Dokumentation av aktiva åtgärder mot diskriminering

Arbetsgivaren ska varje år skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Dokumentationen är ett redskap i arbetet med aktiva åtgärder. Även arbetsgivarens riktlinjer och rutiner i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier bör ingå i dokumentationen.


Vilka ska dokumentera vad?

25 eller fler arbetstagare

Skyldigheten att under året skriftligen dokumentera hela arbetet med aktiva åtgärder gäller för de arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler anställda. Med hela arbetet menas allt arbete som arbetsgivaren gör inklusive hur samverkansskyldigheten fullgörs i arbetet med aktiva åtgärder utifrån samtliga diskrimineringsgrunder.

Områden

De områden som ska tas med i dokumentationen är arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling samt möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Trakasserier

Dessutom ska en redogörelse för de åtgärder som vidtas och planeras i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt främja en jämn könsfördelning på arbetsplatsen.

Lönekartläggning

Resultatet av lönekartläggningen och analysen ska redovisas. Dokumentationen ska redovisa vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

Dokumentationen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas kopplat till lönekartläggningen ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Samverkan

Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgörs.

Mellan 10 och 24 arbetstagare

Arbetsgivare som vid ingången av kalenderåret sysselsatte mellan 10 och 24 arbetstagare ska under året skriftligen dokumentera arbetet med lönekartläggningen och hur samverkansskyldigheten fullgörs i fråga om arbetet med lönekartläggningen.

Lönekartläggning

Resultatet av lönekartläggningen och analysen ska redovisas. Dokumentationen ska redovisa vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön.

Dokumentationen ska innehålla en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas kopplat till lönekartläggningen ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.

Arbetet med aktiva åtgärder

Arbetet med aktiva åtgärder, som gäller alla arbetsgivare, behöver dessa arbetsgivare inte dokumentera. Finns dokumentation kan arbetsgivaren visa att arbete bedrivs.

Samverkan

Dokumentationen ska innehålla en redogörelse för hur samverkansskyldigheten fullgörs i fråga om arbetet med lönekartläggningen.

Färre än 10 arbetstagare

Arbetet med aktiva åtgärder gäller alla arbetsgivare oavsett antalet anställda. Däremot omfattas arbetsgivare med färre än tio (1arbetstagare inte av något dokumentationskrav. Inte heller arbetet med lönekartläggning och samverkan.

Det hindrar dock inte att arbetet med aktiva åtgärder ändå dokumenteras särskilt då skyldigheten ändå finns att bedriva ett aktivt arbete med att förebygga och främja lika rättigheter i arbetslivet.

En fördel med dokumentationen är att arbetsgivaren kan visa att arbete med aktiva åtgärder bedrivs. Dokumentationen kan även underlätta i samverkansarbetet.