Nya blanketter för tystnadspliktsförbindelser

Nya blanketter ersätter tidigare broschyrer

De tidigare broschyrer som fanns om tystnadsplikt är nu ersatta av blanketter för tystnadspliktsförbindelser. Det ger dig som arbetsgivare möjlighet att vid anställning teckna en förbindelse som inskärper vikten av att iaktta lojalitet och diskretion. Blanketterna är redigeringsbara.

Tystnadspliktsförbindelsen innehåller en påminnelse om den lojalitetsplikt som arbetstagaren lyder under och som bland annat innebär att hen är skyldig att vidta vederbörlig diskretion rörande känslig information som hen kommer i kontakt med under sin anställning.

Innehåll i tystnadsplikstförbindelsen

Tystnadspliktsförbindelsen innehåller också ett förbud för arbetstagaren att försöka värva arbetsgivarens kunder under 18 månader efter anställningens upphörande. Något kontraktuellt vite har ej föreskrivits för brott mot värvningsförbudet, eftersom sådana betungande åtaganden av arbetstagaren riskerar att leda till att åtagandets giltighet ifrågasätts och kan ogiltigförklaras av domstol.

Tystnadspliktsförbindelsen anger uttryckligen att den omfattar även sådan av arbetsgivaren hemlighållen information som lagen (2018:558) om företagshemligheter skyddar. Efter anställnings upphörande kan arbetstagaren endast bli skadeståndsskyldig vid utnyttjande av företagshemlig information om det föreligger synnerliga skäl. Chansen att sådana skäl bedöms föreligga av domstol ökar om arbetstagaren bryter mot en tystnadspliktsförbindelse.

Förutom lojalitetsplikten påminner tystnadspliktsförbindelsen arbetstagaren även om hens skyldigheter enligt lagstadgade tystnadsplikter, lagstadgade anmälningsplikter och lagen (2018:558) om företagshemligheter. I balansens namn och för att bidra till en arbetsplats med högt i tak upplyses också arbetstagaren om sin yttrandefrihet samt om innehållet i lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen.

Avslutningsvis i tystnadspliktsförbindelsen redovisas vissa tillämpliga regleringar i kollektivavtal och lag.

Blanketterna

Blanketterna hittar du under Arbetsgivarservice på sidan Blanketter. När du är inloggad visas de blanketter som gäller ditt kollektivavtalsområde. Mallarna är redigeringsbara för att du ska kunna göra företagsspecifika anpassningar. 

Dessa blanketter är det:

  • PN50 för förskola, skola och fritidshem
  • PN51 för vård och omsorg
  • PN52 för övriga
  • PN49 anvisning till mallarna

 

Läs mer om tystnadsplikt för privatanställda här.