Frågor och svar om diskriminering på jobbet

Vår arbetsgivarjour är flitigt använd av våra drygt 4 000 medlemmar. Många av frågorna vi får där återkommer med jämna mellanrum. Här ser du de vanligaste frågorna och svaren om diskriminering.

Vad händer med tidigare planer, till exempel jämställdhetsplan och handlingsplan för jämställda löner?

Dessa planer ersätts med krav på skriftlig dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder.

Hur hänger lönekartläggningen ihop med övriga krav enligt diskrimineringslagen?

Arbetet med lönekartläggning är en del av arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Alla arbetsgivare, oavsett antalet anställda, ska varje år göra en kartläggning och en analys av arbetstagarnas löner och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män.

Omfattas alla arbetsgivare av krav på skriftlig dokumentation?

Nej, dokumentationskraven skiljer sig beroende på hur många arbetstagare arbetsgivaren sysselsätter vid ingången av kalenderåret.

Vid 25 arbetstagare eller fler har arbetsgivaren dokumentationsskyldighet av hela sitt arbete med aktiva åtgärder.

Vid mellan 10 och 24 arbetstagare har arbetsgivaren dokumentationsskyldighet över lönekartläggning och samverkansskyldigheten i denna del.

Vi sysselsätter fem arbetstagare, vad gäller för oss?

För de arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsätter färre än 10 arbetstagare finns inget dokumentationskrav. De arbetsgivare som är undantagna från dokumentationskravet är fortfarande skyldiga att bedriva ett arbete med aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet.

Vad gäller för de som i vår verksamhet utför frivilligt arbete (volontärer)?

De som utför arbete frivilligt räknas inte som arbetstagare och omfattas inte av diskrimineringslagens regler.

Måste vi lämna ut enskild arbetstagares lön i arbetet med aktiva åtgärder?

Information som avser uppgifter om lön eller andra förhållanden som berör enskild arbetstagare kan avidentifieras innan den lämnas ut.

Arbetsgivaren får ta ställning till om information bör vara belagd med tystnadsplikt. Part som ska lämna information har rätt till förhandling om tystnadsplikt rörande den information som ska lämnas.

Om arbetsgivaren ska lämna ut information till facklig organisation gällande exempelvis löner kan arbetsgivaren begära förhandling om tystnadsplikt. Mottagaren av informationen får då tystnadsplikt.

Vi har trettio anställda varav sju är föräldralediga, hur ska jag räkna antal sysselsatta utifrån dokumentationskravet?

I förarbetena till lagens skrivning gällande dokumentationskrav ges inget klart svar på hur antalet sysselsatta ska beräknas.

Vår rekommendation är att antalet anställda är det som definitionen sysselsatta avser och arbetstagare som är frånvarande på grund av föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen bör därför räknas med i antalet sysselsatta.

Kerstin Wrisemo

Titel
Arbetsmiljö och socialförsäkringsfrågor
Telefonnummer
08-702 54 37
E-postadress
Uppdaterad
den 23 mars, 2020