Föräldralön

En anställd som har eller ska ha barn har rätt att vara ledig från sitt arbete med stöd av Föräldraledighetslagen.

Det finns olika former av föräldraledighet.

  • Ledighet med eller utan föräldrapenning.
  • Ledighet med tillfällig föräldrapenning.
  • Ledighet med graviditetspenning.
  • Mammaledighet

Rätt till ledighet

En arbetstagare har som förälder rätt att vara helt ledig från sin anställning tills barnet är 1,5 år. Vidare har en anställd rätt att vara ledig för den tid då hon eller han uppbär föräldrapenning enligt lagen om allmän försäkring. Föräldrapenning kan tas ut för hel, ¾, halv, ¼ och ⅛ dag.

Den anställde har också rätt att förkorta sin arbetstid till tre fjärdedelar av normal arbetstid tills barnet fyller åtta år eller gått ut första skolåret.

En kvinna har alltid rätt att vara helt ledig från arbetet i samband med barns födelse under minst sju veckor före och sju veckor efter den beräknade nedkomsten. En kvinna har dessutom rätt att vara ledig för att amma sitt barn.

Den anställde har dessutom rätt att vara ledig för tillfällig vård av barn, inklusive de tio dagarna för fadern i samband med barns födelse.

Med föräldrar menas i detta fall följande.

  • Rättslig vårdnadshavare.
  • Den som tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem.
  • Den med vilken en förälder är eller har varit gift eller fått barn med. En förutsättning är att de varaktigt bor tillsammans.
  • Sambo med en förälder även i de fall föräldern och sambon inte har varit gifta med varandra eller har haft barn tillsammans. Vårdnadshavaren överlåter dagar till denna person.

Vårdnadsbidrag

Förälder som får helt vårdnadsbidrag för vård av barn har rätt att vara ledig på heltid.

Båda föräldrarna kan vara hemma samtidigt 

Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dagar. De dagarna kallas dubbeldagar.

Föräldrarna kan som mest ta ut 30 dubbeldagar. Efter att barnet har fyllt ett år kan bara en förälder i taget ta ut föräldrapenning. För att ta ut dubbeldagar ska både föräldrarna ansöka om dubbeldagar för samma datum och i samma omfattning. De dagarna som föräldrarna tar ut dubbeldagar ger inte rätt till jämställdhetsbonus.

Ledighetens förläggning

En anställd som vill utnyttja sin rätt till ledighet för vård av barn, med eller utan föräldrapenning, ska anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader i förväg.

Beror ledigheten på sjukdom eller smitta gäller ingen anmälningstid.

Hel ledighet

Den anställde bestämmer vilka dagar ledigheten ska tas ut.

Gäller det hel ledighet är arbetsgivaren inte skyldig att gå med på att den delas upp i mer än tre perioder per kalenderår. Ledighet, då den anställde uppbär tillfällig föräldrapenning, får delas upp i ett obegränsat antal perioder.

Förkortad arbetstid 

När det gäller förkortning av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar av normal arbetstid ska förkortningen spridas till arbetsveckans samtliga dagar om inte arbetsgivaren och den anställde kommer överens om annat.

Underrättelse

Om arbetsgivaren fattar beslut om ledighetens förläggning och detta sker på annat sätt än genom överenskommelse med den anställde eller dennes företrädare, är arbetsgivaren skyldig att underrätta både den anställde och dennes lokala fackliga organisation om beslutet. Underrättelsen ska om möjligt lämnas två veckor före ledighetens början.

Avbryta ledigheten

En anställd har rätt att avbryta sin ledighet och börja arbeta i samma omfattning som tidigare. Arbetsgivaren ska underrättas så snart som möjligt.

Om ledigheten är tänkt att pågå minst en månad behöver arbetsgivaren inte låta den anställde gå tillbaka i arbete förrän tidigast en månad efter det att den anställde meddelat sin avsikt att börja arbeta igen.

En anställd får inte sägas upp eller avskedas för att han eller hon vill ta sin rätt till ledighet för vård av barn i anspråk. En arbetsgivare får bara omplacera en anställd om det kan ske inom ramen för anställningsavtalet och det är en nödvändig följd av ledigheten.

Föräldraledighet

En arbetsgivare är under vissa förutsättningar skyldig att betala föräldralön till en anställd som är föräldraledig. Se närmare i aktuellt kollektivavtal för beräkning av tid och löneavdrag.

För ledighet med föräldrapenning är 120 dagar, för ensamförälder 180 dagar, semesterlönegrundande. Detsamma gäller ledighet med tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning.

Att ledigheten är semesterlönegrundande innebär att den ska räknas med i den tid som ligger till grund för beräkning av antalet betalda semesterdagar.

Omplacering vid graviditet

En kvinnlig arbetstagare som väntar barn har rätt att bli omplacerad till annat arbete med bibehållna anställningsförmåner under förutsättning att hon, med stöd av arbetsmiljölagen, förbjudits fortsätta sitt arbete.

Vissa arbetsuppgifter är helt förbjudna att utföra under graviditeten. Arbetsmiljön kan innebära risker för gravida. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för bedömningen av om det finns risker i arbetsmiljön för den som är gravid.

Den anställda har även rätt till omplacering om hon på grund av graviditeten inte kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter. Denna rätt till omplacering gäller från och med den sextionde dagen före beräknad förlossning under förutsättning att kvinnan minst en månad före önskad omplacering anmält detta till arbetsgivaren.

Om det inte finns möjlighet till omplacering kan den anställde ansöka om graviditetspenning.

Information vid föräldraledighet, om lediga tillsvidareanställningar

En allmän informationsplikt finns som säger att arbetsgivaren ska, på en egen välkänd anslagstavla eller liknande, informera om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar.

När anställningar gäller föräldralediga som är tidbegränsat anställda, så är arbetsgivaren endast skyldig att lämna information om lediga tillsvidareanställningar, om den föräldralediga särskilt begär det. Den föräldralediga är annars hänvisad till den allmänna anslagstavlan.

Uppdaterad
den 12 juli, 2020