Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning är kanske en av de viktigaste frågorna du som arbetsgivare har att lösa. Som medlem kan du få hjälp med svaren på dina frågor. Vi samarbetar med flera organisationer och syftet är att främja utvecklingen inom olika samhällsområden som berör hållbarhet, integration, jämställdhet och jämlikhet. Kompetens och utveckling i ett nötskal.

Innehåll
Agenda 2030
Språkombud
Universell utformning av arbetsplatser (UUA)
Integrationspakten

Agenda 2030

Vi har anslutit oss till Agenda 2030 och civilsamhällets gemensamma avsiktsförklaring. Syftet är att stärka Sveriges arbete med de globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och Sveriges regering behöver prioritera frågan.

Detta innebär att:

  • Verksamheten ställer sig bakom idén om att genomförandet av Agenda 2030 är en viktig fråga som rör oss alla
  • Att se sin organisations ansvar och roll i genomförandet av Agenda 2030
  • Att ha för avsikt att bidra till uppfyllandet av Globala målen i samarbete med resten av civilsamhället
  • Att kräva att det offentliga och näringslivet medvetet arbetar för att genomföra Agenda 2030.

För att skapa delaktighet och inflytande i det samhällspolitiska området väljer vi att belysa målen för Agenda 2030 genom att skapa möjligheter och delaktighet i vårt demokratiska samhälle. Genom att ta tillvara på de kunskaper som finns inom ramen för befintliga pågående projekt samt utöka samarbetet mellan origa aktörer kan verksamheter gynna samhällets integration, hållbarhet, jämställdhet och kompetensförsörjning med hjälp av Agenda 2030:s mål.

Språkombud

Vi arbetar aktivt med frågor som rör kompetensförsörjning. På nationell nivå driver och äger vi, tillsammans med andra parter, Vård- och omsorgscollege. Vilka har utvecklat ett världsunikt koncept, språkombud, för att utveckla kunskap i det svenska språket samt stärka kompetensförsörjningen i branschen.

Språkombuden arbetar med stöd av chef för att göra arbetsplatsen språkutvecklande och bidrar för bättre kommunikation. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning för att berika och utveckla på arbetsplatsen.

Utbildningen för språkombud riktar sig till medarbetare inom vård och omsorg som är väl förtrogen med arbetsplatsens verksamhetsområde. Språkombuden kan ha svenska som modersmål eller som andraspråk.

Universell utformning av arbetsplatser (UUA)

Att rekrytera personal och behålla befintlig personal blir allt viktigare. För att möta utmaningarna behöver följande fråga ställas: Vem arbetar inte här idag, men imorgon? Svaret på den frågan finns om man undersöker den fysiska och sociala arbetsmiljön med fokus på rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation.

Ett projekt som fokuserar på detta och kan bidra till ökad kompetensförsörjning och lyckad arbetsmiljö är Universell utformning av arbetsplatser (UUA). Begreppet universell utformning är hämtat från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som innebär att fokus flyttas från utpekande och stigmatisering till inkluderande lösningar som skapar goda förutsättningar för alla.

UUA syftar till att bidra till kompetensförsörjning i välfärdssektorn genom att arbetsplatser inom sektorn utvecklas och organiseras för att kunna ta emot arbetskraft med särskilda behov av matchning. Det handlar om att ta till vara arbetskapacitet hos personer med ohälsa, funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

UUA bygger på en helhetssyn som går längre än traditionell handikappanpassning eller enskilda integrationsåtgärder. Att införa UUA på arbetsplatsen innebär att individer stegvis hittar en balans mellan verksamhetsutveckling, affärsnytta och rättighetsperspektiv. UUA är ett relativt nytt begrepp, som fylls med innehåll under projektets gång.

Integrationspakten

Vi har även påbörjat ett samarbete med Stockholms stads medlemsnätverk Integrationspakten. Medlemsnätverket skapar ett sammanhang och utveckling bland företag och organisationer i Stockholm för att samla engagemanget för integration och jobbskapande.

Via Integrationspakten skapas ett jobbpartnerskap mellan Stockholms stads arbetsmarknadsförvaltning och oss där frågor som gynnar båda parter hanteras dels till förmån för inskrivna deltagare i förvaltningens verksamheter och till förmån för kompetensförsörjning hos våra medlemsföretag.

Uppdaterad
den 11 oktober, 2021