Yrkanden växlade för tjänstemän inom handeln

Inför årets avtalsförhandlingar.

Den 15 mars växlade Fremia och Handels sina avtalsyrkanden för kollektivavtalet Tjänstemän inom handeln. Avtalet omfattar idag tjänstemän inom bland annat den kooperativa handeln, men också inom flera andra verksamheter.

– Vår ambition är att renodla avtalet med Handels och harmonisera villkoren med det tjänstemannaavtal som är tecknat med Ledarna, då de omfattar samma arbetsplatser. Mer enhetliga villkor, oavsett arbetstagarpart, gör det enklare och tydligare för både arbetsgivare och anställda, säger Lena Tapper, avtalsansvarig förhandlare på Fremia.

I mitten av april inleds förhandlingarna. De nuvarande kollektivavtalen löper ut den 31 mars.

Fremias yrkanden

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna. 

Våra yrkanden i korthet

  • Att avtalet ska ändras till att omfatta enbart tjänstemän inom kooperativ handel och som är medlem i Handelsanställdas förbund.
  • Att det avtal som ska slutas ska vara i nivå med det normerande industrimärket.
  • Att där det i avtalet finns möjlighet till lokal överenskommelse, bör det generellt läggas in att även enskild överenskommelse är möjlig.
  • Att medbestämmandeavtalets reglering avseende § 2 mom 7 ska få genomslag inom avtalsområdet. Lokala arbetstagarorganisationer ska utse en grupp företrädare med befogenhet att överlägga och förhandla med koncernledning.
  • Att anställningsformer i enlighet med reglerna i Lagen om anställningsskydd ska gälla för avtalsområdet. Prövotid på 6 månader för tidsbegränsade anställningar.  
  • Att ansökan om föräldraledighet som avses infalla någon gång under perioden 1 juni till 31 augusti respektive år bör inges till arbetsgivaren i samband med semesteransökan, det vill säga normalt den 1 mars. 
  • Att utse en partsgemensam arbetsgrupp som får i uppgift att arbeta fram ett avtal som bara omfattar butikschefer inom kooperativ handel.