kan enligt 17 § sjuklönelagen ansöka om ett generellt högkostnadsskydd hos Försäkringskassan. Det ger möjlighet till ersättning för sjuklönekostnader som överstiger en viss procentsats av arbetsgivarens totala lönekostnad.

Tillfälliga undantag

Det har varit en rad undantag med anledning av coronakrisen, där arbetsgivare fått utökade stöd för sjuklönekostnader.

Uppdaterad
den 20 augusti, 2021