Ny förhandlingsordning mellan Fremia och PTK

Fremia och PTK har kommit överens om en ny förhandlingsordning för rättstvister. En rättstvist uppstår när arbetsgivaren och fackförbundet är oeniga om innehållet i gällande lagar och kollektivavtal. Det här behöver du som arbetsgivare veta.

Den nya förhandlingsordningen gäller från 1 mars 2023 och är lik den tidigare. Anledningen till att den har uppdaterats är att vissa delar har fallit bort. Förhandlingsordningen för rättstvister innehåller inget om tvistelösningsmekanismer vid arbetsmarknadskonflikter.

Det medbestämmandeavtal som är tecknat mellan Fremia och PTK fortsätter att gälla, det innehåller regler för hur man ska förhandla – i första hand lokalt på arbetsplatsen – innan arbetsgivaren fattar beslut.

Vad är en rättstvist?

En rättstvist innebär att arbetsgivaren och fackförbundet är oeniga om innehållet i lag eller kollektivavtal. Ett vanligt exempel är att arbetsgivaren har sagt upp en anställd och att den fackliga parten har invändningar mot grunden för uppsägning. Det kan även handla om lönetvister, anställningsformer och annat som regleras i lag och avtal.

Varför behövs en förhandlingsordning?

Den svenska modellen bygger bland annat på att kollektivavtalsparterna i lokala och centrala tvisteförhandlingar ska försöka lösa tvister. Därför är det viktigt att parterna som tecknar kollektivavtal med varandra även har en förhandlingsordning, som närmare reglerar hur förhandlingarna ska gå till.

När det kommer till arbetsrättsliga frågor är Arbetsdomstolen (AD) både första och sista domstolsinsats i de fall facket för talan för sig och/eller sin medlem. Det är inte tillåtet att väcka talan i AD förrän parterna först har förhandlat lokalt och centralt.

Den nya förhandlingsordningen omfattar de förbund som ingår i PTK. Som förutsättning för att förhandlingsordningen ska gälla, måste det tvistande PTK-förbundet vara part i det allmänna villkorsavtal som gäller hos arbetsgivaren, annars ska förhandling normalt bara ske lokalt. De arbetstagare som är oorganiserade är inte bundna av förhandlingsordningen och ska vid en rättstvist väcka talan vid tingsrätt, och kan sedan begära prövningstillstånd av AD.

Vad behöver jag som arbetsgivare göra?

Det är bra att vara förberedd, de flesta arbetsgivare hamnar någon gång i en tvisteförhandling. Därför är det viktigt att du är insatt i de tidsfrister som gäller enligt förhandlingsordningen. Tidsfristerna anger inom vilka tider förhandling ska påkallas och när talan ska väckas i AD. De gäller både för arbetsgivarsidan och arbetstagarsidan. Redan på lokal nivå är det viktigt att göra eventuella preskriptionsinvändningar. Den part som inte påkallar förhandling inom föreskriven tid förlorar rätten till förhandling.

Logga in för att ta del av förhandlingsordningen för rättstvister.