Yrkanden har växlats för tjänstemän på HVO-avtalet

Förhandlingarna inleds den 11 april.

Den 30 mars växlade Fremia sina yrkanden med Vision, Vårdförbundet och Akademikerförbunden för anställda tjänstemän inom kollektivavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg.

Avtalet är ett tillsvidareavtal som gäller från och med den 1 januari 2021. Det har sagts upp för omförhandling och förhandlas under april-maj, med start den 11 april.

– Vår ambition är att försöka nå en enhetlig struktur i HVO-avtalet. Det har tecknats med många motparter och har vissa villkor som skiljer sig mellan de olika motparterna. Det skulle inte bara underlätta för oss, utan kanske framför allt i det lokala HR-arbetet, om alla fackförbund har lönerevision vid samma tidpunkt och likartade regelverk att förhålla sig till, säger Per Gradén, avtalsansvarig förhandlare på Fremia, och fortsätter:

– Kollektivavtalen behöver innehålla så goda möjligheter som möjligt för arbetsgivare att anpassa dem utifrån de behov som finns i den egna verksamheten.

Fremias yrkanden i korthet

  • Prolongering av befintligt avtal t o m 30 september 2023 och därefter gällande med sju dagars ömsesidig uppsägningstid tills dess att parterna träffar överenskommelse om nytt avtal.
  • Nytt avtal ska ha en begränsad och i förväg fastställd löptid.
  • Fortsatt lokal lönebildning med ett löneavtal utan centralt fastställda siffror och utan individgarantier.
  • Utöka särskilda villkor för anställda i chefsställning till att omfatta fler än enbart chefer.
  • Utöka möjligheten att efter överenskommelse kunna förlänga provanställning vid frånvaro till att omfatta även Akademikerförbundens, Visions och Vårdförbundets yrkesgrupper.
  • Utöka möjligheten att kunna avstå tillsvidareanställning med giltighet för perioder om högst sex månader till att även omfatta Akademikerförbundens, Visions och Vårdförbundets yrkesgrupper.

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna.

Akademikerförbunden består av följande fackförbund

Akademikerförbundet SSR, Akavia, DIK, Fysioterapeuterna, Naturvetarna, SRAT, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges Psykologförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Universitetslärare och forskare samt Sveriges Veterinärförbund.