Om skärpta regler för dygnsvila

Hur påverkas Fremias medlemmar inom personlig assistans och HVO?

Den 1 oktober 2023 börjar de nya reglerna för dygnsvila att gälla inom den kommunala sektorn. De nya reglerna påverkar alla branscher där dygnspass är vanliga inom Sveriges kommuner och regioner, som till exempel personlig assistans och vård och omsorg.

Bakgrunden till regeländringarna för dygnspassen är att EU-kommissionen har ifrågasatt om vissa svenska kollektivavtal är förenliga med EU:s arbetstidsdirektiv. Med anledning av det har arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona kommit överens med sina fackliga motparter om skärpta regler kring dygnsvila.

Mycket kortfattat handlar överenskommelsen om att begränsa möjligheten att i schemaläggning gå ner på kortare dygnsvila än 11 timmar. När dygnsvilan underskrider 11 timmar ska kompenserande vila ges. Reglerna innebär även att det inte kommer gå att inleda och avsluta två på varandra efterföljande dygn med viloperioder. I stället ska arbete och vila alterneras, det vill säga arbete i 13 timmar, vila i 11 timmar och därefter arbete i 13 timmar. Det innebär att det inte kommer att vara möjligt att förlägga i förväg planerade dygnspass. Det kommer troligen fortfarande att vara möjligt att ha undantag med kortare dygnsvila vid oplanerade, icke schemalagda händelser.  

Förändringarna möter motstånd

De kommande regeländringarna har lett till en intensiv debatt. Flera yrkesgrupper, bland annat personliga assistenter och brandmän, har på olika sätt protesterat mot förändringarna. Även arbetsgivarsidan har uttryckt oro för hur reglerna kan påverka kompetensförsörjningen.

– Vi är väl medvetna om att många av Fremias medlemmar är oroade över utvecklingen och ser att de nya reglerna kommer att påverka deras verksamheter i grunden. Fremias uppfattning är att nuvarande kollektivavtal ger arbetstagarna ett tillräckligt skydd, säger Jasmina Helander, biträdande förhandlingschef på Fremia.

Påverkar i nuläget inte Fremia

Den överenskommelse som SKR och Sobona har tecknat med sina fackliga motparter omfattar inte Fremias medlemmar. För Fremia kommer arbetstidsfrågorna att hanteras i närtid.

I väntan på att förhandlingarna tas vidare, förbereder sig Fremias förhandlare inom de berörda områdena för fullt.

– Vi djupdyker i direktivet och studerar den praxis som finns på området. Fremias avtal skiljer sig en del från de motsvarande som SKR har, men givetvis följer vi även utvecklingen i deras och andras förhandlingar.

– Vi har också kontakt med våra medlemmar, för att ta reda på mer om vad förändringarna skulle innebär för deras verksamheter. Vår ingång är, som i alla förhandlingar, att bevaka och tillgodose våra medlemmars intressen i största möjliga mån. Finns det möjlighet att göra undantag från EU:s arbetstidsdirektiv så kommer vi att arbeta för att kunna använda oss av de undantagen. Om det är möjligt eller inte beror bland annat på hur det går i övriga förhandlingar och vad EU sedan säger om de överenskommelser som träffas, säger Jasmina Helander.

Fremia håller kontinuerligt berörda medlemmar uppdaterade kring förhandlingarna och alla eventuella förändringar i våra avtal.