Inlasning

Enligt reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS)

Viktigt. Kontakta din rådgivare om uppsägning, anställning och anställnings upphörande för att säkerställa att du som arbetsgivare agerar korrekt. 

 

Sedan den 1 oktober gäller de nya reglerna för LAS. Det innebär att just ditt kollektivavtal kan påverkas på olika sätt.

När någon blir tillsvidareanställd per automatik efter en längre tids visstidsanställning kallas det för inlasning. Begreppet kommer från förkortningen LAS.

Begreppet inlasning betyder att en arbetstagare, som är anställd på vikariat eller särskild visstidsanställning, efter en längre tids anställning per automatik blir tillsvidareanställd enligt reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Vad händer om du inte har koll på inlasningen?

Om du som arbetsgivare avvecklar en inlasad anställd, i tron om att denne fortfarande är visstidsanställd, betraktas det som ett olaga avskedande av en tillsvidareanställd. Det kan leda till höga skadeståndskrav och ogiltigförklaring av avskedandet.

När blir man inlasad?

  • En arbetstagare som har varit anställd som vikarie i sammanlagt mer än två år under den senaste femårsperioden blir inlasad.
  • Samma sak gäller om en arbetstagare har varit särskilt visstidsanställd i sammanlagt mer än tolv månader den senaste femårsperioden.
  • Vissa kollektivavtal innehåller även en sammanräkningsregel som gör att inlasning sker om en kombination av vikariat och särskild visstidsanställning har pågått i mer än tre år den senaste femårsperioden.
  • Anställd som har fyllt 68 år kan inte bli inlasad.

Kompletterande regel

Dessutom kan inlasning sker om arbetstagaren har varit särskikt visstidsanställd i sammanlagt mer än tolv månader under en period då särskilda visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar har följt på varandra utan längre avbrott än sex månader.

Regeln gäller för anställningsavtal som träffades från och med den 1 maj 2016. Anställningar som pågått i följd dessförinnan ska dock inräknas i perioden.

Vad gäller vid övergång av verksamhet etc?

Vid övergång mellan två bolag

  1. som ingår i samma koncern
  2. i samband med verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS och
  3. i samband med konkurs

får den tidigare anställningstiden medräknas vid tillämpning av inlasningsreglerna.

Skriftlig information om anställningstid

Arbetsgivaren ska på begäran av en arbetstagare lämna skriftlig information om arbetstagarens sammanlagda anställningstid.

För arbetstagare som har en tidsbegränsad anställning ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om alla anställningar som har betydelse för tillämpning av inlasningsreglerna.

Det ska framgå vilken anställningsform, startdag och slutdag som den tidsbegränsade anställningen har. Information enligt första stycket ska lämnas inom tre veckor från det att begäran framställs.