Inlasning, konvertering till tillsvidareanställning

Enligt reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS)

När någon blir tillsvidareanställd per automatik efter en längre tids visstidsanställning kallas det för inlasning eller konvertering. Det förstnämnda begreppet kommer från förkortningen LAS.

Begreppet inlasning betyder att en arbetstagare, som är anställd på vikariat eller särskild visstidsanställning, efter en längre tids anställning per automatik blir tillsvidareanställd enligt reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad händer om du inte har koll på inlasningen?

Om du som arbetsgivare avvecklar en inlasad anställd, i tron om att denne fortfarande är visstidsanställd, betraktas det som att arbetsgivaren har sagt upp eller avskedat en tillsvidareanställd arbetstagare. Det kan leda till höga skadeståndskrav och ogiltigförklaring av avskedandet.

När blir man inlasad?

  • En arbetstagare som har varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år under den senaste femårsperioden blir inlasad.
  • Samma sak gäller om en arbetstagare har varit särskilt visstidsanställd i sammanlagt mer än tolv månader den senaste femårsperioden eller har varit särskilt visstidsanställd i mer än tolv månader under "kedjad tid", Kedjad tid är när visstidsanställningar i form av särskild visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning har följt på varandra utan längre uppehåll än sex månader mellan tillträdena.
  • Kollektivavtal kan innehålla varianter på inlasningsreglerna i LAS.
  • Anställd som har fyllt 68 år kan inte bli inlasad. Observera att åldern är 69 år från och med den 1 januari 2023. 

 

Vad gäller vid övergång av verksamhet etc?

Vid övergång mellan två bolag

  1. som ingår i samma koncern
  2. i samband med verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS och
  3. i samband med konkurs

får den tidigare anställningstiden medräknas vid tillämpning av inlasningsreglerna.

Skriftlig information om anställningstid

Arbetsgivaren ska på begäran av en arbetstagare lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid.

För arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för tillämpning av inlasningsreglerna.

Det ska framgå vilken anställningsform, startdag och slutdag som den tidsbegränsade anställningen har. Information enligt första stycket ska lämnas inom tre veckor från det att begäran framställs.