Karensavdrag

Grunderna i karensavdraget för dig som är arbetsgivare

När en arbetstagare blir sjuk ska du som arbetsgivare betala sjuklön. Från sjuklönen ska också ett avdrag för karens göras. Här nedan kan du läsa om karensavdraget och vad som är bra att känna till för dig som är arbetsgivare.

Sjuklön betalas ut i upp till 14 dagar till en arbetstagare som blir sjuk. I samband med sjukfrånvaron ska du också göra ett karensavdrag motsvarande 20 procent av den sjuklön som den anställde beräknas få en genomsnittlig vecka.

Beräkna karensavdrag

Eftersom karensavdraget görs från sjuklönen kan avdraget totalt aldrig bli större än den beräknade sjuklönen.

Genomsnittlig arbetstid

Beloppet för karensavdraget baseras på hur mycket en arbetstagare arbetar i genomsnitt under en vanlig kalendervecka. Utgå från den avtalade sysselsättningsgraden. 

Sysselsättningsgraden kan vara heltid (40 timmar/vecka) eller deltid (t ex 50 procent av den ordinarie arbetstiden 38 timmar/vecka).

Oregelbunden arbetstid

För en arbetstagare med oregelbunden sysselsättningsgrad, det vill säga att antalet timmar som hen ska jobba varje vecka varierar, ska du göra en snittbedömning av arbetstiden under en representativ period. Sedan kan du beräkna beloppet på karensavdraget. 

Kom ihåg att det kan finnas detaljerade beräkningsregler i ditt kollektivavtal, så se efter vad som står där innan du gör beräkningen.

Sjuk del av dag

För en arbetstagare som insjuknar och går hem under arbetsdagen betalas sjuklön ut för del av dagen.

Fortsätter hen vara sjuk görs ett karensavdrag på upp till fyra timmar även nästföljande dag. Avdraget ska totalt sett inte överstiga 20 procent av den genomsnittliga sjuklönen per vecka, i exempelt ovan 1920 kr.

Återinsjuknande

Om arbetstagaren blir sjuk igen inom fem kalenderdagar räknas det som en och samma sjuklöneperiod. Då ska du inte göra ett nytt karensavdrag.

Har du däremot inte gjort ett fullt karensavdrag vid den första sjukperioden ska ytterligare karensavdrag göras i den fortsatta sjukperioden, upp till 20 procent av sjuklönen per vecka.

Allmänt högriskskydd för arbetstagaren

För att en arbetstagares inkomstbortfall inte ska bli för stort finns ett allmänt högriskskydd. Det innebär att antalet karensavdrag får vara max tio under en tolvmånadersperiod.

En sjukperiod som börjar inom fem kalenderdagar från att en tidigare sjukperiod upphört ska betraktas som en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Då påbörjas inte något nytt karensavdrag.

Alla karensavdrag som görs med sammanlagt högst 20 procent av den genomsnittliga veckoarbetstiden inom samma sjukperiod betraktas som ett tillfälle, även om avdragen sker på olika dagar.

Särskilt högriskskydd

För den arbetstagare som enligt Försäkringskassans beslut är berättigad till sjuklön utan beaktande av karens (särskilt högriskskydd), görs sjukavdrag enligt vad som gäller för sjukfrånvaro överstigande 20 procent av genomsnittlig veckoarbetstid till och med dag 14 i sjukperioden.

Uppdaterad
för 3 månader sen

Relaterat innehåll