Sjuklön och sjuklönelagen

Som arbetsgivare ska du enligt sjuklönelagen betala sjuklön under de första 14 dagarna av en sjukperiod. Är arbetstagaren sjuk längre tid kan det också finnas rätt till kollektivavtalad sjuklön från kalenderdag 15.

Sjuklöneperiod enligt lag

Varje sjuklöneperiod inleds med ett karensavdrag. Avdraget är 20 procent av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få en normal arbetsvecka.

Under dag 2–14 betalar du ut sjuklön motsvarande 80 procent av den ordinarie lönen. Även arbetsfria dagar räknas in i sjuklöneperiodens 14 dagar, men sjuklön ska bara betalas för de dagar som arbetstagaren skulle ha arbetat.

Från sjukdag 8 måste arbetstagaren lämna ett läkarintyg för att ha rätt till fortsatt sjuklön. I vissa fall kan du begära ett så kallat förstadagsintyg vid upprepad korttidsfrånvaro.

Om sjukskrivningen pågår i mer än 14 dagar ska du anmäla det till Försäkringskassan. 

Det finns en regel som säger att efter en sjukfrånvaro ska arbetstagaren ha återgått i arbete och utfört arbete under minst en dag för att du ska vara skyldig att betala sjuklön. Om så inte är fallet, är du heller inte skyldig att betala ut sjuklön.

Sjuklön enligt kollektivavtal

Från och med kalenderdag 15 får den sjuka arbetstagaren sjukpenning från Försäkringskassan. Många kollektivavtal innehåller dessutom bestämmelser som innebär att arbetsgivaren betalar en viss löneutfyllnad utöver sjukpenningen under kalenderdag 15–90.

Fortsatt sjukdom efter dag 91 omfattas normalt av tjänstepensionsavtalets sjukpensionsregler och hanteras av det försäkringsbolag som har ställt ut sjukförsäkringen.

➜ Mer om tjänstepension och försäkring.

Kontrollera alltid det aktuella kollektivavtalet för exakta regler för sjuklönens beräknande.

Särskilt högriskskydd för arbetsgivaren

Sjuklönelagen har ett särskilt högriskskydd som innebär att dina kostnader för en enskild arbetstagare (sjuklön och lagstadgade sociala avgifter) kan ersättas av Försäkringskassan. Det särskilda högriskskyddet beviljas personer som har en medicinsk betingad nedsättning av arbetsförmågan som kan förväntas leda till många och/eller långa sjukfrånvarotillfällen.

Det är arbetstagaren som ska ansöka om högriskskyddet hos Försäkringskassan. Vid beviljat högriskskydd betalar du ut sjuklön som vanligt och ansöker i efterhand om ersättning från Försäkringskassan.

Högkostnadsskydd mot sjuklönekostnader

Som arbetsgivare kan du enligt sjuklönelagen ansöka om ett generellt högkostnadsskydd hos Försäkringskassan. Det ger möjlighet till ersättning för sjuklönekostnader som överstiger en viss procentsats av din verksamhets totala lönekostnader.

Uppdaterad
för 7 månader sen

Relaterat innehåll