Karensavdrag

Grunderna i karensavdraget för dig som är arbetsgivare

Från den 1 januari 2019 ersattes karensdagen med ett så kallat karensavdrag. Här ser du grunderna i karensavdraget och vad som kan vara bra att känna till för dig som är arbetsgivare.

När en anställd blir sjuk ska du som arbetsgivare enligt sjuklönelagen betala sjuklön. Från den anställdas sjuklön görs ett avdrag för karens.

Sedan 1 januari 2019 gäller nya regler, den tidigare karensdagen har ersatts med ett karensavdrag. De nya reglerna innebär att karensen blir samma för den anställde oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Karensavdraget räknas på en period som är 20 procent av en normal arbetsvecka, med det avses veckoarbetstiden i timmar för en normalvecka utan helgdag. För arbetstagare med oregelbunden tjänstgöring beräknas ett snitt över en representativ period.

Sjuk del av dag

Tidigare kunde en arbetstagare som blev sjuk under arbetstid och gick hem under dagen få ett mindre högt karensavdrag.

Med de nya reglerna är karensavdraget istället 20 procent av en genomsnittlig veckoarbetstid. För en arbetstagare som arbetar 40 timmar i veckan, åtta timmar per dag, och går hem sjuk efter halva arbetsdagen blir karensavdraget för första dagen fyra (4) timmar.

Fortsätter arbetstagaren vara sjuk görs ett karensavdrag på fyra timmar också nästföljande dag, därefter betalas sjukön ut.

Återinsjuknande

Om en arbetstagare blir sjuk igen inom fem kalenderdagar fortsätter sjuklöneperioden. Har fullt karensavdrag inte gjorts vid den första sjukperioden ska ytterligare karensavdrag göras i den fortsatta sjukperioden.

Allmänt högriskskydd för arbetstagaren

För att en arbetstagares inkomstbortfall inte ska bli för stort på grund av många karensdagar, finns ett allmänt högriskskydd.

Detta innebär att antalet karensavdrag inte får överstiga tio tillfällen under en tolvmånadersperiod. En sjukperiod som börjar inom fem kalenderdagar från att en tidigare sjukperiod upphört ska betraktas som en fortsättning på tidigare sjukperiod.

Alla karensavdrag som görs med sammanlagt högst 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid inom samma sjukperiod betraktas som ett tillfälle även om avdragen sker på olika dagar.

Särskilt högriskskydd

För en anställd som enligt Försäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön utan beaktande av karens (särskilt högriskskydd), görs sjukavdrag enligt vad som gäller för sjukfrånvaro överstigande 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid till och med dag 14 i sjukperioden.

Uppdaterad
den 23 december, 2020