Fremia växlar yrkanden för arbetare inom civilsamhället

Inför avtalsförhandlingarna.

Fremia och Kommunal växlade sina yrkanden för kollektivavtalet Arbetare inom civilsamhället den 20 juni. Nuvarande avtal löper fram till och med den 30 september 2023. Förhandlingarna om det nya avtalet påbörjas under hösten.

Gemensamt för de organisationer som omfattas av avtalet är att de bedriver icke-vinstdrivande verksamhet med syfte att göra skillnad och bidrar till samhällets utveckling.

Efter sommaren drar kollektivavtalsförhandlingarna i gång där Cecilia Westerlund är avtalsansvarig förhandlare.

– Det civila samhället är en arena som är skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där kollektivavtalet ger en möjlighet till särskilt anpassade regleringar för den här tredje sektorn. Vår ambition är framför allt att öka motparternas förståelse för civilsamhällets speciella förutsättningar, där inflation och krig i närområdet såväl som indragna satsningar till kulturprojekt och politiska åtstramningar är en stor utmaning för våra medlemmar, säger Cecilia Westerlund.

Cecilia Westerlund, avtalsansvarig förhandlare, Fremia.

Fremias yrkanden i korthet

Fremia vill värna och utveckla den svenska modellen. Den bygger på en hög organisationsgrad och starka parter. Fremia verkar för att öka andelen verksamheter som omfattas av kollektivavtal och ser positivt på att arbetstagarna blir medlemmar i fackförbund. En hög organisationsgrad utgör en förutsättning för en arbetsplatsnära demokrati. Det möjliggör lokala samverkansformer som är gynnsamma både för verksamheternas utveckling och för medarbetarna.

Fremias övergripande avtalsinriktning är att trygga förutsättningarna för demokratiskt styrda verksamheter i Sverige.

– Det gör vi genom att teckna kollektivavtal som skapar goda förutsättningar för medlemmar att starta och bedriva värdefulla verksamheter och samtidigt vara attraktiva arbetsgivare. Fremia står bakom det normerande märket och följer det i avtalsförhandlingarna. Där det finns möjlighet till lokala eller enskilda överenskommelser i avtalet bör det också generellt läggas in. Den enkla anledningen är att behoven kan skilja sig åt - inte bara lokalt hos olika verksamheter, utan även på individuell nivå, säger Cecilia Westerlund.

  • Kollektivavtalet ska göras dispositivt i större utsträckning till förmån för lokala och/eller individuella avvikelser.
  • De centralt avtalade löneökningarna ska uttryckas i procent.
  • Se över den nuvarande konstruktionen för lägstalöner.
  • Behov finns av en kollektivavtalad tidsbegränsad anställningsform för de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det skulle underlätta för arbetsgivare som vill anställda personer på lönebidrag, men låter bli eftersom anställningarna konverteras till tillsvidareanställning efter 12 månader. En ny tidsbegränsad anställningsform skulle bidra till att minska långtidsarbetslösheten för den gruppen.
  • Ta bort extra ersättning för arbete på ”dag före pingstafton” eftersom pingst inte längre räknas som en storhelg.
  • Förtydliga arbetstagarens skyldigheter vid sjukdom.
  • Förläng uppsägningstiden från arbetstagarens sida samt få in en skrivning kring skadestånd för arbetstagare som lämnar sin anställning utan att iaktta uppsägningstiden.
Uppdaterad
för 6 månader sen