Fremia och Kommunal överens om nytt avtal för skola, förskola och fritidshem

Förhandlingarna om alla Fremias kollektivavtal inom skolområdet är klara för i år.

Avtalsförhandlingarna med Kommunal är klara och ett nytt tvåårigt avtal har tecknats inom skolområdet. Löneökningarna som gäller från den 1 november 2023 ligger på 1 076 kronor och 2024 på 980 kronor. Det innebär att avtalets värdeökning ligger inom märkets värde på 7,4 procent. Förutom löneökningar höjs även avtalets lägstalöner.

Avtalet som löper till den 31 oktober 2025 omfattar dels ett löneavtal, som gäller de som är medlemmar i Kommunal, och avtal om allmänna anställningsvillkor. De allmänna anställningsvillkoren gäller även de som inte är medlemmar i Kommunal. I de allmänna anställningsvillkoren finns de nya lägstlönerna som då omfattar alla på arbetsplatsen som arbetar med arbetsuppgifter inom Kommunals område. Även ersättningen vid lägerverksamhet finns i de allmänna anställningsvillkoren och gäller oavsett medlemskap.

För anställda som är medlemmar i Kommunal ökas lönerna med 1 076 kronor från den 1 november i år. Från samma datum 2024 ökas lönerna med 980 kronor.

– Lönehöjningarna för 2023 och 2024 ligger på en hög nivå, både i tjänstemannaavtalen och i avtalet med Kommunal, speciellt mot bakgrund av att ersättningen från kommunerna inte räknas upp i samma grad. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta från de fackliga organisationerna, men avtalen följer det märke som gäller på arbetsmarknaden, säger Gunnar Järsjö, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

Kort om det nya avtalet

Löneökningar

Gäller för anställda som är medlemmar i Kommunal.

Lönehöjningarna gäller från och med den 1 november 2023 och har ett krontal på 1 076 kronor beräknat per heltid. Från den 1 november 2024 höjs lönerna med ytterligare 980 kronor. Vid anställning på deltid beräknas beloppet proportionerligt.

Liksom tidigare lönerevisioner är detta ett krontal som utgör en pott som ska fördelas individuellt bland de som omfattas av löneavtalet, det vill säga Kommunals medlemmar. Om det är fyra heltidsanställda blir detta en pott på 4 304 kronor. Detta fördelas sedan efter prestation och insats. Det betyder att en person kan få 500 kronor, en annan 800 kronor, en tredje 1 250 kronor och så vidare tills potten är slut. Om det finns deltidsanställda så ökar man med 1 076 kronor i förhållande till deras anställningar, exempelvis 807 kronor vid 75 procent och 538 kronor vid halvtid. Fördelningen sker sedan på samma sätt även om du tar hänsyn till deras sysselsättningsgrad vid fördelningen.

Vid fördelningen så ser du först till att lönerna höjs för de som har en lön som understiger den nya lägstalönen. Även lägstalönerna ska alltså inrymmas i löneutrymmet.

Löneavtalet är till stora delar nytt och kommer i praktiken att tillämpas första gången i samband med 2024 år lönerevision. Huvudprinciperna är dock desamma som tidigare år. Krontalet bildar en pott som ska fördelas på de som bidragit till den, det vill säga de som är medlemmar i Kommunal. Fördelningen sker sedan efter lönesamtal där löneökningen motiveras utifrån prestation, på samma sätt som tidigare år.

Ändringar i de allmänna villkoren

Gäller inom Kommunals avtalsområde och oavsett om den anställda är medlem i Kommunal eller inte.

Höjning av lägstalöner 

Avtalet lägstalöner höjs från och med den 1 november 2023.

För arbetstagare som fyllt 19 år och har en sammanhängande anställningstid överstigande tre månader ska lönen vara som lägst 21 839 kronor/månad.

För arbetstagare med fast kontant lön i yrke där arbetsgivaren kräver och arbetstagaren har yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års sammanlagd anställning hos arbetsgivaren efter genomgången utbildning, ska lönen vara som lägst 24 414 kronor/månad.

Lägerersättning 

Lägerersättningen höjs också den 1 november respektive år, till 342 kronor år 2023 och 353 kronor år 2024.

Tjänstledighetsavdrag

En teknisk regel införs i avtalet om avdrag vid partiell tjänstledighet i § 7 Mom 3:4.

Föräldralön

Föräldralönen för de inom Kommunals avtalsområde som tillhör KTP2 återgår till 60 respektive 150 dagar. Det är samma regler som har gällt tidigare.

Semester

Nya medlemmar i Fremia som tillämpat semesterlagens regler om intjänandeår och semesterår kan fortsätta att göra det. Tillhör du den gruppen behöver du inte byta till sammanfallande intjänandeår och semesterår.