Nytt avtal för tjänstemän inom Hälsa, vård och övrig omsorg

Fremia har tecknat tvåårigt avtal med Akademikerförbunden, Vision och Vårdförbundet.

Förhandlingarna om tjänstemannaavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg är klara. Parterna har enats om ett tvåårigt avtal som följer märkets värde om 7,4 procent. Lönebildningen sker fortsatt på lokal nivå, utan centralt fastställda siffror. Här kan du läsa om de viktigaste överenskommelserna.

Det nya kollektivavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg omfattar tjänstemän anställda hos arbetsgivare inom verksamhetsområdet hälsa, vård och omsorg, som är anslutna till Fremia. Avtalet omfattar även administrativ kanslipersonal inom avtalsområden som personlig assistans och arbetsintegrerade sociala företag.

Parterna är överens om fortsatt lokal lönebildning, utan centralt fastställda siffror. Lönerevision är den 1 juni.  

Det totala värdet av avtalsökningarna motsvarar det så kallade märket och är 7,4 procent på två år. Det nya avtalet är ett tidsbegränsat avtal och gäller från och med 1 juni 2023 fram till 31 maj 2025.

– Vi har enats i att teckna ett tidsbegränsat avtal, vilket är nytt för tjänstemannaavtalet som tidigare har varit ett tillsvidareavtal. Det har framför allt betydelse för oss som förhandlar, eftersom förhandlingarna framöver sker i samband med att avtalet löper ut. När överläggningarna inte sker löpande ger det oss och våra motparter arbetsro och bättre möjligheter att utveckla avtalen tillsammans, säger Per Gradén, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.
 

Per Gradén, rådgivare och avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

Ytterligare en nyhet är att delpension för tjänstemännen och avsättningar till delpension införs i avtalet.

– Avsättning till deltidspension ingår i det totala värdet av avtalsökningarna. Från löneökningsutrymmet avsätts 0,6 procent 2024 och 0,4 procent 2025, berättar Per Gradén.

Bland de anställningsformer som finns i kollektivavtalet har en ny variant införts för tidsbegränsade anställningar: avtalad visstidsanställning. För arbetstagare som anställs på avtalad visstid gäller anställningen i 36 månader utan att anställningen konverteras till en tillsvidareanställning. Företrädesrätten begränsas också i viss mån.

– Det här kan vara en fördelaktig anställningsform om arbetsgivaren behöver anställa personal under en längre begränsad period, men inte ser ett varaktigt behov över tid, förklarar Per Gradén.

Avtalad visstidsanställning är en helt ny anställningsform som har införts.

Per Gradén, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

I det nya kollektivavtalet finns också ändringar i avtalsvillkoren och i löneavtalet som du som omfattas av avtalet behöver känna till.

Förändringar i tjänstemannaavtalet Hälsa, vård och övrig omsorg

Löner

Löneavtalen är utan centralt fastställda löneökningar i siffror, det vill säga med lokal lönebildning där verksamhetens lokala förutsättningar bestämmer nivån på löneökningarna.

Löneavtalen med var och en av motparterna tidsbegränsas på samma sätt som anges för kollektivavtalet. 

Rörliga ersättningar (Ob-ersättningar och fasta tillägg) höjs med

 • 4,1 procent den 1 oktober 2023
 • 3,3 procent den 1 oktober 2024

Lönesamtal ska hållas senast 31 oktober för 2023 och kommande avtalsår senast den 30 april.

Lönerevisionsdatum är 1 juni för respektive avtalsår.

Delpension

Avsättning från löneökningsutrymmet med 0,6 % från 1 juli 2024 samt 0,4 % från ordinarie lönerevisonsdatum 2025.

EU:s arbetstidsdirektiv

En arbetsgrupp tillsätts för vidare utredning av direktivets betydelse för avtalet. Resultatet ska implementeras i avtalet senast 1 september 2024.

Förändringar i avtalets allmänna villkor

Gäller från och med 1 januari 2024.

 • En ny anställningsform, avtalad visstidsanställning, införs. Anställningsformen gäller i 36 månader utan att konvertering. Företrädesrätten begränsas också.
 • Möjlighet att förlänga provanställning vid frånvaro för motsvarande tid.
 • Ytterligare utfyllnad av föräldralönen (60, 150 och 180 dagar) för Akademikerförbunden.
 • Möjlighet att tillämpa semesterlagens regler om intjänandeår och uttagsår för de som haft detta som tidigare praxis.
 • 55/10-årsregeln för Akademikerförbunden upphör från och med den 1 januari 2024. Regeln kvarstår för den som uppnått intjänad rätt den 31 december 2023.
 • Krav på saklig grund för att avsluta tidsbegränsade anställningar uppstår först efter sex månaders anställningstid.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper tillsätts om:

 • Löneprocessen, facklig samverkan och stödmaterial för skriftligt besked om ny lön.
 • Utredning av förutsättningar för divisorer i stället för fasta krontalsersättningar vid beredskapsersättning och Ob-ersättning.
 • Deltidsarbete och heltidsarbete inom AHVO, att främja heltid.
 • System angående förskjuten arbetstid hos de stora sjukhusen.
 • Förslag på hur den enskilde arbetsgivaren kan hantera skattekonsekvenser vid inköp av strumpor och skor till anställda. Arbetsgrupp med enbart Fremia och Vårdförbundet.

Logga in och läs förhandlingsprotokollet.