Chefsavtal

Om att skriva anställningsavtal för chefer.

Chefsavtal, ett anställningsavtal för personer i företagsledande ställning, ska skrivas utifrån de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet. Dessutom gäller inte LAS för företagsledare, utan vanliga avtalsrättsliga regler. Här får du veta vad ett chefsavtal bör innehålla, varför och vad du ska tänka på.

Vad innebär företagsledande befattning?

Det första du ska göra är att ta reda på om tjänsten innebär en företagsledande ställning. Företagsledare omfattas inte av anställningsskyddslagen, förutom viss informationsskyldighet, och tillhör den så kallade LAS-frikretsen. För en företagsledares anställningsavtal gäller endast vanliga avtalsrättsliga regler. Det påverkar avtalets utformning.

För en företagsledande ställning krävs:

  • Att den anställde verkligen har företagsledande arbetsuppgifter
  • och att anställningsvillkoren speglar arbetsuppgifternas svårighetsgrad, och avsaknaden av lagstadgat anställningsskydd

Snäv bedömning

Kretsen av personer som inte omfattas av anställningsskyddslagen ska bedömas ur ett snävt perspektiv. Ju mindre företag eller organisation desto färre personer omfattas av undantaget. Det är betydligt färre personer som är undantagna från anställningsskyddslagens tillämpning än vad man kan tro.

I små företag är det endast verkställande direktören som omfattas av undantaget. I medelstora företag omfattas typiskt sett även vice verkställande direktör och eventuellt någon mer person. I stora företag kan ytterligare någon eller några personer i företagets ledning anses omfattas av undantaget.

Alltid MBL-förhandling vid anställning av chef

Ett beslut om tillsättande av chef, oavsett om tjänsten är av företagsledande karaktär, måste först förhandlas enligt 11 § medbestämmandelagen. Det görs med samtliga kollektivavtalsbundna fackliga motparter, innan anställningsbeslutet fattas.

Du som arbetsgivare är skyldig att påkalla en MBL-förhandlingen. Förhandlingen innebär att facken får ge synpunkter, men det är arbetsgivaren som efter förhandlingens slut ensidigt fattar anställningsbeslutet.

Chefsavtalets innehåll

Vad ska du tänka på när du skriver ett anställningsavtal åt en vd eller annan anställd i företagsledande ställning? Här är några viktiga hållpunkter som avtalet bör innehålla.

Standardavtal

Eftersom varje anställningsavtal för företagsledare ska skrivas utifrån de förutsättningar som gäller i det enskilda fallet, tillhandahåller vi inte ett standardiserat anställningsavtal.

Prata med oss så får du en mall för chefsavtal med rubriker och korta förslag till formuleringar som kan användas som utgångspunkt. Mallen innehåller varken konkurrens- eller sekretessklausul.

Vi hjälper gärna till med formuleringar och granskningar av anställningsavtal som du upprättar för företagsledare i din organisation.