LAS

Anställningsformer: Guide för arbetsgivare

Lagen om anställningsskydd (LAS) skiljer mellan två huvudsakliga typer av anställningar. Tillsvidareanställning (fast anställning) och tidsbegränsande anställning (visstidsanställning). Tidsbegränsade anställningar är i sin tur uppdelade i olika anställningsformer enligt LAS (och emellanåt enligt kollektivavtal).

Många av våra kollektivavtal innehåller förutom LAS-anställningsformerna ytterligare anställningsformer eller variationer av LAS-anställningsformerna som kollektivavtalsparterna har skräddarsytt för att passa branschens specifika behov. Till exempel timanställning.

Grundregeln är att varje anställning gäller tillsvidare om inte annat avtalas. 

Både muntligt och skriftligt anställningsavtal gäller. Skriftliga avtal är dock alltid att föredra för att undvika framtida tvistefrågor om vad som avtalats. Vi rekommenderar att du som arbetsgivare och Fremia-medlem använder de blanketter som vi tillhandahåller för att anställningen ska gå rätt till. 

Tillsvidareanställning

Huvudprincipen i lagen om anställningsskydd är att anställningsavtal ska gälla tills vidare. Det heter tillsvidareanställning och brukar i dagligt tal kallas fast anställning.

Tidsbegränsad anställning

Tidsbegränsade anställningar som är tillåtna enligt LAS

  • Provanställning
  • Vikariat
  • Säsongsanställning
  • Särskild visstidsanställning

En anställning för viss tid får ingås bara om det är tillåtet enligt LAS eller enligt Fremias kollektivavtal. 

En anställning för viss tid kan mycket väl följas av en annan. Till exempel kan ett vikariat följas av en särskild visstidsanställning. Observera dock de så kallade inlasningsreglerna som gäller för vikariat och särskild visstidsanställning.

Vid felaktig användning av en tidsbegränsad anställning riskerar arbetsgivaren ytterst att drabbas av skadestånd och tillsvidareförklaring (att anställningen av domstol förklaras gälla tillsvidare).

En arbetsgivare som anställer någon tidsbegränsat för längre tid än en månad är enligt LAS är skyldig att snarast underrätta den lokala arbetstagarorganisationen om avtalet. Regeln gäller även vid provanställning.

Anställning efter 67 år

Enbart enligt kollektivavtal

Enligt vissa av våra kollektivavtal kan en person som har uppnått den enligt LAS tidigare gällande åldern för avgångsskyldighet (67 år) fortfarande visstidsanställas enligt en särskild anställningsform (67-årsanställning).

67-årsanställningen fanns tidigare även i LAS men togs bort den 1 januari 2020 i samband med att LAS-avgångsåldern höjdes till 68 år (69 år från och med 2023) och att det särskilda förfarande som krävdes för att avveckla en anställd i samband med 67-årsdagen togs bort (till förmån för en rätt för arbetsgivaren att säga upp en anställd utan krav på saklig grund efter fyllda 68 år).

Anställda från utlandet

En arbetsgivare som anställer en utländsk medborgare är skyldig att kontrollera om den anställde har, eller behöver ha, arbetstillstånd. Sådana tillstånd utfärdas av Migrationsverket. Arbetsgivaren är även skyldig att kontrollera om tidsbegränsade arbetstillstånd förlängs, om anställningen fortfarande pågår då arbetstillståndet löper ut.

En utländsk medborgare som har permanent uppehållstillstånd i Sverige behöver inte ha ett särskilt  arbetstillstånd. EU-medborgare behöver inte heller ha arbetstillstånd. Ytterligare undantag finns för forskare, särskilda yrkesgrupper, vissa länder med mera. Reglerna är komplicerade.

Den som anställer någon som saknar arbetstillstånd kan dömas för brott mot utlänningslagen. Dessutom kan både fysiska och juridiska personer dömas att betala en sanktionsavgift.

Stationering utomlands

För en arbetstagare som stationeras utomlands längre än en månad ska du dessutom (utöver infomration som ska lämnas enligt 6 c § LAS) före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Du ska även lämna skriftlig information om

  • anställningstiden utomlands,
  • i vilken valuta som lönen betalas,
  • eventuella kontantersättningar eller naturaförmåner,
  • eventuella villkor för hemresa och
  • eventuella villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Praktikplats för asylsökande

 

Fler anställningsformer

Många av våra kollektivavtal innehåller förutom LAS-anställningsformerna ytterligare anställningsformer som kollektivavtalsparterna har skräddarsytt för att passa branschens specifika behov. Till exempel timanställning.

Uppdaterad
för 18 dagar sen