Trakasserier på arbetsplatsen

Arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förebygga och förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Genom att arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samtliga sju diskrimineringsgrunder innebär regleringen att riktlinjerna och rutinerna ska omfatta trakasserier som har samband med alla diskrimineringsgrunderna. Om arbetsgivaren, efter den undersökning och analys av arbetsförhållandena som ska göras, finner att även andra åtgärder behövs ska de vidtas.

Enligt gällande rätt ska arbetsgivare förebygga och förhindra trakasserier eller repressalier. Genom att ha riktlinjer och rutiner kan arbetsgivaren förebygga trakasserier. 

Riktlinjer

Av riktlinjerna bör framgå att varken trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier som har samband med någon utav de sju diskrimineringsgrunderna accepteras.

Rutiner vid trakasserier

Av rutinerna ska det framgå hur arbetsgivaren ska agera, till vem den som anser sig trakasserad, sexuellt trakasserad eller utsatt för repressalier ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.

Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns.

Utred vid kännedom

En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare anser sig har blivit utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller utsatt för repressalier, och arbetstagaren bekräftar detta, är skyldig att utreda omständigheterna och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att trakasserierna ska upphöra. Det är viktigt att utredningen görs diskret och med hänsyn och respekt för de inblandade.

Exempel på vad du som arbetsgivare kan göra när du känner till att trakasserier förekommer

  • Agera snabbt och utred utan dröjsmål.
  • Prata med den som anser sig utsatt och överväg om individuellt stöd behövs.
  • Prata med den som utpekats.
  • Bilda dig en egen uppfattning. (Det krävs dock inte att arbetsgivaren tar slutlig ställning till vem som talar sanning i sak.)
  • Ta gärna sakkunnig hjälp i utredningen.
  • Vidta åtgärder som samtal, tillrättavisning, omplacering, uppsägning för att få trakasserier att upphöra.
  • Informera alla berörda om vad som händer.
  • Följ upp de åtgärder du vidtar.
  • Dokumentera utredningen och åtgärderna.

Fördjupa dig

Här har vi samlat material för dig som vill fördjupa dig i hur trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen kan förebyggas.

Frågor? Kontakta oss.

Kerstin Wrisemo

Titel
Arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor
Telefonnummer
08-702 54 37
E-postadress
Uppdaterad
den 5 december, 2022