Vad bör arbetsgivare tänka på när de tar emot praktikanter?

Att ta emot praktikanter är oftast givande för arbetsgivare, på flera sätt. Ny kompetens och nya perspektiv kommer in i verksamheten. Men det finns en del att tänka på. En praktikant ska till exempel inte ersätta ordinarie personal.

Givande ta emot praktikant 

Valet att ta emot praktikanter kan grunda sig i olika anledningar: Verksamheten kanske har ett behov som det saknas kompetens för. Ni kanske är en organisation med stort samhällsengagemang som vill bidra till att fler kommer in på arbetsmarknaden, oavsett om det är studenter som står i slutet av sin utbildning eller personer som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden.

Att ta in praktikanter som ska lära sig om en verksamhet, bidrar ofta till att verksamheten själv lär sig genom att någon annan ser på det vardagliga med ett annat perspektiv. En lyckad praktikperiod kan också leda till en framtida anställning, till nytta för både arbetsgivare och arbetstagare.

Definition av praktik

Praktik betyder praktisk övning och det är utifrån detta ett praktikarbete ska utformas. En praktikant ska inte utföra arbete på samma sätt som ordinarie personal eller ersätta ordinarie personal. Syftet ska i stället vara att få lära sig ett arbete eller bekanta sig med den specifika arbetsplatsen och den branschen som verksamheten tillhör. Det innebär bland annat att en verksamhet (praktikgivare) som tar emot en eller flera praktikanter inte kan ställa samma krav på praktikanterna som på ordinarie personal.

Olika typer av praktik

Studerande kan få en praktikplats förmedlad via sitt lärosäte, exempelvis universitet, högskola eller gymnasieskola. Utöver studerande finns även praktik som förmedlas via Arbetsförmedlingen, men den typen av praktik riktar sig mot personer som behöver skaffa sig arbetslivserfarenhet med syfte att öka sina möjligheter att få ett jobb. Det kan röra sig om unga personer, personer med en funktionsnedsättning som påverkar arbetsförmågan eller nyanlända. Läs mer om arbetspraktik på Arbetsförmedlingens webbplats.

Att tänka på när man tar emot praktikanter

Att erbjuda en praktikplats innebär att erbjuda möjligheten till en person att lära sig. Verksamheter som tar emot en praktikant måste därför säkerställa att personen som tas emot har en handledare. En bra fråga att ställa sig innan man väljer att ta emot praktikanter är om verksamheten har resurser och tid att ta hand om praktikanten på ett bra sätt.

Har din organisation bestämt sig för att ta emot en eller flera praktikanter är det viktigt att skriva ett avtal med den aktör som förmedlar praktiken, exempelvis Arbetsförmedlingen eller utbildningssamordnaren. I avtalet bör det framgå hur länge praktiken ska pågå, vem som är handledare och vilka arbetstider praktikanten har, samt om det utgår någon form av ekonomisk ersättning under praktiken.

En verksamhet kan ta emot praktikanter som inte förmedlas av vare sig Arbetsförmedlingen eller av en utbildningssamordnare. En sådan praktikant kommer dock att betraktas som anställd. I dessa fall skrivs praktikantavtalet direkt med praktikanten.

Vissa av Fremias kollektivavtal ger möjlighet till att anställa praktikanter under viss tid. När det sker omfattas praktikanten av kollektivavtalet på samma sätt som övriga anställda i verksamheten. Det kan innebära att arbetsgivaren exempelvis måste beakta bestämmelser om lägsta lön även för praktikanten.

En organisation som tar emot en praktikant har ett arbetsmiljöansvar gentemot praktikanten. Det innebär att den som erbjuder praktikplats måste se till att de arbetsuppgifter som praktikanten åläggs under sin praktik bedrivs på ett säkert sätt. För praktikanter som ännu inte fyllt 18 år finns särskilda regler att beakta och praktikgivaren bör därför bekanta sig med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö.

Har praktikant rätt till lön?

Praktik som förmedlas av Arbetsförmedlingen eller en utbildningssamordnare utgör ingen skyldighet för praktikgivaren att betala någon ekonomisk ersättning. Personer som genomgår en arbetspraktik via Arbetsförmedlingen kan i stället få ersättning via Försäkringskassan eller försörjningsstöd via sin kommun.

Anställer ni en person som praktikant ska den ha rätt till lön och villkor i enligt med det kollektivavtal som verksamheten omfattas av.

Försäkring för praktikanter

Praktikanten som tas emot av ett av Fremias medlemsföretag/-organisationer omfattas av Fremias olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande, förtroendevalda och praktikanter som ingår i medlemskapet i Fremia.

Olycksfallsförsäkringen ger en grundtrygghet till förtroendevalda och frivilligarbetare som gör ideella insatser för Fremias medlemsföretag. Du som redan är medlem kan beställa ditt försäkringscertifikat hos Söderberg & Partners.

När praktiken är slut

När praktiken är slut är det bra att ha ett avslutande samtal med praktikanten då man även lämnar över ett intyg på utförd praktik.