LAS

Anställningsformer: Guide för arbetsgivare

Lagen om anställningsskydd (LAS) skiljer mellan två huvudsakliga typer av anställningar. Tillsvidareanställning (fast anställning) och tidsbegränsande anställning (visstidsanställning). Tidsbegränsade anställningar är i sin tur uppdelade i olika anställningsformer enligt LAS (och emellanåt enligt kollektivavtal).

Många av våra kollektivavtal innehåller förutom LAS-anställningsformerna ytterligare anställningsformer eller variationer av LAS-anställningsformerna som kollektivavtalsparterna har skräddarsytt för att passa branschens specifika behov. Till exempel timanställning.

Grundregeln är att varje anställning gäller tillsvidare om inte annat avtalas. 

Både muntligt och skriftligt anställningsavtal gäller. Skriftliga avtal är dock alltid att föredra för att undvika framtida tvistefrågor om vad som avtalats. Vi rekommenderar att du som arbetsgivare och Fremia-medlem använder de blanketter som vi tillhandahåller för att anställningen ska gå rätt till. 

Tillsvidareanställning

Huvudprincipen i lagen om anställningsskydd är att anställningsavtal ska gälla tills vidare. Det heter tillsvidareanställning och brukar i dagligt tal kallas fast anställning.

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsade anställningar som är tillåtna enligt LAS

Provanställning Vikariat Säsongsanställning Allmän visstidsanställning

En anställning för viss tid får ingås bara om det är tillåtet enligt LAS eller enligt Fremias kollektivavtal. 

En anställning för viss tid kan mycket väl följas av en annan. Till exempel kan ett vikariat följas av en allmän visstidsanställning. Observera dock de så kallade inlasningsreglerna som gäller för vikariat och allmän visstidsanställning.

Vid felaktig användning av en tidsbegränsad anställning riskerar arbetsgivaren ytterst att drabbas av skadestånd och tillsvidareförklaring (att anställningen av domstol förklaras gälla tillsvidare).

En arbetsgivare som anställer någon tidsbegränsat för längre tid än en månad är enligt LAS är skyldig att snarast underrätta den lokala arbetstagarorganisationen om avtalet. Regeln gäller även vid provanställning.

Provanställning

Provanställningen kan avbrytas när som helst under prövotiden. Alla skäl är giltiga så länge de inte är diskriminerande enligt diskrimineringslagen.

Det är viktigt att komma ihåg att provanställning endast tillåts när syftet är att pröva arbetstagaren i det nya arbetet. Om det inte finns ett sådant behov, till exempel om arbetstagaren nyligen haft liknande arbetsuppgifter hos arbetsgivaren, är provanställning inte tillåten.

Anställningsformer enligt LAS

Provanställningen övergår automatiskt till en tillsvidareanställning om arbetsgivaren inte lämnar besked om uppsägning senast vid prövotidens utgång.

Vikariat

Vikariatsanställning förutsätter är den knyts till en viss eller vissa befattningshavares ledighet. Vikariat kan också användas för att bemanna en tjänst som är ledig i avvaktan på att den tillträds av annan eller i avvaktan på att arbetsgivaren utreder om tjänsten ska finnas kvar i organisationen. 

Nyfiken på medlemskap?

Kul, då vill vi gärna veta mer om dig!

Intresseanmälan

…eller läs mer om våra tjänster först.

Vi råder dig att alltid knyta vikariatet till en namngiven arbetstagares ledighet och samtidigt ange ett slutdatum för vikariatet: »…under NN:s frånvaro, dock längst till och med…« I så fall upphör vikariatet utan att uppsägning behöver ske om den ordinarie befattningshavare kommer tillbaka tidigare än beräknat.

Den anställde kan vara anställd på vikariat i sammanlagt högst två år (730 dagar om det rör sig om flera anställningar) beräknat på de senaste fem åren. Om denna tvåårsgräns passeras blir den anställde per automatik tillsvidareanställd (inlasad).

Om den anställde då avvecklas kan detta leda skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren, oavsett om arbetsgivaren insåg att det rörde sig om en tillsvidareanställning eller ej. Det är därför av största vikt att arbetsgivaren håller koll på anställningstiden för arbetstagare som är anställda på allmän visstid.

Säsongsanställning

Säsongsanställning är en anställningsform, där arbetsuppgifterna på något sätt är säsongsanknutna, på grund av årstidsväxlingar eller liknande. Anställningen ingås för en säsong i taget och den anställde har rätt att tacka nej till ny säsongsanställning.

Om ny säsongsanställning inte kommer att erbjudas, ska arbetsgivaren senast från den tidpunkt besked lämnas om att ny säsongsanställning inte kommer i fråga ge den anställde – om denne varit säsongsanställd mer än sex månader under de två senaste åren – ett skriftligt besked om detta.

Allmän visstidsanställning (AVA)

Arbetsgivaren kan ingå avtal om allmän visstidsanställning utan att behöva ha eller ange någon specifik orsak till anställningen (som till exempel vid vikariat).

Den anställde kan vara anställd på allmän visstid i sammanlagt högst två år (730 dagar om det är flera anställningar) beräknat på de senaste fem åren. Om tvåårsgränsen passeras blir den anställde per automatik tillsvidareanställd (inlasad).

Om den anställde då avvecklas kan detta leda skadeståndsskyldighet för arbetsgivaren, oavsett om arbetsgivaren insåg att det rörde sig om en tillsvidareanställning eller ej. Det är därför av största vikt att arbetsgivaren håller koll på anställningstiden för arbetstagare som är anställda på allmän visstid.

Den 1 maj 2016 trädde en ytterligare inlasningsregel i kraft, som komplement till femårsregeln ovan. Den innebär att omvandling till tillsvidareanställning sker när arbetstagaren har haft en allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en period då allmänna visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar har följt på varandra utan längre avbrott mellan sig än sex månader (kedjeregeln).

Anställning efter 67 år

Enbart enligt kollektivavtal

Enligt vissa av våra kollektivavtal kan en person som har uppnått den enligt LAS tidigare gällande åldern för avgångsskyldighet (67 år) fortfarande visstidsanställas enligt en särskild anställningsform (67-årsanställning).

67-årsanställningen fanns tidigare även i LAS men togs bort den 1 januari 2020 i samband med att LAS-avgångsåldern höjdes till 68 år och att det särskilda förfarande som krävdes för att avveckla en anställd i samband med 67-årsdagen togs bort (till förmån för en rätt för arbetsgivaren att säga upp en anställd utan krav på saklig grund efter fyllda 68 år).

Anställda från utlandet

En arbetsgivare som anställer en utländsk medborgare är skyldig att kontrollera om den anställde har, eller behöver ha, arbetstillstånd. Sådana tillstånd utfärdas av Migrationsverket. Arbetsgivaren är även skyldig att kontrollera om tidsbegränsade arbetstillstånd förlängs, om anställningen fortfarande pågår då arbetstillståndet löper ut.

En utländsk medborgare som har permanent uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ha arbetstillstånd. EU-medborgare behöver inte heller ha arbetstillstånd. Ytterligare undantag finns för forskare, särskilda yrkesgrupper, vissa länder med mera. Reglerna är komplicerade.

Den som anställer någon som saknar arbetstillstånd kan dömas för brott mot utlänningslagen. Dessutom kan både fysiska och juridiska personer dömas att betala en sanktionsavgift.

Stationering utomlands

För en arbetstagare som stationeras utomlands längre än en månad ska du före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Du ska även lämna skriftlig information om

  • anställningstiden utomlands,
  • i vilken valuta som lönen betalas,
  • eventuella kontantersättningar eller naturaförmåner,
  • eventuella villkor för hemresa och
  • eventuella villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Praktikplats för asylsökande

Innan praktiken påbörjas

De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser i Sverige. Innan den asylsökande kan börja praktisera behöver arbetsgivaren som erbjuder praktikplatsen och Migrationsverket skriva under ett avtal.

Det är Migrationsverket som tecknar avtal om praktik för asylsökande. I avtalet framgår vilka villkor som gäller för praktiken. Att det finns ett avtal är en förutsättning för att den asylsökande ska vara försäkrad under den tid han eller hon praktiserar hos arbetsgivaren. Viktigt är att den asylsökande inte påbörjar praktiken förrän arbetsgivaren och Migrationsverket undertecknat avtalet om praktik.

Avtalstiden för praktik kan förlängas med tre månader i taget under sammanlagt sex månader på samma arbetsplats. Arbetsgivaren måste teckna ett nytt avtal med Migrationsverket om arbetsgivaren önskar förlänga praktiktiden.

För att Migrationsverket ska kunna teckna avtal om praktikplats, ska arbetsgivaren fylla i och skicka in blanketten, Underlag för avtal om praktikplats för asylsökande.

Blanketten skickar arbetsgivaren in till Migrationsverket tillsammans med registerutdrag från Skatteverket och ett registeringsbevis från Bolagsverket.

Under praktikperioden

Arbetsgivaren får inte betala ut lön eller annan ersättning till praktikanten. Om arbetsgivaren önskar anställa den som är asylsökande och praktiserar hos arbetsgivaren, gäller andra regler.

Under hela den avtalade praktikperioden har arbetsgivaren arbetsmiljöansvar för praktikanten. Det innebär att arbetsgivaren ansvarar för att arbetet som utförs av praktikanten kan utföras på ett säkert sätt och att arbetsgivaren är skyldig att tillse att arbetslokaler, arbetsredskap, maskiner och arbetsmetoder uppfyller grundkrav vad gäller arbetsmiljön för praktikanten.

En praktikant ska introduceras på arbetsplatsen och till arbetsuppgifterna. Det gäller särskilt om praktikanten saknar tidigare erfarenhet av liknande arbete. Praktikanten ska också få information om vilka risker som finns i verksamheten, samt att ensamarbete inte är tillåtet i samband med praktik. Praktikanten ska ha en handledare utsedd.

Praktikanten omfattas av personskadeförsäkringar när han eller hon praktiseras och är försäkrad via Kammarkollegiet. Om någon olycka, arbetsskada eller tillbud skulle ske, ska arbetsgivaren anmäla detta till Migrationsverket, Arbetsmiljöverket och till lokalt skyddsombud.

Kan vara bra att veta att praktikanten under praktikperioden kan bli kallad till Migrationsverket för utredning eller för att besöka sitt offentliga biträde. Det är då viktigt att praktikanten ges möjlighet till det.

Uppsägning under avtalsperioden

Om arbetsgivaren vill säga upp avtalet med praktikanten ska det göras skriftligen. Det föreligger inga uppsägningstider. Även Migrationsverket kan säga upp praktikavtalet i förtid, exempelvis på grund av att praktikanten fått uppehållstillstånd eller att han eller hon ska lämna Sverige.

Efter praktikperioden

När praktiken är avslutad ska arbetsgivaren lämna ett intyg till praktikanten. Av intyget ska framgå var personen har praktiserat, under vilken tid och vilka arbetsuppgifterna var.

Fler anställningsformer

Många av våra kollektivavtal innehåller förutom LAS-anställningsformerna ytterligare anställningsformer som kollektivavtalsparterna har skräddarsytt för att passa branschens specifika behov. Till exempel timanställning.

Vill du veta mer om kollektivavtal och arbetsrätt?

Det är enkelt att bli en engagerad arbetsgivare. Kontakta oss här.

Uppdaterad
den 10 januari, 2021